dnes je 24.5.2024

Input:

231/1995 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o mezinárodní silniční dopravě

č. 231/1995 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o mezinárodní silniční dopravě
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. července 1995 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o mezinárodní silniční dopravě.
Dohoda na základě svého článku 14 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 4. října 1995.
České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu dopravy.
DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky
o mezinárodní silniční dopravě
Vláda České republiky a vláda Litevské republiky (dále jen „smluvní strany”),
přejíce si podporovat vzájemně výhodný rozvoj obchodních a hospodářských vztahů a usnadnit a regulovat mezinárodní silniční dopravu osob a nákladů mezi oběma státy a tranzitem přes ně,
se dohodly takto:
Článek 1
(1) Ustanovení této dohody se vztahují na mezinárodní osobní a nákladní silniční dopravu mezi Českou republikou a Litevskou republikou a tranzitem přes jejich území prováděnou dopravci států obou smluvních stran, kteří jsou k tomu oprávněni podle vnitrostátních právních předpisů příslušného státu.
(2) Příslušným orgánem smluvní strany pro účely této dohody je
 
-
v České republice Ministerstvo dopravy,
-
v Litevské republice Ministerstvo dopravy.
Osobní doprava
Článek 2
(1) Osobní dopravou podle této dohody se rozumí doprava osob a jejich zavazadel autobusy na cizí nebo vlastní účet. Zahrnuje též prázdné jízdy autobusů související s touto dopravou.
(2) Pojem „autobus” znamená silniční motorové vozidlo určené pro dopravu osob, které má kromě místa pro řidiče více než osm míst k sezení.
Článek 3
(1) Pojem „pravidelná autobusová linka” znamená dopravu prováděnou po předem schválené trase, podle předem schváleného jízdního řádu a tarifu jízdného, přičemž cestující nastupují a vystupují v místech odjezdu a příjezdu, jakož i na schválených nácestných zastávkách.
(2) Každá pravidelná autobusová linka mezi státy smluvních stran, jakož i tranzitem přes jejich území, musí být povolena příslušnými orgány smluvních stran na základě jejich vzájemné dohody.
(3) Žádost o povolení podá dopravce příslušnému orgánu smluvní strany ve státě, kde má své sídlo nebo bydliště a kde jsou registrována jeho vozidla.
(4) Žádost podle odstavce 3 musí obsahovat tyto údaje:
a) jméno dopravce, jeho sídlo nebo bydliště, případně i místo podnikání s úplnou adresou,
b) druh dopravy,
c) požadovanou dobu platnosti povolení,
d) dobu provozu a počet jízd (např. denně, týdenně),
e) jízdní řád,
f) trasu linky (všechny zastávky pro nástup a výstup cestujících, hraniční přechody),
g) délku trasy pro jízdu tam a zpět,
h) dobu řízení a odpočinku řidičů,
i) počet míst k sezení v autobusu,
j) jízdné a tarifní podmínky.
(5) Příslušný orgán smluvní strany uvedený v odstavci 3 předá žádost se všemi předepsanými údaji a se svým stanoviskem příslušnému orgánu druhé smluvní strany,
Nahrávám...
Nahrávám...