dnes je 22.5.2024

Input:

503/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění účinném k 1.1.2008

č. 503/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění účinném k 1.1.2008
VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2002,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
475/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění (109 novelizačních bodů, včetně příloh)
547/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění (29 novelizačních bodů, včetně změny v příloze č. 1)
352/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění (13 novelizačních bodů, včetně příloh), nová přechodná ustanovení
Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 18 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
§ 1
Vyhláška stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek této závěrky, směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití pro účetní jednotky uvedené v § 2.
§ 2
Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) zákona, které jsou zdravotními pojišťovnami1) a provádějí veřejné zdravotní pojištění podle zvláštních právních předpisů.2)
ČÁST DRUHÁ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
(§ 4 odst. 8)
HLAVA I
ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
§ 3
(1) Účetní závěrka zdravotních pojišťoven zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty a přílohu.
(2) V rozvaze (bilanci) jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty.
§ 4
(1) V rozvaze (bilanci) a ve výkazu zisku a ztráty se položky podle příloh č. 1 a č. 2 k této vyhlášce uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí. Další podrobnější členění těchto položek lze provést za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání . Nové položky lze vložit v případě, že jejich obsah není součástí žádných jiných položek požadovaných ve stanoveném uspořádání a uvedeném podrobnějším členění.
(2) Položky rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty se označují kombinací velkých a malých písmen latinské abecedy, římských číslic a arabských číslic a názvem položky; položky lze členit na podpoložky. Výpočtové položky se označují znaménky „+” a „-”.
(3) Každá z položek rozvahy (bilance) a z položek výkazu zisku a ztráty obsahuje též informaci o výši této položky vykázané za bezprostředně předcházející účetní období (dále jen „minulé účetní období”). Informace za minulé účetní období se uvádějí v čisté výši. V případě, že informace vykazované za minulé a běžné účetní období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost podle § 19 odst. 6 zákona a v příloze k účetní závěrce se tato úprava odůvodní.
(4) Položky rozvahy (bilance) a položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši za minulé i běžné účetní období se uvádějí, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis.
(5) Zdravotní pojišťovny, které zahájí svoji činnost nebo
Nahrávám...
Nahrávám...