dnes je 20.4.2024

Input:

E-shopy v rámci EU od 1. 7. 2021 - 1. část

25.5.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 16 minut

2021.1000.1
E-shopy v rámci EU od 1. 7. 2021 – 1. část

Ing. Jana Kolářová

Změny v DPH při obchodování se zbožím na dálku či poskytování vybraných služeb konečným spotřebitelům obsažené ve sněmovním tisku č. 867 ještě stále mají naději na schválení před očekávaným datem účinnosti od 1. 7. 2021. S tímto datem povinné transpozice změn ve Směrnici se počítá na úrovni EU.

Legislativní proces v ČR postoupil do třetího čtení. Druhé čtení proběhlo 5. 5. 2021, kdy byly načteny pozměňovací návrhy. Ty se týkají pouze přechodných ustanovení, zejména posunu účinnosti na 1. 7. 2021 a ustanovení pro osoby nově registrované ve zvláštním režimu jednoho správního místa.

V prvním díle článku k připravované novelizaci se zaměříme na novinky týkající se dodávek v rámci EU, dovozní problematikou se pak bude zabývat pokračování.

Čeho se týkají změny

Schvalovaný návrh pokrývá zejména tyto oblasti:

 • pravidla pro dodání zboží konečným spotřebitelům v EU s přepravou mezi členskými státy nebo z třetích zemí do EU,

 • pravidla pro přeshraniční poskytování vybraných služeb konečným spotřebitelům v EU,

 • nové povinnosti pro tzv. provozovatele elektronických rozhraní, kteří usnadňují dodání zboží nebo služby konečným spotřebitelům v EU (dodání domnělými dodavateli),

 • rozšíření využití režimu jednoho správního místa, kdy je DPH pro všechny členské státy EU vybírána prostřednictvím správce daně státu identifikace.

Prameny a zdroje

Návrh zapracovává změny vycházející ze směrnice Rady (EU) 2017/2455, směrnice Rady (EU) 2018/1910 a směrnice Rady (EU) 2019/1995. Úpravu dále rozpracovává prováděcí nařízení č. 282/2011 ve znění nařízení Rady (EU) 2019/2026 a s ní související změny v celních předpisech.

Evropská komise zveřejnila následující materiály:

 • Vysvětlivky k pravidlům pro DPH v oblasti elektronického obchodování

 • Pokyny pro dovoz a vývoz zboží nízké hodnoty celní dopady

 • Informace Evropské komise k novým pravidlům DPH u e-commerce

Prodej zboží na dálku

Pojem prodej zboží na dálku nahrazuje pojem zasílání zboží. Jde o dodání zboží, při kterém:

 • je zboží přepraveno nebo odesláno mezi dvěma členskými státy EU,

 • přepravu zajišťuje dodavatel nebo třetí osoba, ale dodavatel do odeslání nebo přepravy zasahuje,

 • příjemcem je konečný spotřebitel, kterému nevznikne daňová povinnost z titulu pořízení zboží z jiného členského státu EU.

Dodavatel může uskutečňovat přepravu/odeslání sám na svůj účet. Situace, kdy přepravu/odeslání uskutečňuje třetí osoba, ale dodavatel do odeslání nebo přepravy zasahuje, definuje čl. 5a nařízení (EU) č. 282/2011 ve znění novel. Přepravou zajištěnou dodavatelem se rozumí následující situace:

 • Dodavatel svěří odeslání/přepravu zboží formou subdodávky třetí osobě, která doručí zboží příjemci.

 • Odeslání/přepravu zboží zajišťuje třetí osoba, dodavatel však nese celkovou nebo částečnou odpovědnost za doručení zboží příjemci.

 • Dodavatel fakturuje a vybírá poplatky za přepravu od příjemce a poukazuje je třetí osobě, která zajistí odeslání nebo přepravu zboží.

 • Dodavatel jakýmikoli prostředky propaguje služby doručení zboží příjemci poskytované třetí osobou, spojí příjemce se třetí osobou nebo třetí osobě poskytne informace potřebné k doručení zboží příjemci.

