dnes je 9.6.2023

Input:

Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani (§ 83 ZDPH)

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.2526.3
Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani (§ 83 ZDPH)

Ing. Martina Matějková

Zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu na území Evropské unie a která nakoupí zboží či služby v tuzemsku včetně daně z přidané hodnoty (pořídí zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku), může získat tuto daň zpět, pokud splní všechny podmínky vymezené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"). Nárok na vrácení daně se uplatňuje podáním žádosti Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu. Při vracení daně je uplatňován princip vzájemnosti.

Článek 171 odst. 2 směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn, stanoví, že osobám povinným k dani neusazeným na území Společenství se daň vrací v souladu s prováděcími pravidly stanovenými směrnicí 86/560/EHS. Jedná se o Třináctou směrnici Rady ze dne 17. listopadu 1986, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným na území Společenství (86/560/EHS). V souladu s touto směrnicí jednotlivé členské státy ve svých právních předpisech stanoví podmínky pro podání žádostí, včetně lhůt pro jejich podání, období, na které se má žádost vztahovat, orgány příslušné pro přijímání žádostí, minimální částky, u nichž lze žádat o vrácení daně, a další podrobnosti pro vracení daně včetně lhůt. Jednotlivé členské státy mohou podmínit vracení daně poskytnutím srovnatelných výhod třetími zeměmi. Zároveň si též mohou stanovit vyloučení některých výdajů či mohou navázat vrácení daně na splnění dalších podmínek. Problematiku vracení daně zahraničním osobám povinným k dani, které nemají provozovnu na území Evropské unie, a které pořídí zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, upravuje v České republice ustanovení § 83 ZDPH.

Princip vzájemnosti

Jak již bylo zmíněno v úvodu, při vracení daně zahraničním osobám povinným k dani je uplatňován princip vzájemnosti. Princip vzájemnosti je obecně principem dodržovaným v mezinárodních vztazích, jež zpravidla spočívá ve vzájemně přiznávaných výhodách. Pro účely právní úpravy vracení daně zahraničním osobám povinným k dani je v České republice zakotven v ustanovení § 83 odst. 3 ZDPH, jež stanoví, že principem vzájemnosti se rozumí, že stát, ve kterém má zahraniční osoba sídlo, nevyměřuje daň z přidané hodnoty nebo obdobnou všeobecnou daň ze spotřeby, nebo pokud je taková daň vybrána, je osobě povinné k dani se sídlem v tuzemsku ve výši vybrané daně vrácena.

Nárok na vrácení daně

Ve smyslu ustanovení § 83 odst. 1 ZDPH může nárok na vrácení daně za zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uplatnit zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu na území Evropské unie; zahraniční osobou se v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) ZDPH rozumí osoba, která nemá na území Evropské unie sídlo ani místo pobytu. Nárok na vrácení daně z přijatého zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku má tedy zahraniční osoba povinná k dani, která nemá na území Evropské unie sídlo, místo pobytu ani provozovnu (dále jen "zahraniční osoba povinná k dani").

Podmínkou pro uplatnění nároku na vrácení daně zahraniční osobě povinné k dani je skutečnost, že tato osoba v období, za které žádá o vrácení daně, neuskutečnila jiná plnění než dovoz zboží podle § 23 ZDPH, plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, služby vázané na dovoz zboží a vývoz zboží ve smyslu § 69 ZDPH či plnění, u nichž jsou povinni přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, pro které je plnění poskytnuto. Vrácení daně zahraniční osobě povinné k dani může být realizováno také v případě, že v období, za které tato osoba žádá o vrácení daně, poskytla službu, na kterou se použije zvláštní režim jednoho správního místa. K posledně uvedenému je nutno dodat, že na vrácení daně vztahující se k poskytnutí vybrané služby, na kterou byl použit zvláštní režim jednoho správního místa, se nepoužijí ustanovení § 83 odst. 3, 9 a 10 ZDPH.

Nárok na vrácení daně může být zahraniční osobou povinnou k dani uplatněn u zboží a služeb za obdobných podmínek, za nichž může být plátcem uplatněn nárok na odpočet daně. Nárok na vrácení daně uplatňuje zahraniční osoba povinná k dani podáním žádosti o vrácení daně Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu, a to na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí, který je dostupný na internetových stránkách Finanční správy České republiky: https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5247_2.pdf?201911141038 . Vysvětlivky – pokyny k vyplnění žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku lze najít na adrese: https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5247-a_2.pdf?201911141322 .

Žádost o vrácení daně musí být vyplněna

Nahrávám...
Nahrávám...