dnes je 24.5.2024

Input:

62/2010 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění účinném k 20.9.2010

č. 62/2010 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění účinném k 20.9.2010
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
82/2010 Sb.m.s.
(k 20.9.2010)
mění
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že sekretariát Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů vydal konsolidovaný text Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)1) z r. 1970 ve znění změn a dodatků vypracovaných Pracovní skupinou pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 19802) , 19903) , 19934) , 20035) a 20056) .
Anglické znění konsolidovaného textu Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD
PŘEKLAD
EVROPSKÁ DOHODA O PRÁCI OSÁDEK VOZIDEL V MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ
(AETR)

  
EVROPSKÁ DOHODA O PRÁCI OSÁDEK VOZIDEL V MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ
(AETR)

Smluvní strany.
Přejíce si podpořit rozvoj a zlepšení mezinárodní osobní a nákladní silniční dopravy,
Jsouce přesvědčeny o nutnosti zvýšit bezpečnost silničního provozu, upravit některé podmínky práce v mezinárodní silniční dopravě v souladu se zásadami Mezinárodní organizace práce a společně učinit některá opatření, jimiž by se zajistilo dodržování takové úpravy,
Se dohodly takto:
Článek 1
Definice
Pro účely této Dohody:
a) „vozidlo” znamená každé motorové vozidlo nebo přívěs; tento výraz zahrnuje i soupravu vozidel;
b) „motorové vozidlo” znamená každé silniční vozidlo s vlastním pohonem, které je obvykle používané pro silniční přepravu osob nebo nákladu anebo pro tažení vozidel používaných pro přepravu osob nebo nákladu; tento pojem nezahrnuje zemědělské traktory;
c) „přívěs” znamená každé vozidlo, které se připojuje za motorové vozidlo a zahrnuje i návěsy;
d) „návěs” znamená každý přívěs, který se s motorovým vozidlem spojuje tak, že zčásti na něm spočívá, přičemž se na toto motorové vozidlo přenáší podstatná část jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu;
e) „souprava vozidel” znamená spojená vozidla, která jezdí po silnici jako jednotka;
f) „maximální přípustná hmotnost” znamená maximální hmotnost naloženého vozidla, která je prohlášena za přípustnou příslušným orgánem státu, ve kterém je vozidlo registrováno;
g) „přeprava po silnici” znamená každou cestu prováděnou zcela nebo zčásti po veřejných pozemních komunikacích prázdným nebo loženým vozidlem používaným pro přepravu cestujících nebo nákladu;
h) „mezinárodní silniční doprava” („mezinárodní přeprava po silnici”) znamená silniční dopravu, která zahrnuje překročení alespoň jedné hranice;
i)
Nahrávám...
Nahrávám...