dnes je 18.6.2024

Input:

Služby v EU a třetí země

17.12.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 21 minut

Služby v EU a třetí země

Ing. Jan Ambrož

V tomto textu rozebíráme mechanismus fungování služeb, a to tzv. přeshraničních služeb v rámci Evropské unie ("EU") a se třetími zeměmi ("3Z").

Právní úprava

Základní informace nalezneme v zákoně o DPH zejména v následujících paragrafech:

 • §§ 9 a 9a ZDPH, které jsou pro naše téma klíčové, místo plnění u služeb,

 • § 10 a následující upravující specifika určení místa pro vybraná plnění,

 • § 14 poskytnutí služby,

 • § 24, kdy je povinnost přiznat daň z přijaté služby,

 • § 24a přiznat plnění pro službu mimo tuzemsko,

 • § 27 a násl. popisující pravidla pro vystavování daňových dokladů,

 • § 67 osvobození služby do třetí země,

 • § 102 postupy platné pro Souhrnné hlášení a

 • § 108 rekapitulace, kdy je povinnost přiznat daň nebo zaplatit daň.

Nezapomeňte nahlédnout též do úvodních ustanovení, například § 3 Územní působnost a § 4 Vymezení základních pojmů, § 36 Základ daně a dalších paragrafů upravujících obecná pravidla fungování daně z přidané hodnoty.

Služba jako uskutečněné plnění

Je takto definována v § 4 odst. 1 písm. e) zákona o DPH, před novelou 2021 v písm. n). Jde o poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková. To znamená nikoliv jako například osoba "soukromá".

EU a 3Z

Zaměříme se na výklad vztahů:

 • v rámci EU (obecný princip podmínky pro odpočet DPH, místo plnění, pozice osob povinných k dani a výjimky podle typu plnění) – část "1", a

 • ke třetím zemím, tj. na situace, kdy zahraničním partnerem není subjekt z EU, ale ze třetí země – část "2".

Novela 2021

K datu 1. ledna 2021 se novinky v zákoně o DPH v zásadě netýkají probíraného tématu, na rozdíl od aktuální novely účinné od 1. 10. 2021. Proto je rozšíření variant u tzv. jednoho správního místa podrobně popsáno ve stejnojmenném článku. V našem textu uvádíme pouze základní informace v poslední třetí kapitole.

V úvodu připomínáme, že od 1. 7. 2021 platí přímá účinnost Směrnice EU, resp. navazujících právních předpisů.

Doplníme si, že mnoho pravidel platných pro "EU" a "3Z" je shodných, proto se již ve výkladu u subjektů v EU na několika místech zmíníme o zahraničních osobách ("ZO"), což je podle definice v § 4 odst. 1 písm. g) zákona o DPH osoba povinná k dani, která nemá na území Evropské unie ani sídlo ani provozovnu. Na druhé straně nerozebíráme problémy vlivu Brexitu, kterému je věnován samostatný článek.

1. VZTAHY V EU

Vysvětlíme si v úvodu základní principy, následuje obecné určení místa plnění (1.1), specifika pro vybrané služby (1.2) a navazující procesní pravidla (1.3).

Princip u služeb

Zákon stanoví pro určení místa plnění, osoby povinné přiznat daň, navazující povinnosti. Pro služby v EU platí následující schéma:

Dochází k přenosu daňové povinnosti – reverse charge (místa plnění) mezi členskými státy EU.

Navážeme na předchozí schéma:

 1. Je-li poskytovatel služby osoba povinná k dani v České republice (P.CZ) a příjemcem služby osoba povinná v EU (P.EU), pak šipka znázorňující přesun daňové povinnosti (reverse charge) míří do EU.
 2. Poskytuje-li plnění osoba P.EU pro P.CZ, je tomu samozřejmě naopak.

Existují konkrétní výjimky podle § 10 zákona o DPH a násl. ustanovení, které jsou rozebrány v dalším textu (A2).

V zásadě řešíme status subjektů: "osob povinných k dani", nikoliv osob registrovaných k dani.

Navazující výklad doplňuje rozsáhlý text článku Místo plnění.

1.1 Obecná pravidla

Podle § 9 odst. 1 a odst. 2 ZDPH je uplatňována zásada, že místo plnění při poskytnutí služby:

 • osobě povinné k dani, která jedná jako taková, je místo, kde tato osoba (příjemce) sídlo nebo místo podnikání (A1.1),

 • osobě nepovinné k dani je místo, kde osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání (A1.2).

Osoba povinná k dani

Aby nemohlo dojít k nejasnostem, v § 9 odst. 3 ZDPH je definována pro účely určení místa plnění při poskytnutí služeb osoba povinná k dani (doplněno v roce 2019: "...která jedná jako taková..."). Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby se za osobu povinou k dani, která jedná jako taková, považuje

 • osoba povinná k dani ve vztahu ke všem službám, které jí jsou poskytnuty, i když jsou poskytnuty pro činnost, která není předmětem daně,

 • právnická osoba nepovinná k dani, která je identifikovanou osobou nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě.

