dnes je 24.5.2024

Input:

181/1994 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

č. 181/1994 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
[zrušeno č. 46/2019 Sb.m.s.]
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. července 1993 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem 29. června 1994.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
mezi
Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Česká republika a Polská republika, dále jen „smluvní strany”,
vedeny přáním rozvíjet hospodářskou spolupráci obou států na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti,
ve snaze podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investice investoru jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a
vědomy si, že podpora a vzájemná ochrana investic v souladu s touto dohodou budou přispívat k podnikatelské iniciativě v této oblasti,
se dohodly na následujícím:
Článek 1
Definice
Pro účely této dohody:
1. Pojem „investice” označuje každou majetkovou hodnotu investovanou investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s právním řádem druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:
a) movitý a nemovitý majetek, jakož i jiná věcná práva, jako jsou hypotéky, zástavy, záruky a podobná práva;
b) akcie, vklady a obligace společností nebo jakékoli jiné formy účasti na společnostech;
c) peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění mající hospodářskou hodnotu související s investicí;
d) práva z oblasti duševního vlastnictví včetně autorských práv, obchodních známek, patentů, průmyslových vzorů, technologických postupů, know-how, obchodních tajemství, obchodních názvů a goodwill;
e) jakékoli právo vyplývající ze zákona nebo ze smlouvy a jakékoli licence nebo povolení vydané podle zákona, včetně koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů.
Jakákoli změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich hodnocení jako investice.
2. Pojem „investor” znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která investuje na území druhé smluvní strany.
a) Pojem „fyzická osoba” znamená jakoukoli fyzickou osobu mající státní občanství jedné smluvní strany v souladu s jejím právním řádem;
b) Pojem „právnická osoba” znamená s ohledem na každou smluvní stranu jakoukoli společnost zaregistrovanou. nebo zřízenou v souladu s jejím právním řádem a mající trvalé sídlo na území některé ze smluvních stran.
3. Pojem „výnosy” znamená částky plynoucí z investice a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, zisky, úroky, přírůstky kapitálu, podíly, dividendy, licenční a jiné poplatky
Článek 2
Podpora a ochrana investic
1. Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory z druhé smluvní strany investující na jejím území a bude takové investice připouštět.
2. Investice investorů jedné
Nahrávám...
Nahrávám...