dnes je 15.4.2024

Input:

Aktuální informace z oblasti DPH za 2. pololetí 2021

23.2.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2022.0400.2
Aktuální informace z oblasti DPH za 2. pololetí 2021

Ing. Olga Hochmannová

ČR

Změny zákona o DPH

  • Zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, byl zveřejněn ve Sbírce v červenci 2021.

Touto novelou budou provedeny změny zákona o DPH s účinností k 1. 7. 2023. Jedná se o změny, které navazují na nový stavební zákon. Některé pojmy používané v § 48, 56 a 56a ZDPH, u nichž dosavadní znění odkazuje např. na "právní předpisy upravující katastr nemovitostí", budou odkazovat na novelizovaný stavební zákon. Dále bude upřesněno ustanovení § 56 odst. 3 ZDPH, aby odpovídalo novelizovanému stavebnímu zákonu.

S ohledem na možný dopad těchto změn na uplatnění první snížené sazby DPH u stavebních a montážních prací provedených na dokončené stavbě pro bydlení, pokud se jedná o rodinný dům, případně na stavební a montážní práce spojené s výstavbou stavby pro sociální bydlení, pokud se jedná o rodinný dům, je v tomto zákoně stanoveno dvouleté přechodné období, pokud stavební nebo montážní práce byly započaty před vstupem novely v účinnost.

  • Zákon č. 355/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Koncem září 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována očekáváná novela zákona o DPH č. 355/2021 Sb., která implementuje změny DPH přijaté směrnicemi č. 2017/2455 a 2019/2055, kterými se změnila směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, a také nařízením Rady č. 2019/2026, kterým se mění nařízení Rady č. 282/2011. Účinnost tohoto zákona nastala k 1. 10. 2021. V EU nastala účinnost těchto změn již k 1. 7. 2021, avšak projednávání české novely zákona o DPH se pozdrželo, takže vstoupila v účinnost se zpožděním až k 1. 10. 2021. Vzhledem k tomuto zpoždění mohly osoby povinné k dani, které se tak rozhodly, postupovat od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 přímo podle směrnice. O této možnosti informovalo podnikatele i GFŘ ve svých metodických informacích.

Novela zákona o DPH byla zaměřena zejména na úpravu internetového obchodování se zbožím, změnila a doplnila pravidla zejména u přeshraničního dodání zboží, případně přeshraničního poskytnutí služeb osobám, kterým nevzniká povinnost přiznat daň z pořízeného zboží nebo poskytnuté služby (tzv. B2C vztah), dále doplnila nová pravidla pro přiznání DPH a administrativní proceduru při dovozu zásilek zboží tzv. nízké hodnoty (nepřesahující 150 EUR), kromě zboží podléhajícího spotřební dani, ze třetí země, jako jsou zvláštní režim pro dovoz zboží a zvláštní režim jedno správní místo pro dovoz (IOSS), a dále rozšířila použití zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS).

K uvedeným novým pravidlům publikovala Evropská komise podrobný výklad nazvaný "Vysvětlivky k pravidlům pro DPH v oblasti elektronického obchodování".

  • Zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, obsahoval i změnu zákona o DPH, která nabyla účinnosti k 1. 1. 2022.

Bylo jím upraveno uplatnění první snížené sazby DPH u zdravotnických prostředků a u služeb oprav zdravotnických prostředků v § 47 ZDPH a v přílohách č. 2 a 3 k ZDPH tak, že do položky 01-96 Zdravotnické potřeby v příloze č. 3 k ZDPH bylo doplněno i příslušenství zdravotnických prostředků a dále byly do první snížené sazby DPH zařazeny zdravotnické prostředky i pro nemocné k léčení jejich nemocí, nikoli jen pro zdravotně postižené k léčení jejich zdravotního postižení. Dále byly do této položky doplněny i zdravotnické prostředky zařazené do přílohy č. 4 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění, tj. stomatologické výrobky hrazené ze zdravotního pojištění. V návaznosti na toto mírné rozšíření okruhu zdravotnických prostředků, které dle přílohy č. 3 k ZDPH podléhají první snížené sazbě DPH, došlo k rozšíření první snížené sazby DPH i u oprav zdravotnických prostředků v příloze č. 2 k ZDPH, neboť u nich je uplatnění první snížené sazby DPH vázáno na opravy těch zdravotnických prostředků, které jsou uvedeny v příloze č. 3 k ZDPH.

  • Zákon č. 363/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl publikován ve Sbírce v říjnu 2021.

V návaznosti na změny provedené v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí se v zákoně o DPH vypustí z výčtu staveb pro sociální bydlení v § 48 odst. 5 ZDPH dětské domovy pro děti do 3 let. Účinnost této změny nastane k 1. 1. 2025.

Další

Nahrávám...
Nahrávám...