dnes je 22.5.2024

Input:

30/2001 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o rozvoji hospodářské spolupráce

č. 30/2001 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o rozvoji hospodářské spolupráce
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. listopadu 1997 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o rozvoji hospodářské spolupráce.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dne 8. února 2001. Podle článku 13 dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Italskou republikou Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o hospodářské spolupráci v oblasti průmyslu z 30. dubna 1970.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky
o rozvoji hospodářské spolupráce
Vláda České republiky a vláda Italské republiky, dále nazývané „Smluvní strany”,
- majíce na zřeteli význam hospodářské spolupráce pro rozvoj vztahů mezi oběma státy;
- potvrzujíce přání rozvíjet a prohlubovat vzájemně výhodnou spolupráci v souladu s principy a ustanoveními Závěrečného aktu konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě;
- nadále stvrzujíce společný zájem na rozvoji spolupráce v rámci Středoevropské iniciativy a procesu integrace České republiky s Evropskou unií, zejména v souladu s Evropskou dohodou zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze 4. října 1993;
- vycházejíce ze Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci z 23. ledna 1996;
- vedeny přáním nadále rozvíjet přátelské vztahy a hospodářskou spolupráci mezi oběma státy na pevné a dlouhodobé základně založené na principech rovnoprávnosti a vzájemných výhod a posílit tuto spolupráci za účelem plného využití možností, které skýtá pokrok ve vědě a v technice;
- berouce v úvahu, že tato spolupráce by se měla úspěšně rozšířit do všech oblastí společných záležitostí, zejména v nově vznikajících sférách prvořadého zájmu;
se dohodly takto:
Článek 1
Smluvní strany budou podporovat a posilovat hospodářskou spolupráci, kterou považují za prostředek pokroku v rozvoji a diverzifikaci vztahů mezi oběma státy.
Za tímto účelem budou vzájemně zabezpečovat režim národního zacházení v oblasti hospodářské spolupráce podléhající pouze omezením stanoveným platnými právními řády svých států a budou poskytovat podporu umožňující uskutečňovat projekty spolupráce v oborech uvedených v článku 3 této Dohody.
Zvláštní pozornost budou věnovat postupnému rozvoji nových forem spolupráce, jaké představují společné podniky a iniciativy pro průmyslovou spolupráci.
Článek 2
Za účelem co nejefektivnějšího využití možností spolupráce vyplývajících z programů hospodářského rozvoje v obou státech, Smluvní strany si budou prostřednictvím příslušných agentur vyměňovat informace o cílech svého rozvoje za účelem získání dokonalejších poznatků o nich a vhodnými způsoby
Nahrávám...
Nahrávám...