dnes je 15.4.2024

Input:

Uplatnění daně z přidané hodnoty u dodání zboží s povinností/možností odkupu

31.3.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2020.0500.2
Uplatnění daně z přidané hodnoty u dodání zboží s povinností/možností odkupu

Ing. Zdeněk Kuneš

Pro účely zákona o dani z přidané hodnoty se podle § 13 odst. 1 ZDPH dodáním zboží rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Jedná se o "ekonomické vlastnictví".

Pojem "ekonomické vlastnictví" je širší než právní pojetí vlastnictví, protože kupující může nakládat se zbožím jako vlastník, aniž by se stal právně vlastníkem tohoto zboží. Dodáním zboží se tak rozumí převod hmotného majetku jednou osobou (prodávající), která opravňuje druhou osobu (kupující) skutečně s tímto hmotným majetkem nakládat, jako kdyby byla jeho vlastníkem, a to i v případě, když k převodu právního vlastnictví nedojde.

Specifickým případem, který se pro účely zákona o DPH považuje za dodání zboží, je podle § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke dni uzavření této smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívanému zboží bude převedeno na uživatele.

Jedná se o finanční leasing poskytnutý na základě smlouvy, ze které vyplývá, že předmět leasingu vlastnicky přejde na leasingového nájemce.

Toto specifické dodání zboží bylo v zákoně o DPH původně definováno jako převod práva užívat najaté zboží nebo najatou nemovitost na základě smlouvy, která stanoví povinnost nájemce nabýt zboží nebo nemovitost, které jsou předmětem smlouvy.

Později došlo v tomto textu k legislativním úpravám bez věcné změny.

Novelou zákona o DPH účinnou od 1. 1. 2020 došlo v návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-164/16 Mercedes-Benz ke zpřesnění výkladu v tom smyslu, že se vztahuje také na typovou smlouvu o nájmu s opcí odkupu, pokud lze z finančních smluvních podmínek vyvodit, že využití opce se jeví jako jediná ekonomicky rozumná volba, kterou bude moci nájemce v daném okamžiku učinit, pokud je smlouva plněna až do konce.

Smlouva, na jejímž základě dochází k předání věci, musí obsahovat výslovnou klauzuli o povinnosti či možnosti přechodu vlastnictví k této věci z leasingového pronajímatele na leasingového nájemce a ze smlouvy musí k okamžiku jejího podpisu jasně vyplývat, že vlastnické právo k věci přejde automaticky na leasingového nájemce v případě povinnosti odkupu, nebo dle rozhodnutí nájemce v případě možnosti odkupu, jestliže smlouva bude plněna podle plánu až do jejího konce.

Pronajímatel, který přenechal zboží k užití na základě smlouvy uživateli, má podle obecných pravidel podle zákona o DPH povinnost přiznat daň z přidané hodnoty k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, pokud je přijata přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění a zdanitelné plnění je ke dni přijetí úplaty plátci dostatečně známo.

Pokud tedy nájemce zaplatí "zálohu" pronajímateli, je pronajímatel z této zálohy povinen přiznat daň.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění při přenechání zboží vlastníkem k užití nájemci podle § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH je podle § 21 odst. 1 písm. c) ZDPH dnem přenechání zboží k užívání uživateli.

Při přenechání nemovité věci k užívání podle § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem přenechání nemovité věci do užívání.

Základem daně při dodání zboží podle § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH je podle § 36 odst. 1 ZDPH celková hodnota pronajatého zboží snížená o daň.

Z toho vyplývá, že plátce pronajímatel v okamžiku, kdy předá předmět finančního leasingu s povinností/možností odkupu nájemci do užívání, přizná daň z přidané hodnoty z celé hodnoty pronajatého zboží, bez daně.

Plátce pronajímatel vystaví plátci nájemci daňový doklad se všemi povinnými náležitostmi podle § 29 ZDPH.

Na daňovém dokladu uvede označení osoby, která uskutečňuje zdanitelné plnění (obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo), daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, označení osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje, daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět plnění, den vystavení daňového dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění, jednotkovou cena bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, základ daně, sazbu daně, výši daně v české měně.

Důležité je, že splátkový kalendář podle § 31 ZDPH nelze v tomto případě považovat za daňový doklad, ledaže by byl rozpis splátek součástí řádného daňového dokladu dle předchozího odstavce.

Plátce pronajímatel uvede celkovou hodnotu předmětu finančního leasingu na ř. 1 nebo 2 daňového přiznání a současně tuto hodnotu uvede v části A. 4. kontrolního hlášení.

Plátce-nájemce má nárok na odpočet daně podle § 72 a dalších ZDPH. Pokud tedy předmět leasingu použije pro svá uskutečněná plnění uvedení v odst. 1 uvedeného ustanovení, může na základě přijatého daňového dokladu k okamžiku převzetí

Nahrávám...
Nahrávám...