dnes je 22.5.2024

Input:

248/2015 Sb., Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

č. 248/2015 Sb., Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
[zrušeno č. 541/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 23. září 2015
o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 38 odst. 11, § 38b odst. 11, § 38d odst. 6 a § 38e odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 169/2013 Sb. a zákona č. 223/2015 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik (dále jen „Seznam povinných osob”),
b) vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
c) obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok,
d) podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru pneumatik a
e) podmínky financování zpětného odběru pneumatik a nakládání s odpadními pneumatikami při kolektivním plnění povinností.
§ 2
Vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob
Povinná osoba podle § 38 odst. 3 zákona, která uvádí na trh pneumatiky nebo vozidla, jejichž součástí jsou pneumatiky, podává návrh na zápis do Seznamu povinných osob na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému
Vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 4
Obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok obsahuje
a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu, adresu sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
b) jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, právní formu, adresu sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
c) období (kalendářní rok), za které je zpráva zpracována,
d) tabulky v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 3 k této vyhlášce a
e) jméno, popřípadě jména, příjmení a kontaktní údaje osoby, která zprávu zpracovala.
§ 5
Způsob provedení zpětného odběru pneumatik
Při zpětném odběru pneumatik musí být zabezpečeno, že zpětně odebrané pneumatiky budou po celou dobu jejich uložení na shromažďovacích místech nebo ve shromažďovacích prostředcích až do okamžiku jejich předání osobě oprávněné k jejich využití nebo odstranění chráněny před odcizením nebo nežádoucím znehodnocením, a to způsobem odpovídajícím potřebám a možnostem v daném čase a místě.
§ 6
Podmínky financování zpětného odběru pneumatik a nakládání s odpadními pneumatikami při kolektivním plnění povinností
(1) Provozovatel kolektivního systému stanoví výši příspěvku na zajištění provozu a financování zpětného odběru použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik a informačních kampaní tak, aby bylo zabezpečeno pokrytí veškerých finančních rizik, včetně rizika zániku povinné osoby, se kterou uzavřel smlouvu o společném plnění.
(2) Provozovatel kolektivního systému stanoví způsob odvodu příspěvku podle § 38e odst. 3 zákona, a to zejména časové období, za které
Nahrávám...
Nahrávám...