dnes je 22.5.2024

Input:

Předmět daně, územní působnost, základní pojmy

19.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2 Předmět daně, územní působnost, základní pojmy

Zákon o DPH je uplatňován na plnění, která jsou předmětem daně dle tohoto zákona. Zákon o DPH přesně vymezuje, která plnění jsou předmětem daně, a to především v úvodní části zákona. Mimoto jsou však v některých ustanoveních zákona o DPH specifikována plnění, která se nepovažují za dodání zboží či poskytnutí služby a nejsou tudíž předmětem daně (např. pozbytí obchodního závodu, poskytnutí dárku či obchodního vzorku za daných podmínek, postoupení vlastní pohledávky vzniklé plátci). Plnění s místem plnění mimo tuzemsko ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH nejsou předmětem daně dle zákona o DPH platného v tuzemsku a při jejich uskutečňování musí plátce respektovat pravidla platná ve státě, ve kterém je místo plnění stanoveno.

Základní pojmy dle zákona o DPH, které jsou vymezeny níže, se prolínají celým následujícím textem. Z tohoto důvodu jsou uvedeny zde v úvodu podobně jako v ZDPH.

Právní úprava

§ 2, § 2a, § 2b, § 3 a § 4 zákona o DPH

Předmět daně

Typy plnění

Příklad

Plátce pořídí za úplatu zboží od osoby registrované k dani v Polsku, toto zboží přepraví do tuzemska a následně jej v tuzemsku dodá za úplatu jiné osobě povinné k dani. Předmětem daně v tuzemsku je v daném případě pořízení zboží z jiného členského státu a také tuzemské dodání zboží jiné osobě povinné k dani, neboť v obou případech jsou naplněny výše uvedené podmínky (za úplatu, osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku).

Pořídí-li plátce shodné zboží za úplatu od osoby registrované k dani v Polsku, do tuzemska jej však nepřepraví a v Polsku jej následně dodá za úplatu jiné osobě povinné k dani, nebude ani jedna z těchto obchodních operací předmětem daně v tuzemsku, neboť nebude naplněna podmínka místa plnění v tuzemsku.

Příklad

Plátce – stavební firma poskytuje stavební práce soukromé osobě na rodinném domě v tuzemsku. Poskytnutá služba je v tuzemsku předmětem daně.

Poskytne-li stavební firma stavební práce soukromé osobě na rodinném domě na Slovensku, bude místo plnění poskytnuté služby na Slovensku a plnění nebude předmětem daně v tuzemsku.

Příklad

Tuzemský plátce – provozovatel kavárny přijme od osoby registrované k dani v Německu dar – kávovar do své tuzemské provozovny. Ačkoli je pořízení zboží z jiného členského státu uskutečněno v tuzemsku osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebude pořízení kávovaru předmětem daně v tuzemsku, neboť se nejedná o pořízení zboží za úplatu.

Příklad

Plátce prodává zboží – lyže, které ale nejsou jeho obchodním majetkem, nýbrž majetkem soukromým. Při dodání lyží vystupuje jako soukromá osoba. Dodání lyží není předmětem daně dle zákona o DPH, neboť plátce při jejich dodání nevystupuje jako osoba povinná k dani.

Příklad

Tuzemský plátce doveze zboží z Ukrajiny na Slovensko, na Slovensku dojde k propuštění zboží do celního režimu volný oběh a na Slovensku bude zboží plátcem rovněž prodáno. Jak dovoz zboží tak jeho následný prodej nebudou předmětem daně v tuzemsku, neboť místo plnění obou transakcí bude na Slovensku.

Příklad

Tuzemská osoba nepovinná k dani – soukromá osoba pořídí z Německa za úplatu nový dopravní prostředek. Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani je předmětem daně v tuzemsku. Jedná se o jedinou situaci dle zákona o DPH, kdy fyzické osobě nepovinné k dani vzniká povinnost přiznat daň z přidané hodnoty.

Příklad

Sportovec – tuzemský plátce přijímá za účast v exhibičním sportovním utkání pořádaném tuzemskou firmou tzv. startovné. Jedná se o příjem za poskytnutí sportovní činnosti a plnění je předmětem daně v tuzemsku.

Pokud však tento sportovec bude přijímat finanční částky za umístění v soutěži, za postup či za výhru, nebude se jednat o úplatu za poskytnutou službu (výhra či umístění není uskutečněním plnění) a nebude předmětem daně.

Příklad

Plátce pronajímá nebytové prostory v nemovitosti. V nájemních smlouvách má zapracováno ujednání, dle kterého je nájemce povinen při sjednání nájmu zaplatit kauci ve stanovené výši. Ve smlouvě je dále specifikováno, že kauce bude použita na úhradu nájemného, bude-li nájemce v prodlení s úhradami nájemného, a za jakých podmínek. Po ukončení nájemního vztahu bude kauce nájemci vrácena, pokud budou všechny závazky nájemce splněny. V okamžiku přijetí

Nahrávám...
Nahrávám...