dnes je 24.5.2024

Input:

353/2019 Sb., Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 353/2019 Sb., Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 3. prosince 2019
o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 18 odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) způsob zřízení, působnost, pravomoc a některé další otázky související s Výborem pro personální nominace (dále jen „Výbor”),
b) postup při výběru osob, které mají být ze strany státu navrženy nebo jmenovány do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (dále jen „nominační postup”).
(2) Tento zákon se nepoužije na nominační postup v případech, kdy dojde k zavedení režimu překlenovací instituce nebo osoby pro správu aktiv vůči obchodní korporaci s majetkovou účastí státu podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.
§ 2
Vymezení pojmů
Za právnickou osobu s majetkovou účastí státu se pro účely tohoto zákona považuje
a) obchodní společnost, v níž má stát majetkovou účast,
b) státní podnik, nejde-li o státní podnik, jehož právní poměry se dosud řídí zákonem č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů,
c) národní podnik a
d) státní organizace Správa železniční dopravní cesty.
ČÁST DRUHÁ
VÝBOR
§ 3
(1) Vláda zřizuje usnesením Výbor, který je poradním orgánem vlády.
(2) Výbor posuzuje nominace osob, které mají být ze strany státu navrženy nebo jmenovány do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účasti státu (dále jen „návrh nominace”), předložené ministerstvem, do jehož působnosti právnická osoba s majetkovou účastí státu spadá (dále jen „ministerstvo”).
(3) Činnost Výboru odborně, organizačně, finančně a technicky zabezpečuje Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády”).
§ 4
Výbor má nejméně 5 členů.
§ 5
(1) Členy Výboru jmenuje a odvolává vláda.
(2) Funkční období člena Výboru trvá 5 let. Opakované jmenování je možné.
(3) Členové Výboru ze svého středu volí předsedu a místopředsedu Výboru.
§ 6
(1) Členem Výboru může být pouze fyzická osoba, která ke dni jmenování
a) dosáhla věku 30 let,
b) je plně svéprávná,
c) je bezúhonná,
d) je bezdlužná,
e) nejméně 5 let vykonávala činnosti spočívající v řízení právnických osob, v oboru práva, personalistiky, auditní činnosti, ekonomie anebo ve finanční nebo hospodářské oblasti a
f) není členem politické strany nebo politického hnutí.
(2) Člen Výboru je povinen neprodleně informovat předsedu vlády o změnách týkajících se podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b), c), d) nebo f).
§ 7
(1) Výkon funkce člena Výboru zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním z důvodu uvedeného v odstavci 2,
c) vzdáním se funkce,
d) přestal-li člen Výboru splňovat podmínku plné svéprávnosti, bezúhonnosti nebo bezdlužnosti, nebo
e) stal-li se členem politické strany nebo politického hnutí.
(2) Vláda člena Výboru může odvolat, nevykonává-li funkci člena Výboru ze zdravotních nebo jiných důvodů po
Nahrávám...
Nahrávám...