dnes je 22.4.2024

Input:

Aktuální informace z oblasti DPH za 1. pololetí 2022

26.6.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2022.1400.1
Aktuální informace z oblasti DPH za 1. pololetí 2022

Ing. Olga Hochmannová

ČR

Změny zákona o DPH

  • Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění

Tento právní předpis novelizoval zákon o DPH již v roce 2020, avšak několik bodů mělo odloženou účinnost. Jednalo se o body, jimiž se mění zvláštní režim pro cestovní službu v § 89 ZDPH, které měly účinnost stanovenou až k 1. 1. 2022. Těmito body byly přijaty následující změny:

  • povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním cestovní služby, je-li k okamžiku přijetí úplaty zdanitelné plnění známo dostatečně určitě; ke stanovení daně z přijaté zálohy slouží výpočet koeficientu pro přirážku,

  • zrušení možnosti vypočítávat přirážku za cestovní službu souhrnně za zdaňovací období; nadále je tedy nutné vypočítávat přirážku za každou cestovní službu zvlášť,

  • bylo zrušeno zjednodušení týkající se letecké přepravy do a ze třetích zemí, kdy se dosud celá tato letecká přeprava považovala za uskutečněnou ve třetí zemi a v důsledku toho byla tato přeprava i přirážka cestovní kanceláře za tuto přepravu osvobozena od daně v plném rozsahu; nově je tedy nutné určit i u letecké přepravy tu část přepravy, která připadá na území třetích zemí, a pouze tuto část je možné osvobodit od daně.

K těmto změnám byla vydána i metodická informace GFŘ s příklady výpočtu koeficientu.

  • Zákon č. 371/2021 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a změně některých zákonů

Přinesl mj. i změny zákona o DPH, v němž mírně rozšířil v příloze č. 3 k ZDPH (zboží podléhající první snížené sazbě daně) výčet zdravotnických prostředků nebo příslušenství zdravotnických prostředků, u nichž se od 1. 1. 2022 uplatní první snížená sazba daně. Nově se uplatní i u zdravotnických prostředků pro výlučnou osobní potřebu nemocných k léčení nemoci a u stomatologických výrobků. V návaznosti na to bylo rozšířeno uplatnění první snížené sazby daně i u oprav nebo úprav zdravotnických prostředků dle § 47 odst. 5 ZDPH, do něhož bylo ustanovení o sazbě daně u oprav a úprav zdravotnických prostředků nově přesunuto z dosavadní přílohy č. 2 k zákonu o DPH.

  • Zákon č. 93/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Tento předpis doplňuje s účinností k 1. 7. 2022§ 68 ZDPH rozsah a podmínky osvobození od daně s nárokem na odpočet daně při poskytnutí plnění pro ozbrojené síly jiných členských států, ozbrojené síly členských států NATO a tzv. Partnerství pro mír.

Mimořádné opatření vlády

  • Rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Tímto rozhodnutím, zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 6/2022, bylo prominuto ve vztahu k DPH příslušenství daně a úrok z prodlení za posečkání platby DPH pro podnikatele, u nichž převažující část příjmů tvoří příjmy z dopravy, pokud k úhradě daně dojde nejpozději do 30. 10. 2022. Jak vyplývá z textu, toto prominutí se vztahuje pouze na platby DPH, daňová přiznání je tedy nutno podávat v zákonných termínech.

Brusel

Změny směrnice o společném systému DPH

V průběhu 1. pololetí 2022 byly vydány tyto novely směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů:

  • Směrnice Rady (EU) 2022/542 – změny sazeb DPH od 1. 1. 2025

Směrnice Rady (EU) 2022/542 ze dne 5. dubna 2022, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a (EU) 2020/285, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty, byla publikována v Úředním věstníku EU dne 6. dubna 2022.

Touto směrnicí se pro členské státy mj. nastavují nové možnosti uplatňování snížených sazeb daně. Tyto změny mají směřovat k vytvoření rovných podmínek mezi možnostmi členských států v uplatňování snížených sazeb daně nižších než

Nahrávám...
Nahrávám...