dnes je 15.4.2024

Input:

Aktuální informace z oblasti DPH

5.3.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 14 minut

2019.0400.1
Aktuální informace z oblasti DPH

Ing. Olga Hochmannová

A) ČR

Vývoj legislativy v ČR

Ve 2. pololetí 2018 byl ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv zveřejněn zákon č. 283/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem se omezuje okruh plnění, u nichž podle nedávno aktualizovaného § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o DPH") je časově omezeno uskutečnění zdanitelných plnění poskytovaných v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců. Uvedenou novelou zákona o DPH se z tohoto omezení vyjímají služby poskytované na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud úplatu za toto poskytnutí služby hradí stát. Účinnost tohoto zákona nastala k 1. 1. 2019, stal se tak jedinou novelou zákona DPH, u níž byl navržený termín účinnosti k 1. 1. 2019 zvládnut.

Druhou novelou zákona o DPH, která byla ve 2. pol. 2018 projednána, avšak její legislativní proces nebyl zcela završen, byl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, projednávaný v PS ČR jako sněmovní tisk 140. Tímto návrhem se měla k 1. 1. 2019 snížit sazba DPH u pozemní hromadné pravidelné přepravy cestujících a jejich zavazadel z dosavadních 15 % na 10 % DPH. Jak je uvedeno výše, u tohoto návrhu legislativní proces nebyl v r. 2018 zcela dokončen, protože schválený zákon byl zveřejněn ve Sbírce zákonů až 17. 1. 2019 jako zákon č. 6/2019 Sb., takže účinnost tohoto předpisu nastala až k 1. 2. 2019. Za leden 2019 tedy musela být u hromadné pravidelné přepravy cestujících a jejich zavazadel uplatňována sazba DPH 15 %, na což upozorňovalo od začátku ledna i GFŘ ve své metodické informaci zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy.

Projednávání ostatních návrhů novel zákona o DPH se bohužel značně zpozdilo, takže jejich původně navržená účinnost k 1. 1. 2019 nemohla nastat. Těmi "časově nezvládnutými" návrhy jsou zejména vládní návrhy projednávané v PS ČR jako sněmovní tisky 205 a 206.

Sněmovní tisk 205 obsahuje změny pouze dvou zákonů – ZDPH ve věci sazeb daně a zákona o evidenci tržeb, podle něhož má vstoupit v účinnost 3. a 4. etapa evidence tržeb, zjednodušený způsob vedení evidence pro drobné a malé podnikatele apod. Patrně právě kvůli spojení s návrhem změn zákona o evidenci tržeb bylo projednávání sněmovního tisku 205 hned po prvním čtení přerušeno. Tímto návrhem by měla být do zákona o DPH doplněna nová příloha č. 2a, do níž by měly být začleněny služby podléhající sazbě DPH 10 %. U většiny z navržených služeb se jedná o změnu sazby DPH z dosavadních 15% na 10 %.

Sněmovní tisk 206 obsahuje změny několika daňových a jiných zákonů (např. zákona o daních z příjmů, o spotřebních daních, daňového řádu, o celní správě ČR ad.).

Obsahuje i více než 260 navržených změn zákona o DPH, z nichž některé ČR přijmout musí, protože vycházejí ze změn legislativy EU.

Některé z navržených změn jsou téměř "převratného" charakteru (např. povinnost provádět za stanovených podmínek úpravu odpočtu daně z tzv. významné opravy nemovité věci, zásadní změny v možnosti provádět opravu výše daně z neuhrazených pohledávek, výrazné změny v uplatňování odpočtu daně při registraci plátce a v povinnosti vypořádat odpočet daně při zrušení registrace plátce ad.). Tento tisk byl již v prosinci 2018 projednán PS ČR a v lednu 2019 je projednáván v Senátu jako senátní tisk 32. Jak naznačují pozměňovací návrhy zveřejněné v usnesení Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu (který je garančním výborem pro projednávání tohoto tisku), ze dne 23. 1. 2019, není vyloučeno, že Senát vrátí návrh novely daňových zákonů zpět Poslanecké sněmovně. Pokud k tomuto kroku skutečně dojde, zdrží se legislativní proces u tisku 206 nejméně o jeden další měsíc a zveřejnění schváleného zákona tak můžeme očekávat nejdříve v březnu 2019. (V době uzávěrky už víme, že Senát opravdu návrh novely s pozměňovacími návrhy vrátil zpět Poslanecké sněmovně – pozn. redakce).

