dnes je 24.5.2024

Input:

124/2009 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků

č. 124/2009 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. listopadu 2009 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 13.5 dnem podpisu.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
DOHODA
MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH
O
VÝMĚNĚ INŽENÝRŮ A VÝZKUMNÝCH A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ


  
OBSAH
 
PREAMBULE
 
 
ČLÁNEK 1
DEFINICE
ČLÁNEK 2
ÚČEL A PŘEDMĚT
ČLÁNEK 3
VÝKONNÉ ORGÁNY A ŘÍDÍCÍ ORGÁNY
ČLÁNEK 4
VÝBĚR A PŘIDĚLOVÁNÍ PERSONÁLU
ČLÁNEK 5
TECHNICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI
ČLÁNEK 6
FINANČNÍ UJEDNÁNÍ
ČLÁNEK 7
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
ČLÁNEK 8
KONTROLOVANÉ NEUTAJOVANÉ INFORMACE
ČLÁNEK 9
BEZPEČNOST
ČLÁNEK 10
NÁROKY
ČLÁNEK 11
ŘEŠENÍ SPORU
ČLÁNEK 12
OBECNÁ USTANOVENÍ
ČLÁNEK 13
VSTUP V PLATNOST, ZMĚNY, TRVÁNÍ A UKONČENÍ
 
PŘÍLOHA A
ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY OHLEDNĚ VÝMĚNY INŽENÝRŮ A VÝZKUMNÝCH A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ
 
DOPLNĚK 1 K PŘÍLOZE A
PROFESIONÁLNÍ ZKUŠENOSTI, KARIÉRNÍ ZÁJMY A CÍLE PŘIDĚLENÍ
DOPLNĚK 2 K PŘÍLOZE A
VZOR POPISU POZICE
 
PŘÍLOHA B
PROHLÁŠENÍ O PODMÍNKÁCH A ODPOVĚDNOSTI
 
PŘÍLOHA C
ZÁVAZEK OHLEDNĚ VYNÁLEZŮ A INFORMACÍ VYTVOŘENÝCH HOSTUJÍCÍMI INŽENÝRY A VÝZKUMNÝMI A VĚDECKÝMI PRACOVNÍKY
PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) a Ministerstvo obrany Spojených států amerických (MO USA), dále jen „strany”;
majíce společný zájem na obraně;
berouce v potaz svou rozsáhlou vzájemnou spolupráci v oblasti obrany; a
usilujíce o realizaci výhod programu na výměnu inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků;
se dohodly na následujícím:
ČLÁNEK 1
DEFINICE

Strany se dohodly na následujících definicích pro pojmy použité v této Dohodě:
 
Utajovaná informace
Oficiální informace, která vyžaduje ochranu v zájmu bezpečnosti státu a která nese označení příslušným stupněm utajení. Tato informace může být v ústní, obrazové, magnetické nebo dokumentární formě nebo ve formě vybavení nebo techniky.
Kontrolovaná neutajováná informace
Neutajováná informace, u níž platí omezení přístupu nebo šíření podle příslušných vnitrostátních právních předpisů. To může zahrnovat informaci, která byla odtajněna, ale zůstává kontrolovaná.
Závislá osoba
Manžel nebo manželka příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo dítě takového příslušníka, které je na něm výživou závislé.
Inženýrský a výzkumný a vědecký personál, (dále jen IV. Personál)
Vojenští a civilní inženýři a výzkumní a vědečtí pracovníci MO ČR a MO USA, kteří vykonávají vědeckou a jinou dohodnutou technickou činnost za účelem a v rámci působnosti této Dohody.
Výměnný program
Výměna personálu podle této Dohody.
Nahrávám...
Nahrávám...