dnes je 24.5.2024

Input:

186/1995 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o zrušení vízové povinnosti

č. 186/1995 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o zrušení vízové povinnosti
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. června 1995 byla v Nikósii podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o zrušení vízové povinnosti.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem 31. července 1995. Tímto dnem pozbývá platnosti Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kyperské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů ze dne 26. listopadu 1991.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o zrušení vízové povinnosti
Vláda České republiky a vláda Kyperské republiky (dále jen „smluvní strany”) ve snaze upevnit přátelské vztahy mezi oběma zeměmi se dohodly na uzavření této dohody o zrušení vízové povinnosti:
Článek 1
1. Občané České republiky a občané Kyperské republiky, kteří jsou držiteli platných cestovních dokladů uvedených v příloze k této dohodě, mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany bez víz a pobývat tam po dobu ne delší než třicet (30) dnů ode dne vstupu.
2. Občané státu jedné smluvní strany, kteří si přejí vstoupit na území státu druhé smluvní strany za účelem dlouhodobého nebo trvalého pobytu, studia, zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, s výjimkou případu uvedeného v článku 2 této dohody, si musí před vstupem opatřit potřebná víza u příslušných orgánů přijímajícího státu.
Článek 2
1. Občané státu jedné smluvní strany - držitelé platných diplomatických nebo služebních pasů, kteří jsou členy diplomatické mise nebo konzulárního úřadu na území státu druhé smluvní strany, mohou vstoupit na území tohoto státu a pobývat tam po dobu svého služebního přidělení bez víz.
2. Rodinní příslušníci, žijící s osobami uvedenými v odstavci 1 ve společné domácnosti, mohou po dobu služebního přidělení těchto osob pobývat na území státu druhé smluvní strany bez víz, pokud jsou sami držiteli diplomatických nebo služebních pasů.
Článek 3
Občané státu jedné smluvní strany mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany na hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.
Článek 4
Smluvní strany se budou neprodleně vzájemně informovat diplomatickou cestou o jakýchkoli změnách podmínek pro vstup, pobyt nebo vycestování pro občany států smluvních stran.
Článek 5
Občané státu jedné smluvní strany jsou povinni při pobytu na území státu druhé smluvní strany dodržovat jeho zákony a právní předpisy.
Článek 6
Tato dohoda neomezuje právo každé ze smluvních stran odepřít vstup nebo pobyt na území svého státu nežádoucím osobám nebo občanům státu druhé smluvní strany, kteří by mohli ohrozit bezpečnost nebo veřejný pořádek tohoto státu, nebo kteří nedisponují dostatečnými finančními prostředky nebo jinak neprokáží zabezpečení svého pobytu na území přijímajícího státu.
Článek 7
Smluvní strany se zavazují přijímat na území svého státu bez dalších formalit
Nahrávám...
Nahrávám...