dnes je 28.11.2023

Input:

Výbor pro DPH a jeho role v EU

22.5.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

2023.1000.1
Výbor pro DPH a jeho role v EU

Ing. Martin Sádovský

Evropská právní úprava daně z přidané hodnoty, a to konkrétně směrnice Rady č. 2006/112/ES, o dani z přidané hodnoty (dále jen "směrnice o DPH"), v sobě obsahuje článek 398, který zřizuje Výbor pro DPH. Výbor pro DPH byl zřízen v roce 1977 prostřednictvím předchozí tzv. šesté směrnice upravující daň z přidané hodnoty. Výbor pro DPH se skládá ze zástupců členských států a Evropské komise. Předsedou výboru je zástupce Evropské komise.

Výbor pro DPH projednává povinné a dobrovolné konzultace. Cílem výboru pro DPH je sjednocování uplatňování směrnice o DPH v rámci všech členských států. Povinné konzultace jsou uloženy také směrnicí o DPH a jedná se o možné povolené výjimky např. snížené sazby, osvobození od daně ve vybraných případech a další volitelná pravidla umožňující směrnice o DPH pro členské státy. Dobrovolné konzultace, resp. otázky může vznést jak předseda výboru, tak také na žádost jednotliví zástupci členských států. Otázky se týkají uplatňování právních ustanovení směrnice o DPH a jejich praktická aplikace na různé případy. Otázky často řeší sporné situace ve výkladu unijního práva anebo nové ekonomické koncepty či technologie, na které původní pravidla směrnice o DPH vůbec nebyla konstruována. Výbor pro DPH k jednotlivým otázkám vydá tzv. pokyn Výboru pro DPH, který se schvaluje různou většinou, a to jednomyslně, téměř jednomyslně nebo velkou většinou. Od roku 2020 to znamená, že jednomyslně souhlasí všech 27 členských států, téměř jednomyslně 26–24 členských států a velkou většinou 23–18 členských států.

Z hlediska právního postavení je výbor pouze poradním orgánem a stojí zcela mimo legislativní proces. Nemá tak žádné legislativní pravomoci a nemůže přijímat žádné právní závazné výklady uplatňování směrnice o DPH. Pokyny výboru pro DPH nejsou závazné jak pro Evropskou komisi, tak také pro členské státy. Některé pokyny mohou být i překonány změnou legislativy nebo judikaturou Soudního dvora Evropské unie. To znamená, že v soudním sporu může být výklad výboru pro DPH pouze jakýsi podpůrný podklad pro výklad právního ustanovení, ale soud může ve sporu rozhodnout o opaku a nemusí se výkladem výboru pro DPH vůbec řídit. K výkladům uzavřeným na výboru pro DPH je tak nutno přistupovat obezřetně s vědomím, že závazný výklad práva přísluší pouze soudům.

Výbor pro DPH se obvykle schází dvakrát ročně. Jeho výstupy jsou od roku 2013 s výjimkou otázek, které narušují ochranu veřejného nebo soukromého zájmu, ve většině případů veřejně přístupné na portále CIRCABC (dostupné na Public Documents Repository VAT: https://circabc.europa.eu/ui/welcome).

Souhrn pokynů Výboru pro DPH, které jsou taktéž veřejně dostupné na internetu, je od roku 2013 do roku 2022 následující:

