dnes je 18.6.2024

Input:

Zamezení dvojího zdanění - smlouva s Novým Zélandem

27.8.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

Zamezení dvojího zdanění - smlouva s Novým Zélandem

Ing. Pavel Kyselák

Nezbytnou legislativní součástí zákona o daních z příjmů jsou také současně platné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, které má Česká republika s příslušnými státy dosud uzavřeny. Jejich seznam uvádí Ministerstvo financí ČR obvykle vždy v prvním čísle příslušného ročníku Finančního zpravodaje. Tento přehled čítá celkem 75 mezistátních smluv, což zhruba pokrývá polovinu států světa. Se zbylými státy je tedy z hlediska daně z příjmů tzv. bezesmluvní vztah. Od 1. 1. 2009 je v České republice (vedle smlouvy s Etiopií) daňově účinná také nová smlouva s Novým Zélandem.

Uvedená smlouva s Novým Zélandem vcelku obsahuje standardní ujednání podle přístupu České republiky. Na druhé straně však oproti jiným smlouvám obsahuje některá specifická ujednání a zvláštnosti, ke kterým si uvedeme v následujícím textu několik krátkých poznámek.

Smlouva mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (dále jen "smlouva s Novým Zélandem") vstoupila v platnost dnem 29. srpna 2008. Tato smlouva byla publikována ve Sbírce předpisů České republiky - Mezinárodní smlouvy v částce 30/2008 pod číslem 75/2008 Sb.m.s. V České republice se začala provádět od 1. ledna 2009, a to podle ustanovení článku 26 - Vstup v platnost, jak u daní vybíraných srážkou u zdroje, tak i u ostatních daní z příjmů. Do té doby byl mezi ČR a Novým Zélandem v této oblasti bezesmluvní vztah.

Majetek a zákaz diskriminace

Jak už vyplývá ze samotného názvu smlouvy, netýká se majetkových daní, a tudíž neobsahuje obvyklý článek - Majetek. Důvodem je skutečnost, že Nový Zéland v rámci své daňové legislativy nemá majetkové daně. Standardní smlouvy, které má Česká republika dosud uzavřeny, tento článek většinou obsahují a u nás se týká daně z nemovitosti. Dále smlouva s Novým Zélandem neobsahuje tradiční nediskriminační článek - Zásada rovného nakládání (Zákaz diskriminace). V této otázce tak Nový Zéland vyjadřuje svoji vlastní pozici a do svých dvoustranných smluv tento článek odmítá zařazovat s tím, že tento článek do smluv nepatří, což Nový Zéland také deklaruje jako výhradu k modelové smlouvě OECD.

Sdružené podniky

Standardní ujednání podle prvního odstavce v článku 9 - Sdružené podniky dává právo smluvnímu státu na úpravu daňového základu u jeho poplatníka, který v rámci obchodního případu se spřízněným partnerem z druhého smluvního státu zahrnul do daňového základu částku, která neodpovídá obvyklé tržní ceně. Finanční úřad tak může doměřit zvýšenou daňovou povinnost.

Tento článek dále navazuje zejména na ustanovení sedmého odstavce článku 11 - Úroky a šestého odstavce článku 12 - Licenční poplatky.

Na druhé straně však obdobně jako smlouva mezi ČR a Slovenskem či nová smlouva s Etiopií obsahuje smlouva s Novým Zélandem v článku 9 - Sdružené podniky ještě druhý a třetí odstavec. Podle těchto ustanovení upraví druhý smluvní stát následně po provedené "cenové" úpravě v prvním státě u "své společnosti" přiměřeně částku daně zjištěnou na základě původně fakturované částky vůči spřízněné společnosti v prvním smluvním státě, s výjimkou uvedenou ve třetím odstavci článku 9. Jde tak o opatření k vyloučení ekonomického dvojího zdanění. Druhý stát přihlédne k ostatním ustanovením smlouvy a v případě nutnosti se příslušné úřady smluvních států vzájemně poradí. Ustanovení třetího odstavce uvádí "záklopku", podle které se druhý odstavec nebude aplikovat v případě podvodu, hrubé nedbalosti nebo vědomého zanedbání. Nutno však podotknout, že samotná Česká republika nepreferuje začleňování zmíněného druhého odstavce do smluv, které sjednává.

Na tuto problematiku navazuje také článek 25 - Smíšená ustanovení, podle kterého se smluvní strany dohodly, že ustanovení smlouvy v žádném případě nezabraňují jakémukoliv smluvnímu státu provádět ustanovení jeho vnitrostátních právních předpisů, jejichž cílem je zabraňovat daňovým únikům, obzvláště ustanovení o nízké kapitalizaci, převodních cenách, o převaze podstaty nad formou a o kumulování činností vykonávaných sdruženými podniky.

Stálé provozovny

Spíše novozélandský příspěvek, který se týká dále uvedených činností, kdy se má za to, že podnik má stálou provozovnu ve druhém smluvním státě, obsahuje čtvrtý odstavec článku 5 - Stálá provozovna pod písmenem a). Podle tohoto ustanovení

Nahrávám...
Nahrávám...