dnes je 15.4.2024

Input:

Aktuální informace z oblasti DPH za 2. pololetí 2020

9.2.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2021.0300.1
Aktuální informace z oblasti DPH za 2. pololetí 2020

Ing. Olga Hochmannová

BRUSEL

Změny směrnice o společném systému DPH

V průběhu r. 2020 bylo přijato a zveřejněno v Úředním věstníku EU několik novel směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému DPH. Ve druhém pololetí 2020 to byly následující:

  • Směrnice Rady (EU) 2020/1756 ze dne 20. listopadu 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH, pokud jde o identifikaci osob povinných k dani v Severním Irsku

Touto směrnicí se doplňuje do čl. 215, že předpona, která tvoří součást DIČ, bude pro Severní Irsko "XI". Účinnost této změny je k 1. 1. 2021.

  • Směrnice Rady (EU) 2020/2020, ze dne 7. 12. 2020, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o dočasná opatření v reakci na pandemii COVID-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty, jež se použije na očkovací látky proti onemocnění COVID-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Touto směrnicí se povoluje členským státům, aby mohly přijmout jedno z těchto opatření – uplatňovat:

a) sníženou sazbu daně, nebo

b) osvobození od daně s nárokem na odpočet daně na dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19, které jsou ve shodě s předpisy EU, a na poskytování služeb s těmito prostředky úzce souvisejících. Členské státy mohou rovněž poskytovat osvobození od daně s nárokem na odpočet daně na dodání očkovacích látek proti onemocnění COVID-19, které jsou schválené Komisí nebo členskými státy, a na poskytování služeb s těmito látkami úzce souvisejících.

Účinnost této směrnice je od 12. 12. 2020 a lze ji použít do 31. 12. 2022.

  • Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1109 ze dne 20. července, pokud jde o data provedení a použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19

Tímto rozhodnutím byla posunuta účinnost směrnice (EU) 2017/2455, směrnice 2009/132/ES a směrnice (EU) 2019/1955 z původně stanoveného termínu k 1. 1. 2021 na 1. 7. 2021.

Jedná se o odklad uplatňování změn DPH v oblasti elektronického obchodu a zvláštního režimu jednoho správního místa a správní spolupráce.

  • Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1101 ze dne 28. 10. 2020, o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a DPH při dovozu

Toto rozhodnutí navazuje na dříve vydaná rozhodnutí Komise (EU) 2020/491 ze dne 3. 4. 2020 a rozhodnutí Komise (EU) 2020/1101 ze dne 23. 7. 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 a prodlužuje jejich platnost.

Jak je zřejmé již z názvu těchto rozhodnutí, jedná se v nich o osvobození zboží v souvislosti s bojem proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020 od dovozního cla a DPH při dovozu ze třetí země.

Výše uvedeným rozhodnutím 2020/1101 bylo prodlouženo toto osvobození až do 30. 4. 2021.

Jedná se o osvobození při dovozu uvedeného zboží státními subjekty, územními samosprávnými celky, charitativními a dobročinnými subjekty, zdravotnickými zařízeními nebo záchrannými jednotkami.

Zdroj: Úřední věstník EU (https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=cs)

ČR

Změny zákona o DPH

  • Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů EU a v oblasti zamezení dvojímu zdanění

V průběhu II. pololetí 2020 byl konečně publikován zákon č. 343/2020 Sb., kterým byly přijaty mimo jiné i změny DPH, které měla ČR přijmout již k 1. 1. 2020. Účinnost tohoto zákona nastala k 1. 9. 2020, avšak změny zákona o DPH, které vyplývají z novel směrnice 2006/112/ES a nařízení 282/2011, mohou plátci uplatňovat již od 1. 1. 2020, na základě dovolání se přímého účinku směrnice nebo na základě přímé účinnosti nařízení.

Touto novelou byly do zákona o DPH implementovány změny směrnice v oblasti režimu skladu uvnitř EU (call-off stock), plnění v řetězci s jednou přepravou do jiného členského státu a podmínky osvobození při dodání zboží do jiného členského státu.

  • Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Tento zákon byl publikován ve Sbírce zákonů na samém konci roku 2020 a hlavní pozornost v něm na sebe poutala novela zákona o daních z příjmů, zákon však obsahuje i změny jiných zákonů, v části 23. i změny zákona o DPH. Jedná se o změny v § 4 ZDPH ve vymezení dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku a technického zhodnocení a dále o úpravu pojmu dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, které navazují na změny provedené v zákoně o daních z příjmů.

Přechodná ustanovení pro DPH k tomuto zákonu umožňují korigovat z hlediska DPH postup v případech, kdy se plátce rozhodl koncem roku využít nově stanovené limity pro zařazení do dlouhodobého majetku i pro rok 2020.

Kromě těchto změn stanoví zákon č. 609/2020 Sb. i zařazení služby kódu 38.3 Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny do přílohy č. 2 k ZDPH, tj. mezi služby podléhající 15 % DPH.

Zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Návrhy změn zákona o DPH

Do tohoto přehledu byly zařazeny pouze vládní návrhy změn zákona o DPH, které jsou v současné době projednávány v Poslanecké sněmovně.

  • Sněmovní tisk 867 – návrh novely ZDPH

Tento návrh obsahuje druhou skupinu změn legislativy DPH, tzv. "záplat stávajícího systému DPH", připravených v Bruselu, kterými se implementují změny směrnice 2006/112/ES a nařízení Rady 282/2011. První skupina změn měla účinnost k 1. 1. 2020, avšak v ČR byla provedena se zpožděním až zákonem č. 343/2020 Sb. k 1. 9. 2020 (viz výše).

Druhá skupina změn zahrnuje zavedení režimu prodeje zboží na dálku a prodeje dovezeného zboží na dálku, pravidla pro dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní a nová pravidla zvláštního režimu jednoho správního místa, kdy dosavadní MOSS má být rozšířen na OSS a má být zaveden i dovozní režim zvláštního režimu

Nahrávám...
Nahrávám...