dnes je 24.4.2024

Input:

Určení místa plnění pro účely DPH - 6. část

15.8.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

2022.1500.1
Určení místa plnění pro účely DPH – 6. část

Ing. Olga Hochmannová

VI. Místo plnění při poskytnutí služby – ostatní pravidla

V šestém ze série článků věnovaných problematice místa plnění při dodání zboží a poskytování služeb dokončíme přehled pravidel pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby. V tomto článku se zaměříme na zbývající část ostatních pravidel pro stanovení místa plnění při poskytování služeb, bude se jednat o pravidla stanovená v §§ 10e až 10i ZDPH. Společným rysem těchto pravidel je skutečnost, že se vztahují na vyjmenované služby za podmínky, že jsou poskytovány osobám nepovinným k dani. Jsou-li služby stejného charakteru poskytovány osobám povinným k dani, pak se nepoužijí tato zvláštní pravidla, ale základní pravidlo podle § 9 ZDPH.

1. Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani – § 10e ZDPH

Místem plnění při poskytnutí služby zajištění nebo zprostředkování pro osobu nepovinnou k dani je místo, které je určeno jako místo plnění zajišťovaného nebo zprostředkovaného plnění.

Např. pokud by plátce daně zajistil nákup bytového textilu ze třetí země do ČR pro českého občana, který není osobou povinnou k dani, stanoví se místo plnění u služby zajištění podle místa plnění při dovozu zboží – pokud by bylo zboží propuštěno do celního režimu volného oběhu v tuzemsku, místem plnění by bylo tuzemsko, a to jak pro dovoz zboží, tak i pro službu zajištění.

Slovenská osoba povinná k dani zajistí přepravu zboží ze Slovenska do ČR pro českého občana, který není osobou povinnou k dani. Místo plnění se stanoví u služby zajištění podle toho, kde je místo plnění zajišťované přepravy. Jedná se o přepravu zboží mezi členskými státy pro osobu nepovinnou k dani, místem plnění je dle § 10f odst. 2 ZDPH místo zahájení přepravy (viz níže), tedy Slovensko. V návaznosti na tuto skutečnost je místem plnění u služby zajištění rovněž Slovensko.

Pokud by shodné služby přepravy zboží nebo zajištění byly poskytnuty osobě povinné k dani, stanovilo by se místo plnění dle § 9 odst. 1 ZDPH.

2. Místo plnění při poskytnutí přepravy zboží osobě nepovinné k dani – § 10f ZDPH

Místem plnění při poskytnutí přepravy zboží osobě nepovinné k dani je dle § 10f odst. 1 ZDPH místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Např. při přepravě zboží ze Švýcarska do ČR pro osobu nepovinnou k dani by se místem plnění staly jednotlivé státy, po nichž se přeprava zboží uskutečňuje.

Pokud se však jedná o přepravu zboží mezi členskými státy, místem plnění je místo, kde je přeprava zahájena.

Český občan, osoba nepovinná k dani, si nechá do ČR přepravit bytové doplňky z Itálie. Jedná se o přepravu zboží mezi členskými státy pro osobu nepovinnou k dani a místem plnění je místo zahájení přepravy, tedy Itálie.

3. Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani – § 10g ZDPH

Místem plnění při poskytnutí služeb souvisejících s přepravou (jako jsou např. nakládka a vykládka zboží), služeb oceňování movité hmotné věci a práce na movité věci (např. provádění oprav movitých hmotných věcí) osobě nepovinné k dani je místo, kde je služba skutečně poskytnuta.

Pokud jsou práce na movité věci poskytované pro zahraniční osobu nepovinnou k dani (usazenou ve třetí zemi), použije se také ustanovení § 67 ZDPH.

Plátci daně usazenému v ČR je zaslán šperk pro provedení opravy od občana, osoby nepovinné k dani, s bydlištěm

  1. v Německu,
  2. ve Švýcarsku.

V případě opravy šperku pro německého občana je místem plnění místo, kde je oprava prováděna, tj. ČR, plátce uplatní na opravu českou DPH.

