dnes je 28.11.2023

Input:

Automobil a DPH - 2. část

15.8.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2023.1600.2
Automobil a DPH – 2. část

Ing. Olga Hochmannová

Předchozí část článku

Tímto článkem navazujeme na předcházející, věnovaný problematice uplatňování DPH u motorových vozidel. Jak bylo uvedeno již v 1. části, pro uplatňování DPH u automobilů platí několik specifik, která by měli mít plátci DPH, v některých případech i ostatní osoby, na zřeteli.

1. Pořízení motorového vozidla z jiného členského státu

a) Nové motorové vozidlo

Zvláštní pravidla platí v EU pro přeshraniční obchodování s novými motorovými vozidly. Novým motorovým vozidlem se přitom rozumí vozidlo, jak je definováno v § 4 odst. 4 písm. b) ZDPH, bylo-li dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má-li najeto méně než 6 000 km.

Pro osobu, která sama pořizuje přímo z jiného členského státu za úplatu nové motorové vozidlo, jsou tato zvláštní pravidla stanovena v § 19 ZDPH. Povinnost přiznat daň má vždy pořizovatel, což platí nejen pro plátce (§ 19 odst. 3 ZDPH), ale i pro osobu, která plátcem není (§ 19 odst. 6 ZDPH).

Osoba, která pořídí nové motorové vozidlo z jiného členského státu, přizná daň v daňovém přiznání, a to nejen plátce, ale povinnost podat daňové přiznání má v tomto případě i osoba, která plátcem není (viz § 19 odst. 6 ZDPH). Osoba, která není plátcem, přiloží k daňovému přiznání za pořízení nového motorového vozidla z jiného členského státu i kopii dokladu o nákupu a hlášení o pořízení nového dopravního prostředku. Daň v tomto případě vyměří správce daně.

b) Ojeté motorové vozidlo

Pro přeshraniční obchodování s ojetými motorovými vozidly platí v EU rovněž zvláštní pravidla, v ZDPH byla zahrnuta do ustanovení o zvláštním režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi v § 90 ZDPH, stanovena jsou dále v čl. 311–332 směrnice 2006/112/ES. Podstatou tohoto zvláštního režimu je, že při prodeji ojetých vozidel (nebo obecně použitého zboží) se základem daně stává přirážka obchodníka, z níž se vypočítá daň.

Zvláštní režim pro použité zboží

Pokud např. obchodník pořídí zboží od osoby nepovinné k dani, která při pořízení tohoto zboží neuplatnila odpočet daně na vstupu (příp. od jiných osob vyjmenovaných v § 90 odst. 2 ZDPH), je při prodeji tohoto zboží oprávněn vypočítat daň jen z přirážky, nikoliv z celé prodejní ceny zboží.

Příklad:

Obchodník koupil motorové vozidlo od občana za 120 000 Kč. Toto vozidlo dále prodal za 160 000 Kč. Základem daně je přirážka 40 000 Kč, která se v souladu s § 90 odst. 3 ZDPH považuje za částku včetně daně. Výpočet daně (zaokrouhleno matematicky):

40 000 – (40 000 / 1,21) = 6 942 Kč

Stejný postup by obchodník uplatnil i v případě, kdyby vozidlo pořídil z jiného členského státu a bylo mu dodáno jiným obchodníkem ve zvláštním režimu pro použité zboží.

Pořízení ojetého automobilu z jiného členského státu

Jak je uvedeno výše, pro obchodování s ojetými vozidly platí v EU zvláštní pravidla, což se týká i přeshraničního obchodování. Při pořízení ojetého vozidla z jiného členského státu, je-li toto vozidlo dodáváno obchodníkem ve zvláštním režimu pro použité zboží, nevzniká pořizovateli povinnost přiznat z pořízení daň, jak vyplývá z vynětí z předmětu daně podle § 2a odst. 1 písm. b) ZDPH. Je však nutné upozornit, že doklad-faktura k tomuto dodání ojetého vozidla ve zvláštním režimu musí být výslovně označen upozorněním "zvláštní režim – použité zboží", jak stanoví § 90 odst. 14 ZDPH, příp. označením "margin scheme" nebo jiným výrazem podle příslušného jazykového znění čl. 226 bodu 14 směrnice 2006/112/ES.

Upozornění: Je nutné dbát, aby doklad uvedené označení obsahoval, protože jen takový doklad může pro pořizovatele být důkazem, že z pořízení tohoto ojetého vozidla z jiného členského státu nevzniká povinnost přiznat daň a že může dále vozidlo prodat také ve zvláštním režimu a přiznat daň pouze z přirážky. V praxi jsem se setkala s případem, kdy plátce-obchodník s ojetými vozidly nakupoval po určitou dobu ojetá vozidla z jiného členského státu, kdy jeho

Nahrávám...
Nahrávám...