dnes je 15.4.2024

Input:

Dotace z fondů Evropské unie

30.7.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

Dotace z fondů Evropské unie

Ing. Vlasta Martišková

Právní úprava
Právní úprava:

 • Smlouva o fungování EU

  • v čl. 107, odst. 1 – stanovuje opatření, která představují státní podporu

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 47 odst. 4 – Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

  • § 60 – Metoda kurzových rozdílů

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • § 24 odst. 6 – Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně

  • § 24 odst. 7 – Pro účely ocenění

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  • § 4 – Vymezení základních pojmů

  • § 36 – Základ daně

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 18 – Předmět daně

  • § 24 odst. 10 – Za živelnou pohromu

  • § 35a, 35b – Investiční pobídky

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

  • § 44 odst. 1 – Porušení rozpočtových pravidel

  • § 3 písm. e) a f) – Porušení rozpočtových pravidel

 • ČÚS č. 006 – Kurzové rozdíly

 • ČÚS č. 017 – Zúčtovací vztahy

 • Národní účetní rada, I – 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Popis operace:

Dotace z fondů EU slouží k podpoře vyváženého rozvoje regionů EU s důrazem na snížení sociálních a ekonomických rozdílů. Česká republika z evropských fondů čerpá již od svého vstupu do EU v roce 2004. Celkově měla možnost čerpat ve třech programových obdobích a v současné době probíhá příprava na další, které začne po roce 2020, a to na referenční 2021–2027. Období jsou přísně stanovena a nelze se od nich odchýlit. Ministerstvo pro místní rozvoj je národním orgánem pro koordinaci, které vydává metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy v příslušném programovém období, tj. v r. 2014–2020.

Dotace spravují přímo členské státy EU, nikoli Evropská komise.

Dotace z EU jsou veřejnou podporou, která je definována v čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování EU, podle níž "podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak."

Na základě uvedené definice je nutné u veřejné podpory zkoumat kumulativní naplnění čtyř základních kritérií (definičních znaků):

1. podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků,

2. podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví podnikání a je selektivní,

3. je ovlivněn obchod mezi členskými státy, a

4. je narušena nebo hrozí narušení soutěže.

Veřejná podpora je obecně zakázána. Její poskytnutí je možné pouze tehdy, pokud poskytovatel nalezne právní titul (výjimku) k jejímu legálnímu poskytnutí. Mezi takové výjimky lze zařadit například poskytování podpory ve formě podpory malého rozsahu podpory v režimu blokové výjimky, podpory formou vyrovnávací platby za výkon služby obecného hospodářského zájmu či podpory schválené rozhodnutím Evropské komise.

Pojem veřejná podpora se vztahuje na jakoukoli přímo či nepřímo poskytnutou výhodu financovanou z veřejných prostředků, poskytnutou státem, tj. veřejným orgánem, nebo zprostředkujícím subjektem jednajícím na základě svěřených pravomocí. Vzhledem k tomu, že o financování projektů spolufinancovaných z evropských strukturálních investičních fondů rozhodují orgány veřejné správy ČR s využitím veřejných prostředků (příspěvku EU a zdrojů národního spolufinancování) je tento definiční znak naplněn v rámci realizace operačních programů vždy.

Finanční prostředky českým subjektům mohou plynout z využívání evropských strukturálních investičních fondů ve programovém období 2014–2020, kterými jsou Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Strukturální politika EU je zaměřena především na snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony EU, tzn., že největší podpora směřuje do nejvíce strukturálně postižených regionů a venkovských oblastí.

EU svěřuje peněžní prostředky Národnímu fondu v ČR k realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Jedná se o centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci programů spolufinancovaných z evropských strukturálních investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020. Odbor Ministerstva financí plní funkci platebního a certifikačního orgánu. V ČR jsou schváleny národní operační programy (např. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Program rozvoje venkova, OP Technická pomoc a další).

Co je potřeba udělat pro získání dotací z EU?

 1. Zjistit, zda firma odpovídá základním kritériím na podporu podnikatelského prostředí v ČR.
 2. Vytipovat projekt, který odpovídá potřebám firmy a současně jej lze financovat pomocí fondů EU.
 3. Sepsat žádost o dotaci.
 4. Realizovat investici přesně podle schváleného projektu, přislíbená dotace bude poskytnuta až v průběhu nebo po skončení realizace projektu, a to jedině v tom případě, že při realizaci jsou dodržena všechna stanovená kritéria.
 5. Dodržovat podmínky, které jsou stanoveny v dotační smlouvě.

Důležité zásady pro správné vykazování dotace v účetnictví

Firma musí zabezpečit věcnou a časovou souměřitelnost nákladů a výnosů tak, aby nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření.

Rozhodujícím okamžikem pro vykázání dotace je, že se proces schvalování dostane do takové fáze, kdy vznikne nezpochybnitelný nárok na dotaci na základě dostupných dokumentů.

V okamžiku vzniku nároku na přijetí dotace vykáže účetní jednotka pohledávku za poskytovatelem dotace z titulu nároku na její přijetí.

Z důvodu nepředvídatelných skutečností se může stát, že dotace bude vypořádána v nižší částce, než bylo původně předpokládáno, potom se jedná o nový účetní případ, který je vykázán ve výsledku hospodaření v období, kdy k této skutečnosti došlo.

Při porušení podmínek (např. zjištění kontrolního orgánu), kdy vznikne povinnost zcela nebo částečně vrátit dotaci, se vykáže k tomuto datu závazek z titulu povinnosti dotaci vrátit.

Jedná se rovněž o nový účetní případ, jehož dopad je vykázán ve výsledku hospodaření toho období, kdy došlo k této skutečnosti.

Dotace z fondů Evropské unie

Jsou zpravidla vypláceny vždy zpětně po předložení uhrazených faktur, které jsou uznatelnými náklady na projekt. Náklady se uznávají ode dne přijetí žádosti. Náklady vzniklé před podáním žádosti nejsou uznatelné. Za datum vzniku nákladů se považuje datum zahájení prací (záznam ve stavebním deníku, datum na předávacím protokolu), nesmí být zaplaceny před datem přijetí žádosti.

Žadatel dotace si musí celý projekt financovat sám a až po jeho realizaci, pokud splní příslušné podmínky, dostane zpětně zaplacenou dohodnutou částku, čili dotaci.

Ministerstvo financí také v odůvodněných případech připouští možnost vzájemného zápočtu pohledávek mezi příjemcem dotace a dodavatelem. Pokud se jedná o větší projekty, je možno je rozdělit na etapy.

Dotace může být také poskytnuta v cizí měně, v eurech. Při vzniku kurzových rozdílů se účetní jednotka řídí českým účetním

Nahrávám...
Nahrávám...