dnes je 24.5.2024

Input:

46/2013 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz

č. 46/2013 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 14. června 2011 a 27. října 2011 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 dne 1. května 2013.
Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění maďarské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.

  
neoficiální překlad

  
Č.j.: 304656/2011-KKM
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Maďarské republiky a má čest navrhnout sjednání dvoustranné dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz v tomto znění:
DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky
o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů
při zpracovávání víz
Vláda České republiky a
Vláda Maďarské republiky
(dále uváděné jako „smluvní strany” a jednotlivě jako „smluvní strana”)

se dohodly takto:
Článek 1
1. Smluvní strany se budou vzájemně zastupovat při zpracovávání víz s ohledem na ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (dále vízový kodex), této dohody a prováděcích dohod uzavřených podle článku 3 této dohody.
2. Toto zastupování bude plně v souladu s ustanoveními článku 8 odstavce 4 písmene d) vízového kodexu ve znění platném v danou dobu.
3. Diplomatické mise a konzulární úřady smluvních stran, jednajíce podle odstavců 1 a 2 tohoto článku, si budou vzájemně poskytovat veškerou příslušnou pomoc.
Článek 2

Zastupující smluvní strana, jednajíc podle článku 1, bude při zpracovávání víz postupovat se stejnou péčí, jako kdyby zpracovávala víza sama pro sebe. Avšak žádné smluvní straně nelze přičítat odpovědnost za činnosti prováděné za druhou smluvní stranu.
Článek 3

Ministerstva zahraničních věcí smluvních stran uzavřou prováděcí dohody, které určí diplomatické mise a konzulární úřady, kterých se tato dohoda bude týkat, jakož i nutné technické detaily, které vízový kodex neupravuje.
Článek 4

Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém si smluvní strany vzájemně oznámily diplomatickou cestou splnění svých ústavních požadavků pro takový vstup v platnost. Rozhodující je datum obdržení posledního z takových oznámení.
Článek 5

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Může být kdykoliv ukončena oznámením zaslaným kteroukoliv ze smluvních stran diplomatickou cestou. V případě ukončení zůstane dohoda v platnosti třicet (30) dní po obdržení oznámení druhou smluvní
Nahrávám...
Nahrávám...