dnes je 20.5.2024

Input:

Co nového z hlediska DPH nastalo u e-shopů od 1. 7. 2021 aneb "Zasílání zboží" v novém kabátě, tzv. režim One Stop Shop

8.7.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 18 minut

2021.1400.2
Co nového z hlediska DPH nastalo u e-shopů od 1. 7. 2021 aneb "Zasílání zboží" v novém kabátě, tzv. režim One Stop Shop

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.

Úvod – aneb o co jde

Od 1. 7. 2021 mohou e-shopy usazené v tuzemsku při zasílání zboží, resp. nově terminologicky při prodeji zboží na dálku, využít nový režim DPH, tzv. One Stop Shop režim neboli jedno správní místo (dále jen "OSS"). Režim OSS usnadní odvod DPH u prodeje zboží na dálku koncovým zákazníkům do Evropské unie, u kterých vznikne dodavateli zboží povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele.

Novela zákona o DPH k dané problematice je sice v tuto chvíli stále v legislativním procesu (viz sněmovní tisk č. 867, již prošel 3. čtením dne 2. 6. 2021 a byl schválen) a její účinnost bude tedy posunuta na pozdější datum (původně byla plánována na 1. 7. 2021). Přestože k legislativním změnám dojde později, je třeba podotknout, že do režimu OSS je možné se již od 1. 4. 2021 registrovat, a přestože legislativní proces není ukončen, může daňový subjekt režim OSS od 1. 7. 2021 plně využít, neboť bude postupovat podle přímého účinku směrnice o DPH.

Režim OSS by měl zjednodušit celý proces odvodu DPH při prodeji zboží na dálku, tzn., že dodavatel (uživatel OSS), který se do režimu OSS registruje, odvádí DPH pouze v jednom členském státě Evropské unie (tedy e-shop usazený v České republice bude odvádět DPH pouze v České republice), ačkoliv se bude jednat o přeshraniční plnění v Evropské unii.

Vstup do režimu OSS je zcela dobrovolný a bude záležet pouze na dodavateli (e-shopu), zda do něj vstoupí, či nikoliv. Pokud tedy režim OSS dodavatel nevyužije, vznikne mu u vybraných plnění povinnost registrace a odvodu DPH v každém členském státě spotřeby, kde bude zboží dodáno.

Přeshraniční prodej zboží na dálku bude v rámci OSS podléhat tzv. režimu EU (OSS – režim EU). V této souvislosti je třeba ještě zmínit, že režim OSS neřeší samostatně pouze prodej zboží na dálku. Do systému OSS spadá široké spektrum transakcí, které mohou podléhat i tzv. režimu mimo EU a dovoznímu režimu, kterými se ale tento příspěvek aktuálně nezabývá. Článek si klade za cíl řešit pouze problematiku odvodu DPH u prodeje zboží na dálku, který je typický právě pro e-shopy.

Dosavadní znění § 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH", "ZDPH"), řešící zasílání zboží, tj. nově označené pojmem prodej zboží na dálku, bude novelizováno a bude tato nová pravidla zakotvovat. Na základě nových principů u prodeje zboží na dálku se nyní může stát, že některé e-shopy usazené v České republice, které prodávají zboží koncovým zákazníkům v jiné zemi Evropské unie, nemusely pod tento režim "zasílání zboží" dosud vůbec spadat, nicméně od 1. 7. 2021 je tato povinnost nemine. Zásadní změnou v podstatě je, že se ruší dosavadní limity pro zasílání zboží, tj. prahové hodnoty stanovené jednotlivými členskými státy Evropské unie. Bude platit pouze jeden limit na prodej zboží na dálku v rámci Evropské unie, který je stanoven na 10 000 EUR.

Postup při zasílání zboží do 30. 6. 2021

Podle pravidel zákona o DPH platných do 30. 6. 2021 šlo stále o zasílání zboží, které podléhá DPH v členském státě Evropské unie tam, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání, pokud byl překročen prahový limit stanovený členským státem, a to ve výši bez daně za kalendářní rok či bezprostředně předcházející kalendářní rok. Pokud nebyl limit překročen, podléhalo DPH zasílání zboží v členském státě, kde se zboží nachází při zahájení přepravy nebo odeslání zboží, pokud se dodavatel zboží v členském státě ukončení přepravy dobrovolně k DPH neregistroval.

