dnes je 24.5.2024

Input:

10/2003 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích

č. 10/2003 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. září 2000 byla v Berlíně podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 11. prosince 2002.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. ledna 2003.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích
Česká republika a Spolková republika Německo
s úmyslem přispět k rozvoji dobrých sousedských vztahů v Evropě,
majíce na paměti závěrečný dokument třetí následné schůzky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě přijatý ve Vídni dne 15. ledna 1989 a dokument přijatý v Helsinkách dne 10. července 1992,
v souladu s článkem 17 Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci z 27. února 1992,
přesvědčeny o nutnosti spolupráce s cílem usnadnit vzájemnou pomoc při katastrofách a velkých haváriích,
se dohodly takto:
Článek 1
Předmět Smlouvy
Tato smlouva upravuje podmínky dobrovolného poskytování pomoci při katastrofách a velkých haváriích na území druhého smluvního státu. Pomoc se poskytuje na základě žádosti o poskytnutí pomoci.
Článek 2
Vymezení pojmů
Ve smyslu této smlouvy znamenají pojmy:
a) „stát žádající o pomoc” ten smluvní stát, jehož příslušné orgány žádají o poskytnutí pomoci,
b) „stát poskytující pomoc” ten smluvní stát, jehož příslušné orgány vyhoví žádosti o poskytnutí pomoci,
c) „záchranná jednotka” skupinu osob s určeným vedoucím vyslanou se svým vybavením za účelem poskytnutí pomoci do státu žádajícího o pomoc,
d) „vybavení” materiál, technické prostředky, dopravní prostředky, záchranné psy, osobní výstroj a předměty osobní potřeby (provozní zásoby),
e) „předměty pomoci” předměty, které jsou určeny ke zmírnění následků katastrof a velkých havárií nebo které jsou určeny k bezplatnému rozdělení mezi obyvatelstvo,
f) „tranzitní stát” ten smluvní stát, přes jehož území přecházejí záchranné jednotky nebo jednotliví odborníci nebo přes které je přepravováno vybavení nebo předměty pomoci do třetího státu za účelem poskytnutí pomoci.
Článek 3
Kompetence
(1) Orgány příslušné pro předkládání a přijímání žádostí o poskytnutí pomoci (dále jen „příslušné orgány”) jsou
v České republice:
- Ministerstvo vnitra,
- Ministerstvo zahraničních věcí;

ve Spolkové republice Německo:
- Ministerstvo zahraničí,
- Spolkové ministerstvo vnitra,
- Bavorské státní ministerstvo vnitra,
- Saské státní ministerstvo vnitra.
(2) V žádosti o poskytnutí pomoci uvedou příslušné orgány zejména druh a rozsah požadované pomoci.
Nahrávám...
Nahrávám...