dnes je 22.4.2024

Input:

Aktuální informace z oblasti DPH za 2. pololetí 2019

23.1.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

2020.0102.2
Aktuální informace z oblasti DPH za 2. pololetí 2019

Ing. Olga Hochmannová

1. ČR

V průběhu 2. pololetí 2019 byla v ČR přijata novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále ZDPH) a také bylo podáno několik návrhů na další změny legislativy DPH.

1.1 Změny zákona o DPH

V říjnu 2019 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon o evidenci tržeb a zákon o DPH. Tento zákon přináší v DPH snížení sazeb daně u řady služeb a několika druhů zboží. Snížení sazeb daně je navázáno na rozšíření povinnosti evidence tržeb na všechny oblasti činnosti, které vstoupí v účinnost k 1. 5. 2020, proto i snížení sazeb DPH na 10 % u vybraných služeb a zboží vstoupí v účinnost k 1. 5. 2020.

Dojde tím k rozšíření příloh č. 2a a 3a k zákonu o DPH o následující položky: úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí, odvádění a čištění odpadních vod včetně souvisejících služeb, stravovací služby a podávání nápojů (viz níže), služby čištění vnitřních prostor a mytí oken prováděné v domácnostech, domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany, opravy obuvi a kožených výrobků, opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků, jízdních kol, kadeřnické a holičské služby, půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně v rámci veřejných knihovnických a informačních služeb podle knihovnického zákona, pitná voda (dodávaná vodovodem), knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky včetně zvukového záznamu jejich obsahu. Přesné vymezení těchto položek – viz zákon č. 256/2019 Sb., Pokud se jedná o stravovací služby, je nutné upozornit, že 10 % sazbu DPH bude možné uplatňovat u stravovacích služeb kódu 56 klasifikace produkce CZ-CPA, pokud nejsou osvobozeny od daně podle §§ 57 až 59 ZDPH a pokud se nejedná o podávání alkoholických nápojů nebo podání tabákových výrobků. Vynětí z 10 % DPH u stravovacích služeb však neplatí pro alkoholické nápoje kódu nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10. Pod touto položkou je v celním sazebníku uvedeno "pivo ze sladu v nádobách o obsahu převyšujícím 10 litrů".

Použitá formulace není sice zcela jednoznačná, avšak lze předpokládat, že do 10 % DPH chtělo MF zařadit společně se stravovacími službami i pivo čepované z uvedených nádob o obsahu větším než 10 litrů.

Snížení sazby DPH u stravovacích služeb však může v praxi vyvolat i určité problémy, neboť touto změnou se od 1. 5. 2020 bude opět lišit sazba daně u stravovacích služeb (10 %) a u dodání potravin jako zboží (obvykle 15 %), takže stravovací zařízení, která umožňují konzumaci jídel a nápojů na místě a současně i dodávají potraviny a nápoje ke konzumaci na jiném místě, budou muset jednotlivé sazby DPH rozlišovat, jak to vyplývá z judikatury Soudního dvora EU, obdobně jako tomu bylo krátce po vstupu ČR do EU.

Další problém přibude provozovatelům ubytovacích zařízení, neboť se opět bude lišit sazba daně za ubytovací služby a za stravovací služby, takže budou muset také rozlišovat, jaké služby jsou poskytovány.

Pokud se jedná o sazbu daně u dodání pitné vody, která je v příloze č. 2a definována jako voda z vodovodu, bude nutné v budoucnu upřesnit (patrně formou příspěvků, které by se projednaly na Koordinačním výboru Komory daňových poradců nebo formou metodické informace GFŘ), zda do této kategorie "pitná voda" patří i teplá voda dodávaná z vodovodu, která je dosud tradičně označována jako "teplá užitková voda".

1.2 Návrhy změn zákona o DPH

V průběhu 2. pololetí 2019 byly do legislativního procesu podány 2 návrhy, které se úzce dotýkají DPH:

  • změny DPH ve sněmovním tisku 572, návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů EU,

  • změny daňového řádu ve sněmovním tisku 580, které se přímo dotýkají DPH, neboť navrhují nová ustanovení daňového řádu, která se týkají DPH, konkrétně vracení nadměrného odpočtu a případné povinnosti správce zaplatit plátci úrok z prodlení při pozdním vrácení nadměrného odpočtu.

Změny DPH jsou součástí vládního návrhu ve sněmovním tisku 572, návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů EU. Jak napovídá jeho označení, jsou v něm navrženy změny několika daňových zákonů, mezi jinými i zákona o DPH, kterými by měly být do české legislativy implementovány změny směrnice o společném systému DPH a také by se měla stanovit povinnost použít nová prováděcí pravidla ke směrnici, obsažená v novele nařízení Rady 282/2011, tj. v nařízení Rady 2018/1912. Změny vyplývající z novely směrnice i novely nařízení měly členské státy přijmout k 1. 1. 2020.

Bohužel ke konci prosince 2019 byl tento návrh v poslanecké sněmovně teprve ve druhém čtení, což znamená, že k 1. 1. 2020 český zákon o DPH novelizován nebude, takže do doby, než bude novela zákona o DPH schválena a vstoupí v účinnost, bude náš zákon o DPH v nesouladu se směrnicí o společném systému DPH.

1.3 Nesoulad znění zákona o DPH s legislativou EU k DPH k 1. 1. 2020

Tento nesoulad se bude týkat pravidel pro obchodování se zbožím mezi členskými státy. Novelizovaná směrnice jednak stanoví od 1. 1. 2020 přísnější pravidla pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu, zejména ohledně toho, jak se má prokazovat přeprava či odeslání zboží, a dále stanoví nová pravidla pro dodání zboží v režimu skladu v rámci EU (tzv. call-off stock). Jaké důkazní prostředky má mít plátce, aby prokázal, že zboží bylo skutečně přepraveno nebo odesláno do jiného členského státu, stanoví čl. 45a nařízení Rady 2018/1912.

Za popsané situace, kdy český zákon o DPH k 1. 1. 2020 dosud neobsahuje úpravu závaznou pro státy EU, se plátci mohou dovolávat přímé účinnosti směrnice o společném systému DPH (směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Kromě toho je velmi pravděpodobné, že postup podle novely směrnice i novely nařízení budou od plátců očekávat a vyžadovat obchodní partneři z jiných členských států – zejména u potvrzení o skutečnosti, že zboží bylo skutečně přepraveno nebo odesláno do jiného členského státu, které nově musí mít náležitosti stanovené v čl. 45a nařízení, nebo u evidence o zboží dodaném do jiného členského státu nebo pořízeném z jiného členského státu v tzv. režimu call-off stock, kdy náležitosti evidence stanoví čl. 54a nařízení. Je proto nezbytné, aby se s nařízením seznámili i plátci v ČR, i když novela zákona o DPH dosud schválena nebyla.

Text prováděcího nařízení lze nalézt i na této adrese 2.

Nahrávám...
Nahrávám...