Český e-shop usazený v České republice, který prodává výhradně dámskou kosmetiku, je plátcem DPH. Zboží prodává přes svůj e-shop koncovým spotřebitelům v České republice, na Slovensku a Polsku. Slovensko má stanovený limit pro zasílání zboží ve výši 35 000 EUR, Polsko ve výši 160 000 PLN. V období od 1. 1. 2021 do 15. 4. 2021 zaslal český e-shop svým zákazníkům na Slovensko zboží v hodnotě 35 100 EUR a do Polska v hodnotě 15 000 PLN.

Řešení:

Prodej na Slovensko: Limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem byl ke dni 15. 4. 2021 českým e-shopem překročen, proto je povinen již od měsíce, ve kterém byl limit překročen:

  • se povinně registrovat k DPH na Slovensku podle § 6 zákona č. 222/2004 Zz., zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen "slovenský zákon o DPH"),

  • od zaslaného zboží, kterým překročil limit 35 000 EUR, zdaňovat zboží slovenskou sazbou DPH (základní sazba DPH činí 20 %),

  • oznámit svému místně příslušnému správci daně v České republice, že je registrován k DPH též na Slovensku a bylo mu přiděleno slovenské DIČ (oznámení se provede na tiskopise MFin 5111 vzor č. 8 "Oznámení o změně registračních údajů"),

  • již za zdaňovací období měsíce dubna podávat na Slovensku přiznání k DPH a též tzv. kontrolní výkaz pro DPH na zboží dodávané koncovým zákazníkům na Slovensku,

  • vykazovat plnění vůči slovenským koncovým spotřebitelům též v českém přiznání k DPH na řádku č. 24, v českém kontrolním hlášení se neuvádí,

  • v okamžiku překročení prahové hranice pro vykazování Intrastatu též podávat hlášení v rámci Intrastatu v Česku na straně odeslání a na Slovensku na straně přijetí (prahová hranice je 12 mil Kč za rok).

Prodej do Polska: Limit pro zasílání zboží stanovený Polskem zatím dosud český e-shop nepřekročil, a proto zdaňuje zasílané zboží českou sazbou DPH a vykazuje je standardně v českém přiznání k DPH jako zdanitelné plnění. Registraci v Polsku prozatím nemusí uskutečňovat ke dni 15. 4. 2021.

Prodej v České republice: Prodej zboží koncovým spotřebitelům v České republice podléhá české DPH a přiznává se v daňovém přiznání k DPH podávaném v České republice jako zdanitelné plnění.

Postup u prodeje zboží na dálku od 1. 7. 2021

Od 1. 7. 2021 bychom měli postupovat již dle nových pravidel, která dosavadní limity stanovené jednotlivými členskými státy ruší, a budeme se řídit jedním limitem ve výši 10 000 EUR bez daně u prodeje zboží na dálku. Je třeba upozornit, že tento limit je společný jak pro prodej zboží na dálku, tak současně i pro poskytnutí vybraných služeb do všech členských států současně, bude tedy záležet na poskytovateli, v rámci jaké skupiny zboží či služeb bude obchodovat, v jakých objemech a v jaké členské zemi. Bude platit následující (níže uvedený text upozorňuje pouze na pravidla u prodeje zboží na dálku – abstrahováno od služeb, dovozního režimu a režimu mimo EU):

  • prodej zboží na dálku > 10 000 EUR => pokud je limit 10 000 EUR překročen v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce, podléhá prodej zboží na dálku DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy,

  • prodej zboží na dálku < 10 000 EUR => pokud není limit 10 000 EUR překročen v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce, nepodléhá prodej zboží na dálku DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, ale zdaňuje se v členském státě usazení, ve kterém dochází k zahájení přepravy nebo odeslání zboží.

Vyjděme z předchozího příkladu, kdy český e-shop, který prodává výhradně dámskou kosmetiku, je plátcem DPH. Zboží prodává přes svůj e-shop koncovým spotřebitelům v České republice, na Slovensku a Polsku, přičemž na Slovensku se povinně od dubna 2021 registroval k DPH z důvodu překročení limitu stanoveného členským státem. Nyní mohou nastat dvě situace, jak by se mohl český e-shop od 1. 7. 2021 zachovat.