Jednání Výboru pro DPH Otázka
98 Článek 38 – pojem zdanitelný obchodník – zemní plyn, elektřina a tepelná nebo chladicí energie – výrobky prodávané po přeměně
  Článek 151 – otázky týkající se osvobození od daně vztahující se na některá plnění považovaná za vývoz – použití osvědčení o osvobození od daně
  Čl. 9 odst. 1 – postavení mezinárodních subjektů, pokud jsou zapojeny do ekonomické činnosti – osoba povinná k dani
  Čl. 148 písm. f) – letadla – rozsah výjimky – dopad rozsudku ve věci C-33/11 A Oy
99 Čl. 132 odst. 1 písm. d) – výklad pojmů "krev" a "lidské orgány"
  Článek 65 – Zacházení s DPH při nákupu letenek
100 Článek 2 nařízení 1042/2013 – přechodná opatření – pravidla pro místo poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb
  Článek 30, 33, 143(1)(b) – osvobození od daně u malých zásilek – pravidla použitelná v případě, že se dovoz uskutečňuje přes jiný členský stát, než do kterého je zásilka odeslána – dvě samostatná zdanitelná plnění
  Čl. 148 písm. a) a c) – plavidla – rozsah osvobození – návaznost na rozsudek ve věci C-33/11 A Oy
101 Článek 171, 369j – Vrácení DPH v případě osoby povinné k dani registrované pro MOSS – interakce mezi směrnicí o DPH a směrnicí o vrácení DPH
  Článek 26 – používání zboží, které je součástí majetku podniku, pro soukromé účely zaměstnanců – dopravní prostředky – místo poskytování těchto služeb
  Čl. 17 odst. 1, odst. 2 písm. d), čl. 21, 38, 39, čl. 138 odst. 2 písm. c) – převod zboží, jehož výsledkem je pořízení uvnitř EU – výjimky – přeprava plynu v rámci EU bez převodu vlastnictví – podmínky
  Čl. 59 písm. c) – letové navigační služby poskytované pomocí Eurocontrol – použitelná obecná pravidla pro místo poskytování služeb
  Čl. 143 odst. 1 písm. g), čl. 151 odst. 1 písm. b) – rozsah výjimky – členové ERIC – za určitých podmínek
  Článek 2, 73, 174 – zacházení s platbami v rámci rámcových programů EU – dotace nejsou vázány na cenu – vazba na protiplnění není dostatečně přímá
  Článek 11 – osoba povinná k dani – seskupení pro účely DPH – návaznost na rozsudky SDEU ve věcech C-85/11, Komise vs. Irsko, a C-480/10, Komise vs. Švédsko
102 Článek 7 prováděcího nařízení o DPH – rozsah pojmu elektronicky poskytované služby
  Články 28, 58, 73, 79, čl. 135 odst. 1 písm. i), 401 – služby hazardních her online – zacházení s DPH
  Čl. 132 odst. 1 písm. b), c) – rozsah osvobození zdravotnických služeb – poskytnutí operačního sálu
  Čl. 2 odst. 1 písm. a) a c), články 16, 26, 65 a čl. 135 odst. 1 – daňové zacházení s crowdfundingem založeným na odměně, crowd-investingem a crowd-lendingem
  Čl. 143 odst. 1 písm. g), čl. 151 odst. 1 písm. b) – Evropská seskupení pro územní spolupráci (EGTC) – zda je lze kvalifikovat jako mezinárodní subjekty
  Článek 315 – zvláštní úprava pro umělecká díla – výpočet marže v případech, kdy nelze určit kupní cenu
  Článek 169 písm. a), 174 – rozdělení obratu a odpočet – SDEU věc C-388/11 Le Crédit Lyonnais
103 Článek 5 – územní působnost – uplatňování směrnice o DPH při činnostech vykonávaných ve výlučné ekonomické zóně přiléhající k teritoriálnímu moři členského státu
  Čl. 148 písm. a), c), d) – plavidla používaná pro plavbu na volném moři – přeprava cestujících za úplatu nebo používaná pro účely obchodních, průmyslových a rybářských činností – pojem "volné moře" – rozsah a podmínky výjimky
104 Články 17, 21, 200 – přemístění zboží – objasnění pojmu stálá provozovna
  Článek 32-34 – prodej na dálku – zboží odesílané nebo přepravované dodavatelem nebo na jeho účet – přímá nebo nepřímá intervence
  Čl. 135 odst. 1 písm. f) – investiční poradenství – možná kvalifikace jako jednání o cenných papírech
105 Čl. 132 odst. 1 písm. f) – rozsah výjimky pro dohody o sdílení nákladů
  Článek 2, 9, 135 (1) – DPH ve sdílené ekonomice
  Čl. 132 odst. 1, čl. 140 písm. a) a b), čl. 143 odst. 1 písm. a) – výklad pojmů "zubní technik", "služby poskytované zubními techniky v rámci jejich profese" a "zubní náhrady"
  Čl. 2 odst. 1, 9 a 11 – Skupina DPH – jediná osoba povinná k dani – SDEU, C-7/13, Skandia America
106 Článek 9a prováděcího nařízení o DPH – domněnka – harmonizované uplatňování
Nahrávám...
Nahrávám...