Pokud se ve vztazích objeví fyzická osoba, může vzniknout problém s její "klasifikací", zda je osobou povinnou nebo nepovinnou k dani ("N").

Pan Nowak je daňovým poradcem ve SRN. Vystupuje-li v obchodních vztazích z pozice své profese, je osobou povinnou k dani. Při soukromých privátních aktivitách je osobou nepovinnou k dani.

Provozovna DPH

Specifický přístup se uplatní při existenci provozovny DPH. V případě určení místa plnění podle bodu 1.1, je-li služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než je její sídlo, místo plnění je místo, kde je tato provozovna umístěna.

Provozovnou se v tomto případě rozumí organizační složka osoby povinné k dani, která může přijímat a využívat služby poskytované pro potřebu této provozovny, protože je "dostatečné stálá a má vhodné personální a technické zdroje".

V praxi dochází k záměnám při testování vzniku provozovny – ta pro účely daně z přidané hodnoty, popsané v § 4 odst. 1 písm. j) zákona o DPH, může, ale nemusí být totožná se stálou provozovnou (pro ZDP).

Společnost Rada má své sídlo v Brně, a to také deklaruje svým obchodním partnerům. Ředitel společnosti bydlí v Bratislavě a řadu aktivit ve Slovenské republice vykonává osobně – k dispozici má kancelářské prostory a asistentku. V souladu s pravidly zamezení dvojího zdanění nevzniká na území SR stálá provozovna (typ činnosti). Pro účely DPH však na Slovensku provozovna existuje.

Také v § 9 odst. 2 ZDPH je důležitá existence provozovny – viz 1.2. Je-li služba poskytnuta prostřednictvím provozovny osoby povinné k dani, nacházející se na jiném místě, než kde je její sídlo, opět je místo plnění podle umístění této provozovny.

Novela 2021

Pojem provozovna nalezneme nově definovaný také v § 110b odst. 3 zákona o DPH. Tam zakotvená definice je pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa a jde o definici doplňkovou, platí současně vedle obecného vymezení provozovny DPH. Podle této doplňkové definice se za provozovnu se pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa považuje i ta organizační složka osoby povinné k dani, která může přijímat a využívat plnění, která jsou uskutečňována pro potřebu této provozovny, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje.

1.2 Typy plnění a pozice příjemce

Základní princip určení správného místa plnění podle pozice daňových subjektů jsme si uvedli v předchozím textu.

Pro posouzení vzniku povinnosti přiznat daň je dále rozhodující typ plnění (typ služby), neboť existuje řada výjimek, některé z nich jsou dále založeny na pozici příjemce plnění.

V dalším textu si uvedeme několik plnění a stanovíme místo, kde bude přiznána daň podle § 10 a násl. ZDPH. Proto se někdy přenese nebo nepřenese daňová povinnost do jiného členského státu, kde je sídlo nebo místo poskytovatele služby.

Společnost Rada poskytla poradenské služby (nejsou uvedeny v § 10 ZDPH) francouzské společnosti, osobě povinné k dani ve Francii. V souladu s ustanovením zákona o DPH dochází k přenosu daňové povinnosti na příjemce služby, proto dojde ke zdanění DPH ve Francii.

Typy plnění

Uvádíme stručný přehled vybraných typů plnění a konkrétní daňový režim.

ZDPH Typ služby  Místo plnění 
§ 10  Vztahující se k nemovitosti  Kde se nemovitost nachází (1.2.1)
§ 10a  Přeprava osob  Kde se uskutečňuje 
§ 10b  Kultura, sport, věda a vzdělání  Kde se akce koná, ale jen pro vstup u osob povinných k dani (1.2.2
§ 10c  Stravovací Kde je poskytnuta s výjimkami pro lodě aj.
§ 10d  Poskytnutí dopravního prostředku  Kde je předán k držení nebo užívání s dalšími specifiky pro krátkodobý nájem (1.2.3)
§ 10e  Zprostředkování pro osobu nepovinnou  Kde je služba zajišťována 
§ 10f  Služby přeprava zboží osobě nepovinné  Kde se uskutečňuje 
§ 10g  Oceňování movité věci pro osobu nepovinnou  Kde je služba skutečně poskytnuta. Ale je zde nesystémově řešena i služba přímo související s přepravou zboží
§ 10h Další služby pro osobu nepovinnou k dani Místo plnění pro osobu nepovinnou k dani ve třetí zemi – viz část B1
§ 10i  Telekomunikační a elektronicky poskytované pro osobu nepovinnou  Místo příjemce služby (1.2.4) a viz též kapitola třetí

V tabulce jsme uvedli pouze několik zásadních parametrů pro určení místa plnění.

Je nutné se seznámit s přesným zněním zákona a aktuálními výklady. V zákoně není toto téma jednotně zpracováno, prolínají se vztahy v EU s vazbami se třetími zeměmi. Níže komentujeme výše označené typy služeb (1.2.11.2.4). Plnění podle § 10h ZDPH rozebíráme dále v části 2.1.

1.2.1 Nemovitosti

Pro služby související s nemovitými věcmi platí jednoduché pravidlo – rozhoduje, kde se nemovitá věc nachází.

