dnes je 22.3.2023

Input:

Aktuality z oblasti DPH za 1. pololetí 2020

5.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.1600.1
Aktuality z oblasti DPH za 1. pololetí 2020

Ing. Olga Hochmannová

1. ČR

V průběhu r. 2020 byl již několikrát novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), a jak vyplývá z návrhů a vývoje legislativních prací, lze do konce roku 2020 předpokládat ještě další novelizace zákona.

1.1 Změny zákona o DPH

Změny účinné k 1. 5. 2020

K 1. 5. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Jak vyplývá již z názvu tohoto zákona, měla jím být upravena povinnost podnikatelů evidovat tržby, konkrétně se mělo jednat o rozšíření povinnosti evidence tržeb na další podnikatelské činnosti (původně označovaná tzv. III. a IV etapa evidence tržeb) a v návaznosti na rozšíření povinnosti evidence tržeb byla snížena sazba DPH u vybraných položek.

Toto snížení sazby DPH u vybraných položek vstoupilo v účinnost k 1. 5. 2020 i přes skutečnost, že začátek dalších etap evidence tržeb byl na základě mimořádných opatření vlády vyvolaných pandemií koronaviru odložen.

Změny v DPH byly provedeny v přílohách k  , změna spočívala převážně v tom, že vybrané služby byly vyjmuty z přílohy č. 2 k  , a tím i z 15% sazby DPH, a zařazeny do přílohy č. 2a, takže nově podléhají 10% sazbě DPH. Obdobně to bylo provedeno u zboží, kdy vybrané zboží bylo vyjmuto z přílohy č. 3 a převedeno do přílohy č. 3a k  .

U služeb se jedná např. o služby úpravy a rozvodu vody a odvádění a čištění odpadních vod, služby náročné na lidskou práci (úklidové služby v domácnostech, domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené), stravovací služby a podávání nápojů, opravy drobných spotřebitelských předmětů a půjčování či nájem publikací, periodik a dalších tiskovin.

U zboží byla do 10 % DPH převedena pitná voda, knižní publikace, periodika a další tištěné výrobky a audiozáznamy publikací na hmotných nosičích.

Jak je uvedeno výše, od 1. 5. 2020 byla novelou zákona o DPH zařazena do přílohy č. 2a (10 % sazba DPH) mj. i položka kódu 56 klasifikace produkce CZ-CPA: stravovací služby a podávání nápojů, vyjma alkoholických, avšak včetně čepovaného piva. Popis této položky v příloze č. 3a k ZDPH není zcela jednoznačný, ale komentáře vlády, MF i GFŘ uvádějí, že do 10 % sazby DPH je zařazeno v rámci stravovacích služeb i podávání čepovaného piva.

Zařazení stravovacích služeb do druhé snížené sazby DPH od 1. 5. 2020 mělo za následek uplatnění odlišné sazby DPH u dodání potravin a nápojů v rámci stravovací služby a u dodání potravin a nápojů jako zboží, bylo tedy nutné tato plnění rozlišovat, jak to vyplývá z judikatury SDEU (viz např. C-231/94 Faaborg, C-479/09 Bog a další).

Ve výše uvedených rozsudcích SDEU je vyloženo, že o poskytnutí stravovací služby se jedná tehdy, kdy je dodání připravených potravin a nápojů spojeno se škálou služeb umožňujících konzumaci potravin přímo na místě, kde se podávají, a je spojeno s doprovodnými službami jako obsluha, předvedení, poradenské služby apod., tedy pokud v celkovém plnění služby převažují, plnění jako celek je službou.

Pokud se však jedná jen o dodání připravených potravin, které byly připraveny jednoduchými standardizovanými úkony a byly prodány bez poskytnutí doprovodných služeb, takže jsou určeny ke konzumaci na jiném místě, jedná se o dodání zboží.

Určité nejasnosti v praxi vznikly i ohledně podávání nápojů, zčásti i vinou některých médií, která interpretovala novelu zákona o DPH nesprávně. Z uplatnění 10% sazby DPH v rámci stravovacích služeb je vyňato podávání alkoholických nápojů s výjimkou čepovaného piva, které je zařazeno do kódu nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10. Pod tímto kódem je v celním sazebníku uvedena položka "pivo ze sladu v nádobách o obsahu převyšujícím 10 litrů". Podle této položky by tedy podávaní čepovaného piva (se službami ke konzumaci na místě) mělo podléhat 10% DPH. Avšak podávání ostatních alkoholických nápojů podléhá základní sazbě daně, i když je konzumováno na místě, kde se podává.

Pokud se jedná o prodej čepovaného piva jako zboží, které není určeno ke konzumaci na místě a je dodáváno bez doprovodných služeb, pak alkoholické pivo podléhá 21% DPH, protože alkoholické nápoje obecně jsou vyloučeny z uplatnění první snížené sazby DPH u zboží (viz příloha č. 3 k ZDPH, první položka).

U zboží byla od 1. 5. 2020 do 10% DPH v příloze č. 3a k ZDPH přeřazena mj. položka 2201 – pitná voda. Jak je uvedeno ve vysvětlivkách k příloze č. 3a, pitnou vodou se rozumí pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem. K této položce podalo výklad GFŘ ve své metodické informaci, podle níž má 10% DPH podléhat pitná voda i teplá voda vyráběná z pitné vody dodávaná vodovodem.

Dále byl v 10% sazbě DPH rozšířen výčet tiskařských výrobků a do přílohy č. 3a byly nově zařazeny i audioknihy na hmotném nosiči.

