dnes je 24.5.2024

Input:

84/2005 Sb., Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

č. 84/2005 Sb., Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
VYHLÁŠKA
ze dne 14. února 2005
o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
Ministerstvo financí stanoví podle § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb.:
§ 1
Předmět úpravv
Tato vyhláška upravuje náklady na závodní stravování a jejich úhradu v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky1) (dále jen „organizace”).
Závodní stravování zabezpečované v organizacích ve vlastním zařízení
§ 2
V organizaci, která sama zajišťuje závodní stravování ve vlastním zařízení závodního stravování, tvoří náklady na závodní stravování:
a) náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel pro závodní stravování (dále jen „pořizovací cena surovin”),
b) náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných doplňkových jídel a nápojů (dále jen „doplňkové jídlo”),
c) ostatní provozní náklady na závodní stravování (věcné, osobní a další režijní náklady) včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin (dále jen „náklady na provoz”).
§ 3
(1) Náklady podle § 2 písm. a) a b) jsou v plné výši hrazeny strávníky a příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb2) stanoveným kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem (dále jen „příspěvek z fondu”).
(2) Náklady na provoz podle § 2 písm. c) hradí organizace v plné výši, a to z nákladů na svou hlavní činnost.
(3) Zaměstnanci, nestanoví-li tato vyhláška jinak (odstavec 5), a žáci středních škol a studenti, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním3) nebo praktickou přípravou3) , pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, hradí
a) u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která může být snížena o poskytnutý příspěvek z fondu (dále jen „snížená úhrada”),
b) u doplňkového jídla náklady na spotřebované suroviny.
(4) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo během stanovené směny, nestanoví-li tato vyhláška jinak, pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá aspoň 3 hodiny (dále jen „odpracovaná směna”).
(5) Organizace může strávníkům uvedeným v odstavci 3 poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo pouze v případě, že odpracovávaná směna je stanovena nejméně na 10 hodin.
(6) Organizace může důchodcům, kteří u ní pracovali při odchodu do důchodu, poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo denně v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.
(7) Organizace může žákům středních škol a studentům po dobu jejich činnosti v organizaci, která není praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou, poskytnout jedno hlavní jídlo za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin. Organizace též může zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem, poskytnout v době jejich
Nahrávám...
Nahrávám...