dnes je 28.11.2023

Input:

Poskytování přeshraničních služeb

13.10.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

12 Poskytování přeshraničních služeb

Při poskytování přeshraničních služeb je vždy nejdůležitější vyhodnotit místo plnění dané služby. Při určení místa plnění hraje roli skutečnost, o jaký typ služby se jedná, a dále, jaké osobě je daná služba poskytnuta (blíže viz část Místa plnění). Pokud je plátcem poskytována služba s místem plnění v tuzemsku (byť osobě z jiného členského státu či třetí země), uplatní se veškerá pravidla daná pro běžná tuzemská plnění.

V této části jsou obsažena pravidla, která plátce uplatní při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko, nebo když je mu poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku.

Poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko plátcem

Právní úprava

§ 9 až 10i, § 24a, § 29, § 89 odst. 4, § 102 ZDPH

Pokud plátce zjistí, že poskytnul službu, která má místo plnění mimo tuzemsko, nepřiznává daň z přidané hodnoty u této služby v tuzemsku, ale při zdanění se řídí platnými právními předpisy země, v níž nastalo místo plnění z pohledu daně z přidané hodnoty. Musí si vždy ověřit, zda je povinen v dané zemi se registrovat k dani či přiznat a zaplatit daň nebo obojí, anebo zda může přiznat daň prostřednictvím zvláštního režimu jednoho správního místa, anebo zda povinnost přiznat daň v dané zemi bude splněna příjemcem služby (např. v případě poskytnutí služby osobě registrované k dani v jiném členském státě).

Přestože dani z přidané hodnoty bude služba podléhat mimo tuzemsko, plátce hodnotu poskytnuté služby uvede v přiznání, některé služby uvede i v souhrnném hlášení. V kontrolním hlášení se tato plnění neuvádějí.

Uvedení poskytnuté služby v přiznání a v souhrnném hlášení

V souhrnném hlášení se neuvádějí služby, které jsou v jiném členském státě osvobozeny od daně. Na řádku 24 přiznání se uvádí plnění, na které je nebo by mohlo být použit režim jednoho správního místa.

Povinnost přiznat poskytnutí služby

Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz poskytovatele služby platný ke dni povinnosti přiznat uskutečnění služby.

Daňový doklad při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko

Daňový doklad musí obsahovat běžné náležitosti dané v § 29 zákona o DPH. Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo poskytnutí služby, nebo byla přijata související úplata.

Příklad

Tuzemský plátce poskytne právní službu osobě registrované k dani ve Francii. Dne 21. září plátce obdrží zálohu, 5. října je služba poskytnuta. U právních služeb se místo plnění určí dle základního pravidla uvedeného v § 9 odst. 1 zákona o DPH, tj. dle sídla příjemce služby, proto místo plnění dané služby bude ve Francii (daň ve Francii přizná příjemce služby). Plátce plnění uvede na řádek 21 přiznání. Nejprve ve zdaňovacím období září (3. čtvrtletí) uvede hodnotu přijaté zálohy (přepočet cizí měny provede kurzem platným ke dni 21. září) a ve zdaňovacím období říjen (4. čtvrtletí) uvede zbývající část hodnoty plnění (přepočet cizí měny provede kurzem platným ke dni 5. října). Do souhrnného hlášení uvede službu rovněž v momentě přijetí zálohy a pak ke dni poskytnutí služby, a to s kódem "3".

Příklad

Tuzemský plátce poskytne službu přepravy zboží na území Slovenska soukromé osobě. Dne 29. března plátce obdrží zálohu, 2. dubna je služba poskytnuta a je vystaven daňový doklad. U služeb přepravy zboží se místo plnění určí dle pravidla uvedeného v § 10f zákona o DPH, tj. dle místa, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Místo plnění dané služby bude na Slovensku (plátce by si měl ověřit, zda mu na Slovensku vzniká povinnost přiznat daň). Daň odvede ve slovenském přiznání nebo přes zvláštní režim jednoho správního místa. Plátce službu uvede na řádek 24 přiznání. Nejprve ve zdaňovacím období

Nahrávám...
Nahrávám...