dnes je 15.4.2024

Input:

Určení místa plnění pro účely DPH - 2. část

20.5.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2022.0900.2
Určení místa plnění pro účely DPH – 2. část

Ing. Olga Hochmannová

II. Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží

V dalším ze série článků věnovaných problematice místa plnění u DPH budeme pokračovat v pravidlech pro stanovení místa plnění u zboží – a to při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží.

Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu – § 11 ZDPH

a) Pravidla pro stanovení místa plnění

Místem plnění při pořízení zboží je území členského státu, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V tomto členském státě je pořizovatel povinen přiznat z pořízení zboží daň.

V této souvislosti je vhodné připomenout, že pořízením zboží je dle § 16 odst. 1 ZDPH koupě zboží (nabytí práva nakládat se zbožím jako vlastník) od osoby registrované k dani v jiném členském státě, případně osoby, které ke dni dodání vznikla v jiném členském státě povinnost registrovat se k DPH. Přitom má být zboží přepraveno nebo odesláno z jiného členského státu dodavatelem nebo jím zmocněnou osobou nebo pořizovatelem nebo jím zmocněnou osobou.

Zvláštní pravidlo se vztahuje na případ, kdy pořizovatel poskytne DIČ, pod nímž je registrován v určitém členském státě, ale zboží si nechá přepravit nebo odeslat do jiného členského státu. V takovém případě se stává místem plnění nejen stát, v němž se zboží po ukončení odeslání nebo přepravy nachází, ale za určitých okolností také současně členský stát, v němž bylo vydáno DIČ, které pořizovatel poskytl dodavateli. Pokud pořizovatel oznámí dodavateli DIČ z jiného členského státu, než do kterého je zboží přepraveno nebo odesláno, lze považovat za místo plnění členský stát, který vydal toto DIČ, a to tehdy, pokud pořizovatel neprokáže, že pořízení zboží bylo předmětem daně v členském státě, do kterého bylo zboží přepraveno nebo odesláno. K takové situaci by mohlo dojít, např. pokud by plátce usazený v ČR kupoval zboží od polského dodavatele registrovaného k DPH v Polsku, poskytl by mu české DIČ, ale zboží si nechal přepravit např. na Slovensko nebo do jiného členského státu než do tuzemska. Pro polského dodavatele by tato transakce byla zřejmě osvobozeným dodáním zboží do jiného členského státu, neboť zboží dodal osobě registrované k DPH v členském státě jiném než Polsko a zboží opustilo území Polska a bylo přepraveno do jiného členského státu. Pro českého pořizovatele by se jednalo o pořízení zboží z jiného členského státu, jestliže převodem získal právo nakládat se zbožím jako vlastník, neboť zboží pořídil od osoby registrované k dani v jiném členském státě, avšak znamenalo by to, že by byl povinen přiznat z pořízení zboží daň na Slovensku, neboť tam se zboží nachází po ukončení jeho přepravy či odeslání. Musel by se tedy na Slovensku registrovat k DPH a přiznat daň. Pokud by nebyl schopen prokázat, že daň na Slovensku přiznal, byl by povinen přiznat daň v ČR, neboť pro transakci poskytl české DIČ.

Přiznáním daně v členském státě, který vydal DIČ, však není dotčena prioritní povinnost přiznat daň v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. Z judikatury SDEU přitom vyplývá, že z daně, kterou je pořizovatel takto povinen přiznat ve státě, který vydal DIČ, které pořizovatel pro transakci poskytl (ačkoli zboží do tohoto státu nebylo dodáno), nelze uplatnit odpočet daně.

Povinnost přiznat daň podle výše uvedených pravidel se však netýká prostřední osoby v rámci třístranného obchodu.

b) Uplatnění odpočtu daně

Jak je uvedeno výše, z daně, kterou je pořizovatel povinen přiznat ve státě, který vydal DIČ, nelze uplatnit odpočet daně, jak vyplývá z rozsudku SDEU ve spojených věcech C-536/08 a C-539/08 (X and Facet Trading). Jak konstatoval SDEU, pokud je při pořízení zboží z jiného členského státu plátce povinen přiznat daň v členském státě, který mu přidělil DIČ, protože neprokázal, že zboží bylo zdaněno v členském státě ukončení přepravy nebo odeslání, nemůže v členském státě, který mu přidělil DIČ, uplatnit nárok na odpočet daně z pořízení, protože zboží ve skutečnosti do tohoto členského státu nebylo dopraveno. Pokud by byl odpočet umožněn, byl by narušen účel ustanovení a plátce by nebyl motivován přiznat daň v členském státě, kam bylo zboží skutečně pořízeno. Daň však lze opravit, pokud pořizovatel přizná daň v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy.

Pokud by takový souběh okolností nastal u českého plátce, mohl by provést tuto opravu snížením základu daně a výše daně podle § 42 ZDPH.

Za normálních okolností, pokud plátce usazený v ČR pořídí zboží do tuzemska, je oprávněn odpočet daně uplatnit dle podmínek dle §§ 72 a 73 ZDPH. Pro uplatnění odpočtu daně je plátce povinen mít daňový doklad, avšak v případě pořízení zboží z jiného členského státu nebo přijetí plnění od osoby neusazené v tuzemsku v režimu reverse charge platí podle § 73 odst. 1 písm. b) ZDPH, že pokud plátce daňový doklad nemá, může prokázat nárok na odpočet

Nahrávám...
Nahrávám...