dnes je 10.6.2023

Input:

Osoby povinné k dani, obrat, registrace plátce, registrace identifikované osoby

12.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3 Osoby povinné k dani, obrat, registrace plátce, registrace identifikované osoby

Tento text se věnuje zejména podmínkám, za kterých může osobě povinné k dani vzniknout povinnost se registrovat k dani z přidané hodnoty jako plátce či identifikovaná osoba, a také situacím, kdy může být tato registrace ukončena.

Osoby povinné k dani

Zjednodušeně se dá říct, že osobou povinnou k dani je plátce, identifikovaná osoba nebo osoba, která se jimi může stát. Aby se nějaká osoba mohla stát plátcem či identifikovanou osobou, musí jít o osobu povinnou k dani, tj. osobu vykonávající ekonomickou činnost.

Právní úprava

§ 5 ZDPH

Za osobu povinnou k dani se při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem apod.

Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti.

Příklad

Osobou povinnou k dani je i osoba, která nemá živnostenský list ani není zapsána v obchodním rejstříku. Z pohledu zákona o DPH není podstatné, zda je daná činnost vykonávána legálně či ne. Osobou povinnou k dani je tedy například i osoba, která nemá oprávnění k podnikání, a přesto prodává zboží za účelem získávání pravidelného příjmu.

Osobou povinnou k dani je i osoba, která za účelem získávání pravidelného příjmu využívá majetek, který nemá vložen do podnikání. Jedná se například o soustavný pronájem nemovité věci, který daná osoba zdaňuje dle § 9 ZDP.


Obrat z pohledu zákona o DPH

Právní úprava

§ 4a ZDPH


Příklad

Osoba povinná k dani ve sledovaném období:

  • uskutečnila dodání zboží s místem plnění v tuzemsku za 300 000 Kč

  • poskytla služby s místem plnění v tuzemsku za 95 000 Kč

  • poskytla stavební práce na nemovitých věcech na Slovensku za 110 000 Kč

  • přijala zálohu ve výši 400 000 Kč na stavební práce, které se uskuteční na nemovité věci v tuzemsku po ukončení sledovaného období

  • obdržela úrok z jednorázově poskytnuté půjčky ve výši 25 000 Kč

  • obdržela dotaci na nákup investičního majetku ve výši 750 000 Kč

  • poskytla pojišťovací služby za 12 000 Kč, tyto služby dělá soustavně

  • obdržela úplatu ve výši 80 000 Kč za dodávku zboží, které bylo dodáno před započetím sledovaného období

Ve sledovaném období do obratu vstoupí částky 300 000 Kč a 95 000 Kč za dodávky zboží a poskytnuté služby, bez ohledu na to, zda byla daná plnění v tomto období uhrazena či nikoli. Do obratu osoba povinná k dani rovněž zahrne částku 12 000 Kč. Jde sice o plnění osvobozené od daně dle § 55 ZDPH, ale nejedná se o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně. Obrat tedy bude činit 407 000 Kč.

Do obratu se naopak nezahrnou poskytnuté služby s místem plnění mimo tuzemsko. Jedná se o stavební práce na nemovitých věcech na Slovensku, kde místem plnění u těchto služeb je místo, kde se dané nemovité věci nacházejí. Do obratu se nezahrnou ani zálohy na plnění, která se uskuteční až v následujících obdobích, a ani platby za plnění, která nastala dříve. Rovněž jednorázový úrok z půjčky, vzhledem k tomu, že se jedná o doplňkovou činnost uskutečněnou příležitostně, do obratu nevstoupí. Do obratu se nezahrne ani přijatá dotace na nákup investičního majetku.


Registrace plátce

Právní úprava

§ 6 až § 6fa, § 94 až § 96 a § 98 zákona o DPH


Registrace plátce při překročení obratu osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku

Plátcem se ani při překročení hranice obratu pro povinnou registraci nestává osoba, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Příklad

Osoba povinná k dani dosáhla za období duben 2022 až březen 2023 obrat 2 150 000 Kč, čímž překročila limit daný zákonem o DPH pro vznik povinné registrace. Tato osoba se ze zákona stává plátcem ke dni 1. května 2023. I v případě, že by nepodala včas přihlášku k registraci a překročení obratu by bylo zjištěno v pozdějším období, bude provedena zpětná registrace k 1. květnu 2023 a za veškerá zdaňovací období od května 2023 budou podána daňová přiznání. Plátce je povinen přiznat plnění uskutečněná od 1. května 2023 a má současně nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění.

Pokud by daná osoba uskutečňovala např. pouze pojišťovací činnosti, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně, k povinné registraci by nedošlo.

