dnes je 20.4.2024

Input:

Pořízení zboží a dodání zboží do jiného členského státu, přemístění zboží v rámci Evropské unie

31.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 14 minut

11 Pořízení zboží a dodání zboží do jiného členského státu, přemístění zboží v rámci Evropské unie

Při pohybu zboží mezi jednotlivými členskými státy EU záleží na tom, kdo komu zboží dodává, a dle toho je určen i režim zdanění.

Prodeji zboží na dálku v rámci Evropské unie a prodeji přes provozovatele elektronického rozhraní se věnuje viz Prodej zboží na dálku v rámci Evropské unie, prodej dovezeného zboží na dálku ze třetí země, prodej zboží přes provozovatele elektronického rozhraní.

Pořízení zboží z jiného členského státu

Právní úprava

§ 4 odst. 8, § 11, § 16, § 25, § 40, § 100a odst. 1, § 108 odst. 2 ZDPH

Abychom hovořili o pořízení zboží z jiného členského státu ve smyslu zákona o DPH, musí být naplněna podmínka, že zboží dodává osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo osoba, které vznikla nejpozději dnem dodání zboží registrační povinnost v jiném členském státě (které nejsou v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží osvobozenou osobou) tuzemskému plátci (identifikované osobě) a zboží je skutečně odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného.

Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz pořizovatele platný ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Základ daně se stanoví obdobně jako u tuzemských plnění, daň plátce stanoví způsobem "zdola".

Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu

Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu podléhá pravidlům daným v tomto členském státě. Na přijatý daňový doklad tuzemský plátce další údaje nedoplňuje, daň je doplněna v evidenci pro daňové účely.

Plátce, který pořizuje zboží z jiného členského státu, je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty hodnotu pořízeného zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých členských států.

Příklad

Tuzemský plátce pořizuje zboží od osoby registrované k dani v Německu. Zboží je dodáno s přepravou. Dne 15. února je zaplacena záloha. Plátce zboží převezme dne 23. března, současně se zbožím je mu přepravcem předán daňový doklad vystavený dne 20. března německým dodavatelem. Datum vystavení daňového dokladu dodavatelem bude shodné s datem platnosti kurzu pro přepočet cizí měny a tento den určí také, v jakém zdaňovacím období bude pořízení zboží zahrnuto do přiznání. Toto platí pouze za předpokladu, že byl daňový doklad vystaven do15. dubna. Pokud by byl daňový doklad vystaven dne 15. dubna a kdykoliv později, plátce již vždy pro přepočet cizí měny použije kurz platný k 15. dubnu. Byl-li daňový doklad vystaven do 31. března, pořízení zboží bude zahrnuto do zdaňovacího období březen či 1. čtvrtletí, pokud později, pak plátce plnění přizná ve zdaňovacím období duben či 2. čtvrtletí. Daň z pořízeného zboží přizná na řádku 3 nebo 4 dle sazby daně a v kontrolním hlášení v oddíle A.2., a pokud mu vzniká nárok na odpočet daně, uplatní jej na řádku 43 nebo 44 přiznání.


Dodání zboží do jiného členského státu

Právní úprava

§ 7, § 13 odst. 2, § 22, § 28, § 29, § 64, § 102, § 108 odst. 4 písm. h) zákona o DPH

Dodáním zboží do jiného členského státu je ve smyslu zákona o DPH myšlena situace, kdy tuzemský plátce dodává zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.

Dodání zboží do jiného členského státu plátcem je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud:

  1. kupující sdělil plátci své DIČ pro účely DPH,
  2. zboží je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu plátcem, pořizovatelem nebo třetí osobou jimi zmocněnou,
  3. plátce dodání zboží uvede v souhrnném hlášení.

Dodání zboží do jiného členského státu jiným osobám, pro které pořízení zboží z jiného členského státu není předmětem daně (soukromým osobám, neregistrovaným osobám), je v zákoně o DPH označeno jako prodej zboží na dálku a má svůj specifický režim zdanění (viz Prodej zboží na dálku v rámci Evropské unie, prodej dovezeného zboží na dálku ze třetí země, prodej zboží přes provozovatele elektronického rozhraní).

Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dodavatele platný ke dni povinnosti přiznat uskutečnění dodání.

Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu

Daňový doklad musí obsahovat běžné náležitosti dané v § 29 zákona o DPH a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH nebo předpisu Evropské unie, dle kterého jde o osvobozené plnění (např. § 64 zákona o DPH). Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo dodání zboží.

