dnes je 22.5.2024

Input:

181/2014 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 181/2014 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 23. července 2014
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
104/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 2, § 3, § 8, § 25 a § 28; vkládá § 6a a § 15a; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 25 a § 27
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje práva a povinnosti osob a působnost a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti.
(2) Tento zákon se nevztahuje na informační nebo komunikační systémy, které nakládají s utajovanými informacemi.
Vymezení pojmů
§ 2
V tomto zákoně se rozumí
a) kybernetickým prostorem digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, tvořené informačními systémy, a službami a sítěmi elektronických komunikací1) ,
b) kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v oblasti kybernetické bezpečnosti,
c) bezpečností informací zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací,
d) významným informačním systémem informační systém spravovaný orgánem veřejné moci, který není kritickou informační infrastrukturou a u kterého narušení bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci,
e) správcem informačního systému orgán nebo osoba, které určují účel zpracování informací a podmínky provozování informačního systému,
f) správcem komunikačního systému orgán nebo osoba, které určují účel komunikačního systému a podmínky jeho provozování,
g) provozovatelem informačního nebo komunikačního systému orgán nebo osoba zajišťující funkčnost technických a programových prostředků tvořících informační nebo komunikační systém a
h) významnou sítí síť elektronických komunikací1) zajišťující přímé zahraniční propojení do veřejných komunikačních sítí nebo zajišťující přímé připojení ke kritické informační infrastruktuře.
§ 3
Orgány a osobami, kterým se ukládají povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsou
a) poskytovatel služby elektronických komunikací a subjekt zajišťující síť elektronických komunikací1) , pokud není orgánem nebo osobou podle písmene b),
b) orgán nebo osoba zajišťující významnou síť, pokud nejsou správcem nebo provozovatelem komunikačního systému podle písmene d),
c) správce a provozovatel informačního systému kritické informační infrastruktury,
d) správce a provozovatel komunikačního systému kritické informační infrastruktury a
e) správce a provozovatel významného informačního systému.
HLAVA II
SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
Bezpečnostní opatření
§ 4
(1) Bezpečnostním opatřením se rozumí souhrn úkonů, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí elektronických komunikací1) v kybernetickém prostoru.
(2) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) jsou povinny v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti zavést a provádět bezpečnostní opatření pro informační systém kritické informační
Nahrávám...
Nahrávám...