dnes je 24.5.2024

Input:

91/2002 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, ve znění účinném k 20.8.2012

č. 91/2002 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, ve znění účinném k 20.8.2012
[zrušeno č. 48/2016 Sb.m.s.]
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
131/2002 Sb.m.s.
(k 9.9.2002)
mění článek 2 odst. 1
88/2010 Sb.m.s.
(k 1.1.2010)
mění článek 2 odst. 1
9/2013 Sb.m.s.
(k 20.8.2012)
mění článek 2 odst. 4
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. září 2000 byla v Berlíně podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 18. července 2002.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dne 1. srpna 2002.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech
Česká republika a Spolková republika Německo,
v úmyslu zintenzívnit oboustranné vztahy a prohloubit spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic,
v přesvědčení, že tato spolupráce v příhraničních oblastech má při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, jakož i při potírání trestné činnosti podstatný význam,
s cílem účinněji čelit trestné činnosti přesahující státní hranice v příhraničních oblastech na základě koordinovaných plánů a opatření,
ve snaze co možná nejméně omezovat přeshraniční styk i v podmínkách zesílené kontrolní a pátrací činnosti,
se dohodly takto:
ČÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Předmět spolupráce
(1) Smluvní státy zintenzivní spolupráci mezi policejními orgány a orgány působícími při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech při potírání trestné činnosti, jakož i při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti. Spolupráce policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech v rámci trestního řízení se řídí touto smlouvou pouze v těch případech, které nejsou upraveny Smlouvou mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000.
(2) Mezinárodní spolupráce národních ústředen při potírání trestné činnosti, zejména v rámci Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol), bude v souladu s právními předpisy smluvních států doplněna o spolupráci v příhraničních oblastech podle této smlouvy.
(3) Příhraničními oblastmi se ve smyslu této smlouvy rozumí území v působnosti policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic uvedených v článku 2 odst. 1.
Článek 2
Příslušné orgány
(1) Orgány, které v příhraničních oblastech v rámci své působnosti udržují podle této smlouvy bezprostřední služební styk, jsou:
v České republice
- Krajské ředitelství policie
Nahrávám...
Nahrávám...