Metodické informace GFŘ 2019

V r. 2019 vydalo GFŘ na internetových stránkách Finanční správy několik metodických informací:

a) Již 2. 1. 2019 vydalo "Informaci o uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH od 1. 1. 2019". V této informaci GFŘ uvádí, že s ohledem na zpoždění legislativního procesu se do dne nabytí účinnosti novely zákona o DPH uplatní přímý účinek směrnice Rady (EU) 2017/2455 a směrnice Rady (EU) 2016/1065. Tyto novely směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, upravují zacházení s poukazy, úpravu zvláštního režimu jednoho správního místa a nové povinnosti při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku. Je pravdou, že podle uvedených směrnic jsou členské státy povinny upravit svou legislativu a začít používat nová pravidla od 1. 1. 2019, avšak žádný orgán Finanční správy ani MF ČR není dle mého názoru kompetentní k tomu, aby přímý účinek směrnice takto vyhlásil. Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora EU, může se přímé účinnosti ustanovení směrnice dovolávat za určitých podmínek jedinec vůči státu, pokud mu ustanovení směrnice poskytuje práva a stát toto ustanovení směrnice neprovedl nebo je neprovedl včas či je provedl chybně. Přímé účinnosti se však nemůže dovolávat stát proti jedinci, pokud ustanovení závazné směrnice neimplementoval do svého národního právního předpisu (viz např. C-8/81 U. Becker, C-80/86 Kolpinghuis Nijmegen ad.).

b) Další metodickou informací, kterou GFŘ zveřejnilo opakovaně, je upozornění na aplikaci 10 % sazby DPH u hromadné přepravy osob. V této informaci GFŘ upozorňuje na skutečnost, že projednaná novela zákona o DPH má sice schválenou účinnost k 1. 1. 2019, ale vzhledem k tomu, že před uvedeným datem nebyla zveřejněna ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nemůže účinnost nastat k tomuto dni, ale protože zákon bude zveřejněn ve Sbírce zákonů až v průběhu ledna, může podle § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nastat účinnost tohoto zákona až patnáctým dnem po vyhlášení. Do té doby bude pozemní pravidelná hromadná přeprava osob podléhat dosavadní sazbě DPH 15 %. Jak vyplývá z první části tohoto článku, jedná se o zákon č. 6/2019 Sb., který byl zveřejněn ve Sbírce 17. 1. 2019 a jehož účinnost tedy nastává k 1. 2. 2019.

B) Brusel

Směrnice Rady (EU) 2017/2455

Směrnice Rady (EU) 2017/2455, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku, upravuje pravidla pro zvláštní režim jednoho správního místa a dále zavádí institut tzv. "prodeje zboží a poskytování služeb na dálku" a stanoví jeho pravidla. Byla zveřejněna v Úředním věstníku EU již v prosinci 2017 a mění směrnici k 1. 1. 2019 a k 1. 1. 2021.

První část této směrnice (čl. 1) mění pravidla pro uplatňování zvláštního režimu jednoho správního místa a členské státy jsou povinny tato novelizovaná pravidla uplatňovat od 1. 1. 2019. Konkrétně změna spočívá v tom, že dosavadní pravidla pro určení místa plnění při poskytování elektronicky poskytovaných služeb a dalších vybraných služeb osobám nepovinným k dani (viz § 10i ZDPH), podle nichž je místem plnění místo určené dle příjemce služby, se mají od 1. 1. 2019 vztahovat pouze na případy, kdy celková hodnota služeb přesáhne v kalendářním roce částku 10 000 EUR. Pokud tuto částku nepřesáhne a tato částka nebyla překročena ani v předcházejícím kalendářním roce, pravidlo odpovídající českému § 10i ZDPH se neuplatní.

Dále nová pravidla obsahují zjednodušení pro fakturaci za plnění ve zvláštním režimu jednoho správního místa a připouštějí, kdy se faktura – daňový doklad za plnění v tomto režimu bude vystavovat podle pravidel členského státu, kde je poskytovatel usazen. Dále nová pravidla umožňují, aby v režimu jednoho správního místa mohly působit i osoby ze třetí země, které nemají sídlo ani stálou provozovnu na území Společenství.

V ČR jsou zatím nová pravidla obsažena pouze v návrhu novely zákona o DPH, který je projednáván již několik měsíců v parlamentu jako sněmovní tisk 206 nebo senátní tisk 32.

Tato směrnice obsahuje také změny, které jsou členské státy povinny zavést až od 1. 1. 2021. Jedná se zejména o zavedení institutu tzv. prodeje zboží na dálku, jeho definici a pravidla a stanoví postup při prodeji na dálku prostřednictvím elektronického rozhraní.

Prodej zboží na dálku je definován obdobně jako dosavadní tzv. zasílání zboží (viz § 8 ZDPH).

Přestože uvedená novela směrnice byla publikována teprve nedávno, projednávají se v orgánech Rady v Bruselu již další předpisy, kterými by tato směrnice měla být opět změněna.

Návrhy novel směrnice

a) Jedná se o návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES..., pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží. Tento návrh doplňuje a upřesňuje některá z nedávno přijatých ustanovení směrnice 2017/2455 a stanoví pravidla pro prodej zboží prostřednictvím elektronického rozhraní. Podstatou nové úpravy má být převedení povinnosti přiznat a zaplatit daň z dodávek zboží při prodeji na dálku na provozovatele elektronických tržišť, platforem a portálů, pokud hodnota dodávky nepřesáhne 150 EUR. Členské státy budou povinny zavést tato upravená pravidla k 1. 1. 2021.

b) Kromě novely směrnice připravila

Nahrávám...
Nahrávám...