dnes je 15.4.2024

Input:

Novela zákona o DPH 2019: Základ daně a výpočet daně

2.5.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

2019.0800.2
Novela zákona o DPH 2019: Základ daně a výpočet daně

Ing. Dana Langerová

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen "ZDPH"), která vyšla ve sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb., dochází s účinností od 1. 4. 2019 ke změnám mimo jiné také v oblasti stanovení základu daně a výpočtu daně. Nejpodstatnějším z nich je věnován tento příspěvek.

§ 36 ZDPH – Základ daně

Podstata stanovení základu daně je zachována. Nadále je dle § 36 odst. 1 ZDPH základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, a to bez daně za toto zdanitelné plnění. Pokud je přijata úplata před uskutečněním zdanitelného plnění, je dle § 36 odst. 2 ZDPH základem daně částka přijaté úplaty snížená o daň.

V ustanovení § 36 odst. 3 a 4 ZDPH je uvedeno, co mimo jiné základ daně zahrnuje. Jedná se např. o jiné daně, poplatky, vedlejší výdaje, při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou službou atd. Změnou je vypuštění dotace k ceně z ustanovení § 36 odst. 3 ZDPH. Důvodem je skutečnost, že dotace k ceně je nově podřazena v ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) ZDPH pod pojem úplata. Věcně se tudíž nic nemění.

Nadále je podle ustanovení § 36 odst. 5 ZDPH základ daně snižován o slevu z ceny, pokud je poskytnuta ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně však dochází ve druhé části ustanovení § 36 odst. 5 ZDPH. Doposud v něm bylo uvedeno, že se do základu daně nezahrnuje rozdíl ze zaokrouhlení částky daně za zdanitelné plnění způsobem podle § 37 odst. 1 ZDPH. Tato věta je z ustanovení § 36 odst. 5 ZDPH vypuštěna. Důvod je zřejmý – ustanovení § 37 odst. 1 ZDPH je po novele účinné k 1. 4. 2019 ze zákona vyjmuto a v novém § 37 ZDPH již zaokrouhlení vypočtené částky daně není řešeno.

S účinností od 1. 4. 2019 je však do ustanovení § 36 odst. 5 ZDPH doplněna nová věta: "Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu." V ustanoveních zákona o DPH, která se týkají stanovení základu daně a výpočtu daně, žádná pravidla pro zaokrouhlování nastavena nejsou. Obecně platí, že v bezhotovostním platebním styku jsou částky zaokrouhlovány na dvě desetinná místa, jelikož z ustanovení § 13 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že peněžní jednotkou v České republice je koruna česká (zkratka názvu je "Kč"), která se dělí na sto haléřů. Při platbách v hotovosti je však nezbytné celkovou úplatu zaokrouhlovat na celou korunu, jelikož nejmenší v hotovosti platitelnou jednotkou je 1 Kč. A jelikož, jak již bylo uvedeno, zákon o DPH pro daný případ žádná pravidla pro zaokrouhlování nestanoví, dojde při platbě v hotovosti k matematickému zaokrouhlení celkové úplaty.

Cena jednoho kusu zboží podléhajícího základní sazbě daně činí 26,60 Kč bez daně.

Výpočet daně: 26,60 x 21 % = 5,586

Celková cena: 26,60 + 5,586 = 32,186

Po zaokrouhlení na dvě desetinná místa: 32,19 Kč

Po zaokrouhlení při platbě v hotovosti: 32 Kč

V daném případě, pokud bude platba provedena bezhotovostně, bude celková úplata činit 32,19 Kč. Pokud bude úhrada provedena v hotovosti, bude činit 32 Kč, přičemž částka – 0,19 Kč se dle § 36 odst. 5 ZDPH do základu daně zahrnovat nebude.

Novinkou je vymezení obvyklé ceny v ustanovení § 36 odst. 14 ZDPH.

Obvyklou cenou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí celá částka, kterou by za účelem pořízení zboží nebo přijetí služby musela osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, nacházející se na stejném obchodním stupni, na jakém se dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečňuje, zaplatit v podmínkách volné hospodářské soutěže nezávislému dodavateli nebo poskytovateli v tuzemsku, aby v daném okamžiku toto zboží pořídila nebo tuto službu přijala.

Pokud nelze srovnatelné dodání zboží nebo poskytnutí služby zjistit, rozumí se obvyklou cenou:

a) v případě zboží částka, která

  1. není nižší než kupní cena daného nebo podobného zboží, nebo
  2. odpovídá nákladové ceně určené k okamžiku dodání zboží, pokud nelze určit částku a) podle bodu 1),

b) v případě služby částka, která není nižší než výše celkových nákladů osoby povinné k dani na toto poskytnutí služby.

Důvodem vymezení obvyklé ceny je stanovení jednotné definice pro veškerá ustanovení zákona o DPH, která obvyklou cenu zmiňují. V případě stanovení základu daně jsou pak v návaznosti na definici obvyklé ceny nově vymezeny dva typy plnění, u kterých bude obvyklá cena jako základ daně aplikována.

Dle § 36 odst. 6 písm. c) ZDPH je při dodání zboží nebo poskytnutí služby v případech, kdy byla úplata poskytnuta formou nepeněžitého plnění, základem daně obvyklá cena bez daně tohoto dodání nebo poskytnutí. Jedná se o tzv. "výměnný obchod" (zboží za zboží, zboží za službu, služba za službu), kdy jsou navzájem poskytnuta dvě nepeněžní plnění podléhající dani. Základem daně u plátce je v daném případě hodnota jím poskytnutého nepeněžního plnění (nikoli hodnota protiplnění).

Plátce A poskytuje plátci B motorovou sekačku. Plátce B jako protiplnění poskytuje plátci A jízdní kolo. Základem daně při dodání zboží plátcem A je obvyklá cena motorové sekačky bez daně. Základem daně při dodání zboží plátcem B je obvyklá cena jízdního kola bez daně.

Obvyklá cena je dále základem daně dle § 36 odst. 6 písm. d) ZDPH za situace, že se jedná o dodání zboží nebo poskytnutí služby v případech, kdy byla úplata poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou podle právního předpisu upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jedná se o úhradu alternativním platebním prostředkem, který není státem uznanou měnou a u kterého neexistují oficiální směnné kurzy. Základem daně tak bude obvyklá cena bez daně dodávaného zboží nebo poskytnuté služby.

Do ustanovení § 36 ZDPH jsou dále vloženy dva nové odstavce 7 a 8, které určují způsob stanovení základu daně při dodání zboží nebo poskytnutí služby na základě víceúčelového poukazu. Toto téma bude zařazeno do samostatného příspěvku, který se bude věnovat uplatňování daně z přidané hodnoty u poukazů.

§ 37 ZDPH – Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby

S účinností od 1. 4. 2019 má ustanovení § 37 ZDPH zcela novou podobu. Výpočet daně dvěma způsoby, tedy z částky bez daně metodou tzv. "zdola" a z částky včetně daně metodou tzv. "shora", zůstává zachován. Výpočet daně z částky celkové úplaty je však nastaven nově tak, aby již nedocházelo k rozdílům v částkách vypočtené daně v závislosti na použitém způsobu výpočtu.

Daň se dle § 37 písm. a) ZDPH vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Jedná se o způsob výpočtu daně tzv. "zdola".

V případě

Nahrávám...
Nahrávám...