dnes je 20.4.2024

Input:

Obchodování v EU a ve třetích zemích v roce 2019 - 2. část

10.6.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

2019.1100.1
Obchodování v EU a ve třetích zemích v roce 2019 – 2. část

Ing. Martina Matějková

První část článku si můžete přečíst zde. Druhá část článku blíže rozebírá poskytování služeb.

Poskytnutí služeb při obchodování v rámci EU a mimo EU

Pokud tuzemský plátce poskytuje či přijímá službu od zahraničních obchodních partnerů, musí nejprve přesně stanovit, o jakou konkrétní službu se jedná. S tím souvisí správné stanovení místa plnění (§§ 9 až 10i ZDPH), a tím určení státu, podle jehož právních předpisů se bude při zdanění (případně při osvobození od DPH či při uplatňování dalších práv a povinností) výhradně postupovat. V souladu s tuzemským zákonem o DPH se postupuje pouze v těch případech, kdy se místo plnění nachází právě v České republice.

Poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko

Pokud plátce poskytne službu s místem plnění mimo tuzemsko (tj. s místem plnění v jiném členském státě nebo ve třetí zemi), vzniká mu dle ustanovení § 24a odst. 1 písm. a) ZDPH povinnost přiznat plnění ke dni uskutečnění tohoto plnění. Je-li před uskutečněním plnění, u něhož vznikla povinnost přiznat plnění, přijata úplata, vzniká podle § 24a odst. 3 ZDPH povinnost přiznat plnění z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, není-li plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.

Kontrolní a souhrnné hlášení

Poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby, nebo pokud před uskutečněním této služby byla přijata úplata (a služba byla ke dni přijetí úplaty známa dostatečně určitě), plátce vykáže na ř. 21 daňového přiznání a ve smyslu § 102 odst. 1 písm. d) ZDPH též v souhrnném hlášení. V jakémkoliv jiném případě (např. pokud příjemcem plnění je osoba povinná k dani v jiném členském státě, která není osobou registrovanou k dani, nebo pokud se místo plnění stanoví ve smyslu jiného ustanovení než § 9 odst. 1 ZDPH), plátce plnění vykáže na ř. 26 daňového přiznání. Do souhrnného hlášení se takováto plnění neuvádějí.

Pokud se jedná o identifikovanou osobu, tato je povinna přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko pouze v případě, pokud se jedná o poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby. Toto plnění identifikovaná osoba vykáže na ř. 21 daňového přiznání a zároveň jej ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) ZDPH vykáže v souhrnném hlášení. Souhrnné hlášení podává identifikovaná osoba do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno.

Údaje týkající se poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) ZDPH se do kontrolního hlášení neuvádějí.

Poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku

Pokud je tuzemskému plátci nebo identifikované osobě poskytnuta osobou neusazenou v tuzemsku služba s místem plnění dle §§ 9 až 10d ZDPH v tuzemsku, mají plátce nebo identifikovaná osoba povinnost ve smyslu ustanovení § 108 odst. 3 písm. a) bod 1. ZDPH z tohoto plnění přiznat daň. Povinnost přiznat daň plátci nebo identifikované osobě, kterým je taková služba poskytnuta, vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění podle § 24 odst. 1 ZDPH poskytnuta úplata, vzniká povinnost přiznat daň z poskytnuté částky ke dni poskytnutí úplaty. To neplatí, není-li zdanitelné plnění ke dni poskytnutí úplaty známo dostatečně určitě. Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 ZDPH od osoby registrované k dani v jiném členském státě plátce vykáže na ř. 5, popř. 6 daňového přiznání. V ostatních případech (např. pokud se jedná o službu s místem plnění podle ustanovení §§ 10 až 10d ZDPH, nebo pokud se jedná o službu, která byla poskytnuta osobou povinnou k dani z jiného členského státu, která není osobou registrovanou v tomto členském státě) plátce plnění vykáže na ř. 12, popř. 13 daňového přiznání. Při splnění podmínek vymezených v ustanovení § 72 a násl. zákona o DPH si plátce zároveň může uplatnit nárok na odpočet daně. Nárok na odpočet daně (při splnění podmínek vymezených v ustanovení § 72 a násl. ZDPH) plátce vykáže na ř. 43, popř. 44 daňového přiznání.

1) Tuzemský plátce poskytuje pro jiného tuzemského plátce službu s místem plnění podle § 10 ZDPH

Tuzemský plátce A poskytuje jako subdodavatel službu vztahující se k nemovité věci pro tuzemského plátce B. Místo plnění u této služby se nachází v Rakousku.

Tuzemskému plátci A vzniká z titulu poskytnutí služby podle § 24a odst. 1 písm. a) ZDPH povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění, jelikož před tímto dnem nebyla přijata úplata. Plnění plátce A vykáže na ř. 26 daňového přiznání, do souhrnného hlášení se toto plnění neuvádí. Jelikož se místo plnění nachází v Rakousku, je třeba ve věci případného vzniku registrační povinnosti tuzemského plátce A v Rakousku vycházet z příslušných předpisů platných v tomto členském státě. S přihlédnutím k analogickému postupu vyplývajícímu z tuzemského zákona o DPH se však lze domnívat, že by tuzemskému plátci A mohla vzniknout z titulu poskytnutí předmětné služby s místem plnění v Rakousku registrační, potažmo daňová, povinnost v tomto členském státě v případě, že příjemce plnění (tuzemský plátce B) by nebyl z titulu přijetí předmětné služby osobou povinnou přiznat daň v Rakousku. Ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. c) ZDPH je plátce oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, jestliže by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku. Pro uplatnění nároku na odpočet daně není rozhodující, zda je uskutečňováno plnění s místem plnění v tuzemsku či mimo tuzemsko, ale je rozhodující povaha

Nahrávám...
Nahrávám...