Řešení – varianta A – nevstoupí do režimu OSS (režim EU):

Registrace do OSS je zcela dobrovolná, a pokud do něj český e-shop nevstoupí a neregistruje se zde, tak od 1. 7. 2021 musí vzít v úvahu, že pro něj platí nová pravidla a nový prahový limit. Jestliže český e-shop prodává zboží na dálku koncovým spotřebitelům do členských států Evropské unie (Slovensko, Polsko) v kumulaci za více než 10 000 EUR v daném roce, je nutné odvádět DPH v těchto jednotlivých členských státech.

Prodej na Slovensko: Již je zde registrován k DPH a odvádí zde z prodejů zboží slovenskou DPH a podává přiznání k DPH a kontrolní výkaz dle slovenských pravidel. Nic se pro něj v tomto směru nemění a dodržuje dosavadní postup z předchozího příkladu.

Prodej do Polska: V kumulaci s prodejem na Slovensko byl překročen limit 10 000 EUR, nově je tedy nutné odvádět od 1. 7. 2021 DPH v Polsku. A protože český e-shop nevstoupil do režimu OSS, je nutné, aby se napřímo v Polsku k DPH registroval a začal zde polskou DPH odvádět dle tamních daňových pravidel. Opět je nutno vzít v potaz, že je povinností oznámit registraci k DPH a přidělení PL DIČ i českému správci daně a též vykazovat plnění vůči polským spotřebitelům na řádku č. 24 v českém přiznání k DPH. Stejně tak je nutné sledovat i hranici pro vykazování Intrastatu.

Prodej v České republice: Prodej zboží koncovým spotřebitelům v České republice podléhá české DPH a přiznává se v daňovém přiznání k DPH podávaném v České republice.

Řešení – varianta B – vstoupí do režimu OSS (režim EU):

Český e-shop se rozhodl od 1. 7. 2021 vstoupit do OSS, jelikož prodává zboží na dálku koncovým spotřebitelům do členských států Evropské unie (Slovensko, Polsko) v kumulaci za více jak 10 000 EUR v daném roce, a bude podle něj administrativně jednodušší celou záležitost vyřizovat v rámci jednoho podání v České republice u českého správce daně. Režim OSS ale nelze využít pro prodej zboží na dálku v jedné zemi, a v druhé nikoliv, režim OSS se musí aplikovat na prodej zboží na dálku na všechny členské země, kam je zboží zasíláno.

Prodej na Slovensko a do Polska: Prodej zboží na dálku na Slovensko a do Polska bude vykazován v rámci OSS režimu, již tedy nebude podáváno přiznání k DPH a kontrolní výkaz na Slovensku, dále není povinností vyřizovat samostatnou registraci k DPH v Polsku. Tyto prodeje bude nutné opět vykazovat v českém přiznání k DPH na řádku č. 24 (viz současné znění tiskopisu přiznání k DPH MFin 5401 – vzor č. 22, pravděpodobně může dojít k aktualizaci tiskopisu přiznání k DPH). V českém kontrolním hlášení pro DPH se nevykazuje.

Prodej v České republice: Prodej zboží koncovým spotřebitelům v České republice podléhá české DPH a přiznává se v daňovém přiznání k DPH podávaném v České republice.

Zrušení registrace k DPH na Slovensku: Český e-shop je na Slovensku registrován k DPH od dubna 2021. Protože nebude tuto registraci již nadále od 1. 7. 2021 potřebovat z důvodu vstupu do OSS, může ji u slovenského správce daně zrušit. Nicméně je třeba si uvědomit, že podle slovenských daňových pravidel není zahraniční osoba, tj. dodavatel zboží na dálku, jestliže se rozhodne uplatňovat OSS, povinna zrušit registraci k DPH na Slovensku, neboť přidělené identifikační číslo na základě osvědčení o registraci vydané podle § 6 ZDPH se považuje za identifikační číslo pro DPH přidělené zahraniční osobě. Pro tyto osoby též neplatí podmínka trvání registrace po dobu alespoň dvou let, stejně tak slovenský zákon o DPH nemá konkrétní ustanovení, podle kterého by zahraniční osoba na Slovensku mohla registraci k DPH zrušit. Lze tedy postupovat tak, že o zrušení registrace pro DPH požádá z titulu bezpředmětnosti, resp. neexistujících důvodů pro její trvání. O zrušení registrace pak požádá prostřednictvím elektronického formuláře "Žádost o registraci, oznámení změn, žádost o zrušení registrace pro daň z příjmů, daň z přidané hodnoty a daň z pojištění" (vzor je možné nalézt na webových stránkách zde: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.478.html).

Nahrávám...
Nahrávám...