Cena přepravních služeb je obvykle účtována zákazníkovi zjevně jako jedna z kalkulačních položek celkové ceny, popř. může být zahrnuta v ceně zboží a zákazník neví, kolik přeprava stála. Z pohledu DPH však jde vždy o dodání zboží s přepravou/odesláním a celkový základ daně u dodání zboží obsahuje i náklady na přepravu/odeslání zboží.

Prodejem zboží na dálku není dodání nového dopravního prostředku ani dodání zboží s instalací nebo montáží.

Naopak není vyloučeno zboží podléhající spotřební dani, jako je tomu před novelou u zasílání zboží.

Slovenský e-shop nabízí následující možnosti doručení zboží zákazníkům v ČR následujícími způsoby. Zákazník si sám vybere způsob a je informován o ceně přepravy, přepravu objednává a hradí e-shop:

 1. Česká pošta,
 2. přepravní společnosti (např. DPD, PPL, Geis Parcel, GLS, TopTrans, DHL),
 3. kurýrní služby (např. Messenger, Airway, Mesík),
 4. osobní odběr na výdejních místech v ČR (např. Uloženka nebo Zásilkovna),
 5. osobní odběr v prodejně na různých místech Slovenska.

Zboží si objednávají občané, kteří jednají jako osoby nepovinné k dani. Zatímco způsoby a) až d) jsou prodejem zboží na dálku, osobní odběr v prodejně na různých místech Slovenska je dodáním zboží na území Slovenska a pravidla pro prodej zboží na dálku se ho netýkají.

To platí i v případě, kdy si odběratel zajistí vyzvednutí v prodejně na Slovensku prostřednictvím třetí osoby, která zboží následně přepraví na místo jím určené v ČR. V takovém případě dodavatel nezasahuje do přepravy přímo ani nepřímo a ani ji nepomáhá zajišťovat. Nejde o dodání zboží na dálku. Pokud je odběratel osobou nepovinnou k dani, půjde o lokální dodávku se slovenskou DPH.

Pokud by byl odběratel osobou povinnou k dani a sjednal si přepravu zboží do ČR vlastním přepravcem, pak je nutné zkoumat, zda je pořízení předmětem daně a zda vznikne odběrateli povinnost registrace k DPH identifikovanou osobou podle § 6h ZDPH. Ať už bude závěr jakýkoliv a zboží bude zdaněno v ČR nebo na Slovensku, nejde o dodání zboží na dálku.

Místo plnění u prodeje zboží na dálku

Základním pravidlem má i nadále zůstat to, že místem plnění je členský stát ukončení přepravy.

Ruší se však výjimky pro stanovení místa plnění v členském státě zahájení odeslání/přepravy tohoto zboží a zavádí se jiné. Doposud je místo plnění ve státě zahájení přepravy či odeslání zboží, jestliže hodnota zboží zaslaného do jiného členského státu za kalendářní rok nepřekročí prahovou částku určenou tímto státem určení (zpravidla 35 000 EUR nebo 100 000 EUR); v ČR 1 140 000 Kč.

Od 1. 7. 2021 má být výjimka pouze pro malé podniky usazené jen v jednom státě EU, pokud nepřekročí roční limit 10 000 EUR za prodej zboží na dálku i poskytování vybraných služeb podle § 10i odst. 3 ZDPH v rámci celé EU. Sčítají se obraty za prodej zboží na dálku i vybrané služby, přičemž limit se nevztahuje k cílové zemi dodání, ale k obratům poskytovatele. Opouští se tedy sledování limitů určených pro jednotlivé státy. Limit činí při přepočtu historickým kursem 256 530 Kč. Do překročení této hranice bude zdaňovat jen ve státě, odkud zboží dodává.

Místem plnění při prodeji zboží na dálku tedy je:

 • místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání/přepravy (vč. dodání překračujícího limit 10 000 EUR),

 • místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání/přeprava začíná, pokud celková hodnota příslušných plnění bez daně nepřekročila částku 10 000 EUR a osoba povinná k dani má sídlo v EU a nemá provozovnu v žádném jiném členském státě EU nebo má sídlo mimo EU a v EU má jenom jednu provozovnu.