V případě opravy šperku pro švýcarského občana je místem plnění rovněž místo, kde je oprava prováděna, avšak neuplatní se česká daň, neboť podle § 67 ZDPH je tato služba osvobozena od daně, pokud je po provedení opravy šperk odeslán opět do Švýcarska.

4. Místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani – § 10h ZDPH

Ustanovení § 10h ZDPH obsahuje výčet služeb, u nichž je místem plnění místo, kde je usazen příjemce služby, jsou-li tyto služby poskytovány zahraniční osobě nepovinné k dani.

Jedná se o služby poradenské, inženýrské, konzultační, právní a obdobné služby, bankovní, finanční a pojišťovací služby, nájem movitého majetku s výjimkou dopravních prostředků a další. Mezi tyto služby patří podle § 10h ZDPH i služby poskytnutí přepravy nebo distribuce plynu, elektřiny, tepla nebo chladu, poskytnutí přístupu do přepravní nebo distribuční soustavy pro plyn, elektřinu nebo do sítí tepla nebo chladu a související služby.

Podle čl. 41 nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES, o společném systému DPH, ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1042/2013 ze dne 7. října 2013, se toto pravidlo vztahuje i na služby spočívající v překladu textů osobě nepovinné k dani.

Při poskytnutí těchto služeb zahraniční osobě nepovinné k dani je místem plnění místo příjemce služby, tedy třetí země, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo nebo místo svého pobytu určené podle uvedeného prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011, ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1042/2013, tj. bydliště nebo místo, kde se osoba obvykle zdržuje nebo místo, kde obvykle žije z důvodu osobních a profesních vazeb.

Jak vyplývá z textu ustanovení, toto zvláštní pravidlo § 10h ZDPH platí při poskytování těchto služeb pouze zahraniční osobě nepovinné k dani.

Jsou-li tyto služby poskytovány osobě nepovinné k dani z členského státu EU, uplatní se základní pravidlo § 9 odst. 2 ZDPH a místo plnění se stanoví podle poskytovatele služby. Je-li poskytovatelem český plátce, uplatní na službu českou DPH.

Jsou-li tyto služby poskytovány osobám povinným k dani (z jiného členského státu i ze zahraničí), uplatní se základní pravidlo § 9 odst. 1 ZDPH a místo plnění se stanoví podle toho, kde je usazen příjemce služby.

Plátce daně se sídlem v tuzemsku poskytne právní služby ohledně dědictví:

  1. občanovi, který není osobou povinnou k dani, s místem pobytu na Ukrajině,
  2. slovenskému občanovi, který není osobou povinnou k dani a má místo pobytu na Slovensku.

V prvním případě je příjemcem zahraniční osoba nepovinná k dani a jedná se o služby uvedené v ustanovení § 10h ZDPH, místem plnění je tedy třetí země, plátce neuplatní u služby daň.

Ve druhém případě je příjemcem osoba nepovinná k dani z jiného členského státu, uplatní se základní pravidlo § 9 odst. 2 ZDPH, místem plnění je místo, kde má poskytovatel služby své sídlo nebo místo podnikání, tedy ČR, plátce uplatní a přizná daň v tuzemsku.

5. Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani – § 10i ZDPH

Ustanovení § 10i ZDPH se vztahuje na služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované, jsou-li poskytovány osobou povinnou k dani (ze třetí země i z EU) osobě nepovinné k dani usazené v EU. Definici jednotlivých služeb obsahuje zákon o DPH, směrnice 2006/112/ES a nařízení Rady č. 282/2011. Telekomunikační služby jsou vymezeny v § 10i odst. 2 písm. a) ZDPH a v čl. 6a nařízení č. 282/2011, služby rozhlasového a televizního vysílání v § 10i odst. 2 písm. b) ZDPH a v čl. 6b nařízení č. 282/2011 a elektronicky poskytované služby v § 10i odst. 2 písm. c) ZDPH a v nařízení č. 282/2011 v čl. 7 a příloze I.

Uvedené služby jsou označovány anglickým názvem TBE služby (television,

Nahrávám...
Nahrávám...