dnes je 24.5.2024

Input:

1/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.

č. 1/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011 Sb. a zákona č. 223/2013 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 6c odst. 2, § 6f odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb., se mění takto:
1. Na konci § 24 se doplňuje věta „Požadavky na četnost kontroly jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.”.
2. V příloze č. 6 v kapitole „VODA NEBEZPEČNÁ KE KOUPÁNÍ-ZÁKAZ KOUPÁNÍ” se věta „Opakovaně byla překročena hodnota alespoň pro jeden z mikrobiologických ukazatelů podle § 9 odst. 7.” zrušuje.
3. Příloha č. 9 zní:
„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 238/2011 Sb.
Kontrola jakosti vody umělého koupaliště
 
Kontrolovaný ukazatel
Četnost kontroly
Vysvětlivky
obsah volného a vázaného chloru (při použití přípravku na bázi chloru), oxidu chloričitého, chlorečnanů, chloritanů a vázaného chloru (při použití oxidu chloričitého), účinné složky jiného dezinfekčního přípravku a k němu příslušných vedlejších produktů dezinfekce (při použití jiných přípravků)
hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou hodinu
1
redox-potenciál
hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou hodinu
1
teplota vody v bazénu
třikrát denně
1
průhlednost
průběžně, nejméně však třikrát denně
1
pH
jednou denně
1
zákal
jednou za 14 dnů
1,2
dusičnany
jednou za 14 dní
1,2
celkový organický uhlík (TOC)
jednou měsíčně
3
jednou za 14 dnů
4,5
ozon
jednou měsíčně
1
mikrobiologické ukazatele: Escherichia coli, počet kolonií při 36 °C, Pseudomonas aeruginosa
nejméně jednou měsíčně
3
nejméně jednou za 14 dnů
4,5
Legionella spp.
jednou za 3 měsíce
3
jednou měsíčně
4
jednou za 14 dnů
6
Staphylococcus aureus
jednou za 3 měsíce
3
jednou měsíčně
4
Absorbance A254 (1 cm)
kontinuální měření nebo podle potřeby
7
Vysvětlivky:
1. Kontrolu ukazatelů, jejichž stanovení se provádí denně na místě (pH, volný chlor či jiný dezinfekční přípravek, vázaný chlor, chloritany, chlorečnany, redox potenciál, teplota vody a vzduchu, průhlednost) nebo jejichž stanovení lze provádět na místě pomocí přenosného spektrofotometru a komerčně vyráběných setů (dusičnany, zákal), nemusí provozovatel nechat zajistit u autorizované laboratoře, akreditované laboratoře nebo laboratoře, která je držitelem osvědčení o správné činnosti
Nahrávám...
Nahrávám...