dnes je 20.4.2024

Input:

Aktuální informace z oblasti DPH

19.8.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2019.1500.2
Aktuální informace z oblasti DPH

Ing. Olga Hochmannová

Článek shrnuje dění v oblasti DPH v prvním pololetí roku 2019.

ČR

V roce 2019 vstoupilo v ČR v účinnost již několik novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále "ZDPH").

Zákon č. 283/2018 Sb. novelizoval zákon o DPH již od 1. 1. 2019, přinesl změnu § 21 odst. 8 ZDPH, kdy z povinnosti považovat za uskutečněná plnění poskytovaná po dobu delší než 12 kalendářních měsíců nejpozději koncem každého kalendářního roku, vyjmul služby poskytované na základě zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, za které hradí úhradu stát (např. advokáty ex-offo).

Zákon č. 6/2019 Sb. snížil sazbu DPH u pozemní a vodní pravidelné hromadné přepravy osob a jejich zavazadel na 10 % s účinností od 1. 2. 2019.

Zákon č. 80/2019 Sb. přinesl největší počet změn z novel 2019, byl jím změněn zákon o DPH ve více než 260 bodech. Účinnost těchto změn je dělená:

  • ustanovení, která měla být změněna na základě novely směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH již k 1. 1. 2019, vstoupila na základě novely v účinnost k 27. 3. 2019 (např. zjednodušení zvláštního režimu jednoho správního místa a změna pravidel pro určení místa plnění při poskytování elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani, pravidla pro zacházení s poukazy),

  • většina ustanovení vstoupila v účinnost k 1. 4. 2019,

  • změny k 1. 1. 2020 – snížení sazby DPH u dodání tepla na 10 %,

  • změny k 1. 1. 2021 (např. omezení možnosti osvobodit nájem vybraných nemovitých věcí, povinnost identifikovaných osob podávat podání k DPH elektronicky).

1. Další návrhy novel zákona o DPH

V současné době je stále projednáván návrh novely zákona o DPH se změnami sazeb daně, který doprovází návrh novely zákona o evidenci tržeb ve sněmovním tisku 205. Právě vzhledem k tomu, že v jednom návrhu je i novela zákona o evidenci tržeb, bylo projednávání tohoto sněmovního tisku předmětem značných politických obstrukcí a zatím prošel jen Poslaneckou sněmovnou. S ohledem na tuto skutečnost lze očekávat, že snížení sazeb daně, pokud bude schváleno, vstoupí v účinnost pravděpodobně až v r. 2020.

2. Návrh novely 2020

V připomínkovém řízení je v současné době návrh novely zákona o DPH s předpokládanou účinností k 1. 1. 2020. Tento návrh implementuje změny přijaté novelou směrnice, směrnicí 2018/1910/EU (viz níže).

Brusel

1. Směrnice Rady (EU) 2018/1910

V lednu 2019 vstoupila v účinnost směrnice Rady 2018/1910/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému DPH pro obchod mezi členskými státy. Tato novela směrnice byla publikována v Úředním věstníku EU dne 7. 12. 2018.

Jak vyplývá již z názvu, touto novelou směrnice má být "záplatován" stávající systém DPH do doby, než bude přijat tzv. konečný systém DPH pro obchodování se zbožím

Nahrávám...
Nahrávám...