Pozn.: Novelou zákona o DPH k 1. 1. 2023 došlo k navýšení hranice obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Pokud osoba povinná k dani zjistí překročení obratu až po účinnosti této novely, pak díky přechodným ustanovením novely je jako hranice obratu pro povinnou registraci považován až do 31. 10. 2022 1 mil. Kč, a teprve pokud byl obrat překročen až v listopadu či prosinci 2022 nebo v roce 2023 a později, platí hranice 2 mil. Kč. Znamená to tedy, když např. až v roce 2023 zjistí osoba povinná k dani, že překročila obrat 1 mil. Kč k 30. 9. 2022, proběhne zpětná registrace k 1. 11. 2022, a to bez ohledu na skutečnost, že v roce 2023 již zákon o DPH uvádí hodnotu 2 mil. Kč.

 
 

Registrace společníka společnosti dle § 2716 až § 2746 NOZ (do roku 2013 účastníka sdružení)

S účinností od 1. 7. 2017 byla ze zákona o DPH odstraněna veškerá speciální pravidla pro společníky společnosti, a to počínaje registrací, počítáním obratu až po vedení společné evidence a pravidel pro uplatňování nároku na odpočet daně. V současné době již každý společník společnosti vykazuje v daňovém přiznání svoji část ekonomické činnosti a společníci společnosti již nemají provázanou registraci k DPH, ve společnosti se mohou vyskytovat současně plátci i neplátci.

Registrace plátce při nabytí obchodního závodu

Registrace plátce při přeměně

Právnická osoba, která při změně právní formy na jinou formu nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejich společníků, nepřestává být plátcem.

Registrace z titulu poskytnutí služby nebo prodeje zboží na dálku (prodeje dovezeného zboží na dálku) do tuzemska s místem plnění v tuzemsku prostřednictvím provozovny umístěné mimo tuzemsko

Výjimka

Registrační povinnost nevzniká při poskytnutí služby, která je v tuzemsku osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně.

Příklad

Osoba povinná k dani, která není plátcem, se zabývá zpracováním reklamních prospektů. Kromě tuzemského místa podnikání svou ekonomickou činnost provozuje i prostřednictvím provozovny umístěné v Polsku, kde má i zaměstnance. Tato osoba je v Polsku registrována k dani z přidané hodnoty. V případě, že je prostřednictvím polské provozovny poskytnuta reklamní služba tuzemskému plátci, vzniká poskytovateli služby povinnost se v tuzemsku zaregistrovat k dani z přidané hodnoty. Obdobně by vznikla povinnost se zaregistrovat v tuzemsku, pokud by polská provozovna prodala zboží na dálku tuzemské soukromé osobě.


Registrace plátce při pokračování v uskutečňování ekonomických činností po zemřelém plátci

Příklad

Plátce podnikající v oboru maloobchodního prodeje zemře dne 2. února daného roku. Dne 8. srpna daného roku nabude právní moci rozhodnutí soudu o dědictví. Manželka pokračuje v uskutečňování ekonomických činností po zemřelém. Zemřelý plátce přestává být plátcem až dnem předcházejícím dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele (tj. dnem předcházejícím dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví), tj. nastává právní fikce "prodloužení života"). Do rozhodnutí soudu o dědictví podává přiznání vlastním jménem na účet pozůstalosti osoba spravující pozůstalost. Manželka zemřelého se plátcem stává až ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele, tj. od 8. srpna daného roku. Do 15 dnů je pak povinna podat přihlášku k registraci a k 8. srpnu se stává plátcem. V posledním zdaňovacím období registrace zemřelého plátce není povinnost snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení registrace obchodním majetkem a u kterého zemřelý dříve uplatnil nárok na odpočet daně v případě, že dědic pokračuje v uskutečňování ekonomických činností (§ 79b ZDPH).Dobrovolná registrace plátce

Příklad

Osoba povinná k dani, která není plátcem, zemědělec, jehož obrat činí 400 000 Kč, se rozhodne dobrovolně zaregistrovat k dani, jelikož nakupuje převážně od plátců daně a rovněž jeho odběrateli jsou zejména plátci daně. Po podání žádosti o registraci danou osobu správce daně zaregistruje, plátcem se stane ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí o registraci. Nelze požádat o registraci se zpětným datem účinnosti.

Příklad

Osoba povinná k dani, která není plátcem, pojišťovací agent, požádá o registraci k dani. Pokud pojišťovací agent vykonává pouze pojišťovací služby osvobozené od daně a ani nehodlá uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, není oprávněn se registrovat, i kdyby jeho obrat dosahoval 3 mil. Kč. Pokud však v budoucnu hodlá uskutečňovat například prodej zboží, je oprávněn se zaregistrovat k dani.

Obecně k registraci:

Na webových stránkách finanční správy je zveřejněna Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty a rovněž Příloha přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty. Podání této Přílohy přihlášky je dobrovolné, její podání může urychlit registrační řízení.