Příklad

Tuzemský plátce dodává zboží osobě registrované k dani v Rakousku. Zboží je dodáno s přepravou. Dne 15. dubna je zaplacena záloha. Zboží je dodáno dne 14. května, daňový doklad je vystaven 20. května. Datum, kdy český plátce vystaví daňový doklad, bude shodné s datem platnosti kurzu pro přepočet cizí měny a tento den určí také, v jakém zdaňovacím období bude dodání zboží zahrnuto do přiznání. Toto bude platit do 15. června. Pokud bude daňový doklad vystaven dne 15. června a kdykoliv později, plátce již vždy pro přepočet cizí měny použije kurz platný k 15. červnu. Vystaví-li daňový doklad do 31. května, dodání zboží bude zahrnuto do zdaňovacího období květen či 2. čtvrtletí, pokud později, pak plnění přizná ve zdaňovacím období červen či 2. čtvrtletí. Plátce dodání zboží uvede na řádku 20 přiznání a rovněž podá souhrnné hlášení, kde plnění uvede s kódem "0". Do kontrolního hlášení se dodání neuvádí.


Přiznat daň je povinna osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a plátce (dodavatel) přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do jiného členského státu.

Pro uplatnění osvobození se má za to, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, pokud má plátce k dispozici důkazy uvedené v článku 45a nařízení Rady (EU) č. 282/2011. Nařízení jmenuje důkazy, kterými je možné odeslání či přepravu do jiného členského státu prokázat, avšak toto lze prokázat i jinými důkazními prostředky, než jsou zde jmenované.

Více viz článek 45a nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ve znění nařízení Rady (EU) 2018/1912 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32018R1912.

Postupné (řetězové) prodeje v rámci Evropské unie

Právní úprava

§ 7 odst. 3 a 4 zákona o DPH

Pokud je totéž zboží předmětem po sobě jdoucích dodání v řetězci, v rámci kterých je toto zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu do členského státu od něj odlišného, a to od prvního dodavatele přímo poslední osobě v tomto řetězci, pro kterou se dodání tohoto zboží uskutečňuje, platí, že k odeslání nebo přepravě tohoto zboží došlo pouze při jeho dodání prostředníkovi, anebo prostředníkem, pokud tento prostředník sdělil svému dodavateli své daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty, které mu bylo přiděleno členským státem zahájení odeslání nebo přepravy zboží. Prostředníkem se rozumí dodavatel v rámci po sobě jdoucích dodání v řetězci, který není prvním dodavatelem v rámci těchto dodání a zboží odesílá nebo přepravuje sám, nebo jím zmocněná třetí osoba.

Příklad

Tuzemský plátce XY dodává zboží osobě registrované k dani v Rakousku 1 (ORT AT 1) a tato dále dodává zboží osobě registrované k dani v Rakousku 2 (ORD AT 2). Přepravu zboží z Česka do Rakouska si zajišťuje sama ORD AT 1 (splní takto definici prostředníka).

Pokud ORD AT 1 je registrovaná k DPH v České republice a sdělí tuzemskému plátci XY své české DIČ, tuzemský plátce XY u dodání zboží uplatní českou daň z přidané hodnoty a teprve druhá dodávka zboží mezi ORD AT 1 a ORD AT 2 bude intrakomunitárním plněním.

Pokud však ORD AT 1 není registrovaná k DPH v České republice anebo registrována je, ale nesdělí tuzemskému plátci XY své české DIČ, tuzemský plátce XY u dodání zboží uplatní osvobození (půjde o intrakomunitární plnění). Druhá dodávka zboží mezi ORD AT 1 a ORD AT 2 již bude lokální dodávkou zboží v Rakousku.


Pořízení zboží z jiného členského státu s instalací nebo montáží

Právní úprava

§ 7 odst. 6, § 24, § 108 odst. 3 písm. a) bod 2. zákona o DPH

 

Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz pořizovatele platný ke dni povinnosti přiznat daň.

Příklad

Osoba registrovaná k dani na Slovensku dodá tuzemskému plátci počítačové vybavení kanceláří včetně jeho instalace. Dne 22. května je zaplacena záloha, zboží je dodáno a nainstalováno dne 3. června. Tuzemský plátce ke dni 22. května přizná daň z poskytnuté zálohy a ke dni 3. června ze zbývající části úplaty, která náleží jeho dodavateli. Daň bude přiznána na řádku 12 a v kontrolním hlášení v oddíle A.2., a v případě naplnění podmínek daných zákonem o DPH plátce uplatní na řádku 43 přiznání nárok na odpočet daně.

 

Dodání zboží do jiného členského státu s instalací nebo montáží

Právní úprava

§ 7 odst. 6, § 24a zákona o DPH


Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dodavatele platný ke dni povinnosti přiznat plnění.

Příklad

Tuzemský plátce dodá osobě registrované k dani v Německu nábytek pro vybavení kanceláří včetně jeho montáže. Dne 2. září je zaplacena záloha, zboží je dodáno

Nahrávám...
Nahrávám...