Firma Stavba.CZ, měsíční plátce DPH, provedla opravy na nemovitosti v Berlíně pro osobu registrovanou k dani ve SRN. Místo plnění je automaticky v SRN, kde je tato nemovitost umístěna.

Služby související

Službou přímo související je například nejen výše uvedená oprava nemovitosti a navazující například stavební dozor.

V zákoně o DPH nalezneme druhý odstavec, ve kterém se definuje, co je službou vztahující se k nemovitosti. Uvádí se odkaz na Prováděcí nařízení Rady EU: taková služba má mít "dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitou věcí".

Plátce DPH společnost Znalci.CZ poskytne poradenské služby související s nemovitostí společnosti Steuer – osobě povinné k dani ve SRN. Místo plnění je ve SRN, kde je tato nemovitost umístěna.

Za další služby přímo související rozumíme údržbu nemovité věci, pacht nebo nájem, poradenské služby typu odhadců, realitních kanceláří, architektů, projektů, ale také poskytování ubytování.

Za služby přímo nesouvisející je možné považovat následující: skladování zboží, reklamní služby, správa portfolia nemovitostí.

Některé služby jsou a budou hraniční.

Například projekt pro nemovitou věc, není-li určena pro danou parcelu, není službou související. Také pouhé zprostředkování ubytování nepatří mezi tyto služby, jestliže zprostředkovatel jedná jménem a na účet jiné osoby.

Nemovitá věc v ČR

Doplníme si výklad o případy, kdy je nemovitá věc umístěna v České republice.

Firma Stavba provedla údržbu na nemovitosti v Praze, není důležité, že příjemcem plnění je osoba nepovinná k dani – kritériem je místo plnění, proto se jedná o zdanitelné plnění a místem plnění je Česká republika.

Příjemcem plnění není plátce, proto nelze uplatnit režim reverse charge, tj. přenos daňové povinnosti, na který jsme si již zvykli u stavebně-montážních prací.

Pokud by v předchozím příkladu tyto práce provedla osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, třeba firma BAU.DE, její povinností by bylo přiznat daň podle § 108 zákona o DPH.

Nemovitost v EU

Vrátíme se k prvnímu příkladu (Berlín), příjemcem byl plátce DPH ve SRN. Kdyby jím byla osoba nepovinná k dani, daň musí přiznat poskytovatel. Postup je obdobný jako u předchozího příkladu.

1.2.2 Kultura, vzdělávání aj.

Určitou zvláštnost obsahuje ustanovení § 10b ZDPH.

Společnost Porady.CZ zorganizovala dvě vzdělávací akce pro osobu povinnou k dani v Rakousku. Místo plnění je "místo konání", jde-li o službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, včetně služby přímo související s tímto oprávněním.

Obdobně se posuzuje místo plnění (tj. podle místa konání), je-li příjemcem této služby osoba nepovinná k dani a předmětem služby je konkrétní v zákoně uvedený typ služby včetně služby související.

Plátce DPH, společnost Zábava, připravila pro hosty ze zahraničí speciální koncert v Rudolfinu. Míso plnění je tuzemsko.

Kdyby tato společnost zajistila, organizovala pro tyto osoby obdobný koncert v Linci, místo plnění je samozřejmě v Rakousku. A poskytovatel musí přiznat daň v tomto jiném členském státě.

Výstavy

Velmi často tuzemský subjekt zajišťuje služby – výstavy pro jiné české subjekty.

Firma Stánek.CZ organizuje účast na reklamních veletrhu v Hannoveru pro plátce DPH firmu Aplikace.CZ. Příjemcem služby je osoba povinná k dani v CZ, proto je místem plnění tuzemsko, a to podle výše rozebraného obecného kritéria.

1.2.3 Nájem dopravního prostředku

Pro praxi trochu komplikované ustanovení, neboť se mimo jiné odlišuje nájem dopravního prostředku:

 • "krátkodobý" (doba nepřetržitě nepřesahující 30 dní, u lodí 90 dní) a

 • "dlouhodobý".

U krátkodobého nájmu dopravního prostředku je místem plnění místo, kde je předmětný dopravní prostředek uživatelem fyzicky přebírán.

U "dlouhodobého" (jiného než krátkodobého) pronájmu dopravního prostředku je pak specificky v § 10d ZDPH upraveno určení místa plnění pro případ, že příjemcem služby je osoba nepovinná k dani. Potom je místo plnění tam, kde je tato osoba (příjemce služby) usazena nebo má bydliště nebo se obvykle zdržuje. Při pronájmu rekreační lodi osobě nepovinné k dani je místem plnění místo, kde je skutečně loď převzata, avšak pouze za podmínky, že pronajímatel (poskytovatel služby) má v tomto místě sídlo nebo provozovnu, skrze kterou pronájem poskytuje.

Výše uvedená kritéria komplikuje ještě další pravidlo, podle kterého se přihlíží k případnému rozdílu místa plnění a skutečné spotřebě či užití služby. Pokud má být podle základních specifických pravidel zakotvených v § 10d odst. 1 až 3

Nahrávám...
Nahrávám...