Plátce se může rozhodnout i před překročením limitu, že dodávky zdaní v cílové zemi. Pak takto postupuje minimálně do konce druhého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodl (doposud pouze do konce následujícího roku). Rozhodnutí platí i pro služby podle § 10i odst. 3 ZDPH.

Takto lze postupovat v případě, že obrat za prodej zboží na dálku plus obrat za telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby poskytnutých osobě nepovinné k dani nepřekročil 10 000 EUR v příslušném i bezprostředně předcházejícím kalendářním roce.

Vybrané služby osobám nepovinným k dani

U telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb poskytnutých osobě nepovinné k dani definovaných v § 10i ZDPH (někdy označovaných též TBE služby) se má upřesnit, že do obratu 10 000 EUR se započítávají nejenom služby poskytnuté podle tohoto ustanovení, ale i případný prodej zboží na dálku. Pokud se poskytovatel rozhodne zdaňovat rovnou ve státě určení bez ohledu na limit, tak je povinen takto postupovat do konce druhého kalendářního roku následujícího po roce rozhodnutí (tedy o jeden rok déle než doposud).

Místo příjemce služby

U poskytnutí vybraných služeb podle § 10i ZDPH je nutné se rovněž vypořádat s tím, kde je místo příjemce služby, které definuje nařízení Rady (EU) č. 282/2011 (čl. 23 až 24f). Místem plnění je přednostně místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje (= místo, kde obvykle žije z důvodu osobních a profesních vazeb). Místo bydliště (= administrativní adresa sdělená úřadům, pokud neexistuje důkaz, že tato adresa neodpovídá skutečnosti) je místem plnění pouze tehdy, existuje-li důkaz, že v něm dochází k využití služby. Nařízení dále stanoví vyvratitelné domněnky ohledně bydliště nebo místa obvyklého zdržování podle místa instalace pevné linky, mezinárodního směrového kódu země využité SIM karty apod. Zároveň stanoví postup při vyvracení domněnek.

Zdanění ve státě určení

Kombinace výše uvedených změn povede k tomu, že v mnohem větším rozsahu bude místo plnění ve státě spotřeby. To znamená, že dodavatel bude muset využít nějaký způsob, jak odvést DPH tomuto státu. Jednou z možností je registrace v každém členském státě. To je však administrativně náročná varianta. Nově využitelnou možností je využití zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop, OSS), kdy je možné odvádět DPH do jednotlivých členských států EU pouze prostřednictvím členského státu identifikace.

Limity rozhodné pro přechod

Předpokládaná účinnost v průběhu roku přináší otázku, jak počítat limit 10 000 EUR. Jelikož není žádná speciální úprava pro přechod na novou úpravu, je potřeba vyhodnotit kritérium, že plátce nepřekročil 10 000 EUR v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud součet obratu z prodeje zboží na dálku i vybraných služeb za rok 2020 (tj. období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020) ani za období 1. 1. 2021 až datum předcházející datu účinnosti novelizace nepřekročí 10 000 EUR (256 530 Kč), pak lze od účinnosti novelizace využít výjimku a plnění zdaňovat ve státě, kde začíná přeprava (odeslání zboží či kde má sídlo poskytovatel vybraných služeb).

Český e-shop, plátce DPH, poskytuje tato plnění:

 • dodává zboží občanům v ČR v hodnotě cca 100 000 Kč za rok 2020 a 50 000 Kč za první pololetí roku 2021,

 • dodává zboží občanům na Slovensko v hodnotě cca 8 000 EUR za rok 2020 a 5 000 Kč za první pololetí roku 2021,

 • dodává zboží občanům do Polska v hodnotě cca 4 000 EUR za rok 2020 a 3 000 Kč za první pololetí roku 2021.

Ve všech případech bylo doposud místo plnění v ČR a zboží dodával s českou 21% DPH.

Po novele bude vyhodnocení z pohledu

Nahrávám...
Nahrávám...