dnes je 22.5.2024

Input:

139/2020 Sb., Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, ve znění účinném k 30.11.2020

č. 139/2020 Sb., Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, ve znění účinném k 30.11.2020
VYHLÁŠKA
ze dne 30. března 2020
o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
266/2020 Sb.
(k 4.6.2020)
mění § 1; nové přechodné ustanovení
489/2020 Sb.
(k 30.11.2020)
mění § 1; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo obrany stanoví podle § 39 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:
§ 1
Důvod služebního volna
(1) Služební volno se poskytne vojákovi z povolání (dále jen „voják”) při zabezpečení péče o dítě mladší 10 let a osamělému vojákovi, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky, z důvodu, že dětské výchovné zařízení, v jehož péči jinak je, nebo škola, do které chodí, anebo jejich část byly uzavřeny na základě mimořádných opatření v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19.
(2) Služební volno se poskytne i vojákovi, který nemůže vykonávat službu z důvodu péče o dítě nebo osobu v domácnosti, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud zařízení nebo jeho část, které jí jinak poskytuje péči, bylo uzavřeno na základě mimořádného opatření v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19.
(3) Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy, do které chodí, se pro účely služebního volna podle odstavce 1 považuje za splněnou i v případě, že voják dítě do tohoto zařízení nebo školy neumístí s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku epidemie, nebo z jiných vážných důvodů; za jiný vážný důvod se považuje zejména výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení pro děti nebo školy nebo nastavení omezujících režimových opatření v těchto zařízeních zavedených v souvislosti s epidemií. Důvod pro neumístění dítěte v zařízení nebo škole podle věty první je voják povinen uvést v žádosti o poskytnutí služebního volna. Věty první a druhá platí obdobně v případě péče o jiné osoby uvedené v
Nahrávám...
Nahrávám...