Odkaz na Přílohu přihlášky – http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2017_DPH_priloha-prihlasky-kregistraci-k-dph.PDF

Registrace v souvislosti s provozovatelem elektronického rozhraní

Příklad

Osoba (neplátce – tuzemský či netuzemský) provozující webové stránky – e-shop na svých stránkách nabízí zboží různých prodejců ze třetích zemí. Provozovatel elektronického rozhraní (osoba provozující e-shop) v některých případech přebírá povinnost odvést daň za skutečné prodejce zboží. Např. pokud je prodáno zboží zahraničního prodejce (jde o zboží nacházející se na území EU) přes e-shop provozovatele elektronického rozhraní do tuzemska soukromé osobě, má provozovatel elektronického rozhraní v tuzemsku povinnost odvést DPH. Pokud daň neodvede přes tzv. One Stop Shop (zvláštní režim jednoho správního místa), zaregistruje se v tuzemsku a odvede daň.

Registrace identifikované osoby

Právní úprava

§ 2, § 2a, § 2b, § 6g až § 6l, § 97, § 97a, § 98, § 106d odst. 4 zákona o DPH


Registrace identifikované osoby z titulu pořízení zboží z jiného členského státu

Při pořízení zboží z jiného členského státu se osoba pořizující zboží může rozhodnout, že i pořízení zboží do hodnoty 326 000 Kč je v tuzemsku předmětem daně.

Příklad

Osoba povinná k dani, která se dosud neregistrovala k dani jako plátce, jelikož nedosáhla obratu pro povinnou registraci, pořídí v rámci své ekonomické činnosti nový dopravní prostředek z jiného členského státu (např. osobní automobil, který má najeto méně než 6 000 km). Ode dne pořízení tohoto automobilu se stává identifikovanou osobou a daň bude přiznána již z takto pořízeného automobilu.

Příklad

Výše uvedený postup se uplatní, i pokud osoba povinná k dani pořídí z jiného členského státu zboží podléhající spotřební dani. Např. osoba, která není plátcem, provozovatel bufetu, pořídí z Polska od osoby registrované k dani cigarety či alkohol. Bez ohledu na výši hodnoty pořízeného zboží se dnem prvního pořízení tohoto zboží stává identifikovanou osobou.


Registrace identifikované osoby z titulu přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku

Příklad

Osoba povinná k dani, která není plátcem, zabývající se prodejem speciálních zdravotnických přístrojů, si nechá poradit od švýcarského právníka na obchodní cestě ve Švýcarsku (popř. je právní služba poskytnuta prostřednictvím elektronické pošty). Osoba povinná k dani – příjemce služby se stává ode dne přijetí služby identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, opravář obuvi, nakoupí na Slovensku materiál určený pro opravu obuvi v hodnotě 800 EUR. Tento materiál pro něj přepraví slovenský přepravce, osoba povinná k dani na Slovensku. Ode dne přijetí přepravní služby se její příjemce stává identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, majitel restaurace, si nechá polskou osobou povinnou k dani opravit fasádu restaurace. Ode dne přijetí stavebních prací se stává identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, majitel stavební firmy, potřebuje své zaměstnance přepravit na vzdálenou stavbu nacházející se v České republice. Využije služeb německého přepravce. Ode dne přijetí přepravní služby se příjemce stává identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, účetní, si od rakouské osoby povinné k dani koupí počítačové vybavení včetně jeho instalace v kanceláři, která se nachází v tuzemsku. Ode dne dodání zboží s instalací se účetní stává identifikovanou osobou.


Registrace identifikované osoby z titulu poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě

Příklad

Osoba povinná k dani, která není plátcem, přepravce, přepraví zboží pro osobu povinnou k dani na Slovensku. Ode dne poskytnutí služby se stává identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, právník, poradí osobě povinné k dani v Německu, která řeší spor s tuzemským odběratelem. Ode dne poskytnutí právní služby se právník stává identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, opraví pro polskou osobu povinnou k dani zemědělský stroj. Nezáleží na tom, zda bude stroj k opravě převezen do tuzemska nebo zda jej daná osoba odjede opravit přímo do Polska. V obou případech se poskytovatel služby opravy stává ode dne poskytnutí služby identifikovanou osobou.

Pozn.: Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.


Registrace identifikované osoby při zrušení registrace plátce

Příklad

Plátce registrovaný k 1. 2. 2010 se rozhodne z důvodu dosahování nízkého obratu (700 000 Kč) ukončit registraci k dani z přidané hodnoty. Plátce však v kalendářním roce předcházejícím roku, kdy chce zrušit registraci, pořídil strojní vybavení od osoby registrované k dani v jiném členském státě za více než 326 000 Kč. Z těchto důvodů mu bude ukončena registrace plátce, avšak dnem následujícím po dni ukončení registrace plátce se stane identifikovanou osobou.


Dobrovolná registrace identifikované osoby z titulu registrace k zvláštnímu režimu jednoho správního místa

Příklad

Osoba povinná k dani, neplátce, která umožňuje soukromým osobám z jiných členských států stahovat ze své webové stránky software za úplatu, dále na svém e-shopu prodává zboží soukromým osobám do celé EU, a hodnota

Nahrávám...
Nahrávám...