Tiskoviny, u nichž reklama přesahuje 50 % plochy, podléhají i nadále sazbě daně 21 % (např. reklamní slevové letáky či katalogy obchodních řetězců apod).

Změny účinné k 1. 7. 2020

Z důvodu návaznosti s předcházející novelou zákona o DPH uvádíme i stručný přehled změn účinných k 1. 7. 2020, i když toto datum již spadá do 2. pololetí 2020.

K 1. 7. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 299/2020 Sb. kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto zákonem byla opět snížena sazba DPH na 10 % u několika vybraných položek.

Do 10% sazby DPH byly převedeny další 4 okruhy služeb, mj. položka 49.32.2 – Osobní doprava lanovými a visutými dráhami, která byla rozšířena i o osobní dopravu lyžařskými vleky, která byla v dosavadním znění zákona o DPH ze snížené sazby DPH vyjmuta, dále položka 55 – Ubytovací služby, dále položky 59.14, 90, 91, 93 – Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení do divadel, cirkusů, zábavních parků, na koncerty, do muzeí, zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události, do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků, položka 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11 – Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem, služby související s provozem rekreačních parků a pláží a položka 96.04 – Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

Uvedené převedení vybraných služeb do 10% sazby DPH kromě samotného snížení sazby také zjednodušilo uplatňování DPH u provozovatelů hotelových a podobných zařízení, která poskytují zákazníkům ubytovací i stravovací služby, neboť budou na obě služby uplatňovat stejnou sazbu DPH. Od 1. 5. 2020, kdy byly do druhé snížené sazby DPH přeřazeny stravovací služby položky 56, se sazba DPH za stravovací služby od sazby za ubytovací služby lišila.

Do položky 55 patří ubytovací služby v hotelech a podobných zařízeních, rekreační ubytovací služby, ubytovací služby v chatách nebo ubytovnách pro mládež a další krátkodobé ubytovací služby.

Změny zákona o DPH pro rok 2021

Dne 26. června 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 283/2020, kterým se mění zákon č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále "DŘ"), a další zákony.

Tímto zákonem se provádí vícero změn DŘ, mimo jiné i změny dotýkající se odpočtu DPH, a kromě toho se mění i samotný zákon o DPH.

Novela DŘ zavádí nový institut tzv. zálohy na daňový odpočet (§ 174a DŘ), na jehož základě bude správce oprávněn zadržet pouze tu část odpočtu, o které má pochybnosti a kterou hodlá prověřovat. Zbývající část odpočtu musí vrátit jako zálohu na daňový odpočet do 15 dnů od vydání rozhodnutí. Tímto způsobem může dojít k prodloužení dosavadní 30 denní lhůty pro vracení nadměrného odpočtu.

Dále novela DŘ stanoví povinnost správce daně zaplatit úrok z prodlení za pozdní vrácení odpočtu, pokud by odpočet daně byl plátci vrácen po uplynutí doby 4 měsíců.

V části třetí zákona č. 283/2020 jsou stanoveny změny zákona o DPH. Kromě vložení nového § 105a ZDPH, který se týká zálohy na nadměrný odpočet a obsahuje odkaz na ustanovení DŘ, se tímto zákonem upravuje § 101a ZDPH, který stanoví elektronickou formu podání pro plátce i identifikovanou osobu, dále se do § 101g ZDPH vkládá možnost správce daně za stanovených podmínek doručovat výzvu související s kontrolním hlášením elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu uvedenou plátcem, upravuje se ustanovení § 104 odst. 8 ZDPH a nahrazuje se dosavadní ustanovení § 105 ZDPH o vracení nadměrného odpočtu novým ustanovením, které se týká přeplatku skupiny.

Účinnost tohoto zákona je stanovena k 1. 1. 2021.

Informace a stanoviska GFŘ

K letošním novelám byly vydány následující informace GFŘ:

  • https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/INFORMACE_sazby_dane_od_1_5_2020_FINAL.pdf

  • 2020 | Sazby daně | Informace, stanoviska a sdělení | Finanční správa

  • Upozornění ohledně účinnosti sazbové novely zákona o DPH od 1.5.2020 - Novinky 2020 | Daně | Finanční správa

  • https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/38742-INFORMACE_sazby_DPH_covid2020.pdf

1.2 Návrhy dalších změn zákona o DPH

V červnu bylo v Poslanecké sněmovně PČR projednáváno několik návrhů na další změny zákona o DPH.

I. Sněmovní tisk 572 – změny, které měla ČR přijmout již k 1. 1. 2020

Novinky vyplývají z novely směrnice o společném systému DPH (2006/112/ES) a novely nařízení Rady 282/2011.

Obsahuje následující změny:

1) Doplnění pravidla pro stanovení místa plnění při dodání zboží a přiřazení dopravy k dodání zboží do jiného členského státu v rámci řetězových dodávek. Pokud je několik dodání spojených jen s jednou přepravou do jiného členského státu, platí, že se přeprava přiřadí k dodání prostředníkovi, případně k dodání prostředníkem, pokud tento prostředník poskytl dodavateli DIČ vydané členským státem odeslání zboží.

2) Stanovení nových pravidel pro dodání zboží v režimu skladu uvnitř EU (call-off stock). Jedná se o nová pravidla dodání zboží do skladu v jiném členském státě. Režim call-off stock může dodavatel použít, jen pokud je zboží, které dodává do skladu, určeno pro jednoho konkrétního předem známého pořizovatele, který mu sdělil své DIČ. Použití režimu call-off stock znamená, že se dodavatel, který přemístil zboží do jiného

Nahrávám...
Nahrávám...