dnes je 25.4.2024

Input:

Aktuální informace z oblasti DPH za 2. pololetí 2022

13.2.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2023.0300.1
Aktuální informace z oblasti DPH za 2. pololetí 2022

Ing. Olga Hochmannová

Změny legislativy DPH, které vstoupily v účinnost ve 2. pololetí 2022

1. 7. 2022 vstoupily v účinnost změny ZDPH přijaté zákonem č. 93/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem byl upraven § 68 ZDPH (Osvobození ve zvláštních případech), v němž byly rozšířeny rozsah a podmínky osvobození od daně s nárokem na odpočet daně při poskytnutí plnění pro ozbrojené síly jiných členských států, ozbrojené síly členských států NATO a tzv. Partnerství pro mír.

Novely ZDPH schválené ve 2. pololetí 2022

  • Zákon č. 366/2022 Sb. – změna limitu obratu pro registraci plátce

Dne 2. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Tento zákon jako celek vstoupil v účinnost k 1. 1. 2023, avšak některá přechodná ustanovení k novele ZDPH vstoupila v účinnost následující den po zveřejnění ve Sbírce zákonů.

V oblasti DPH přinesl tento zákon především zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci plátce podle § 6 odst. 1 ZDPH na 2 mil. Kč. V návaznosti na to se změnil i limit obratu pro zrušení registrace plátce, jak při zrušení registrace z moci úřední (§ 106 ZDPH), tak i při zrušení registrace na žádost plátce. Zrušení registrace na žádost plátce umožňuje § 106b ZDPH, podle kterého může o zrušení registrace požádat plátce, pokud od jeho registrace uplynul 1 rok a za 12 předcházejících kalendářních měsíců jeho obrat nepřesáhl 2 mil. Kč.

Část přechodných ustanovení k novele ZDPH byla koncipována tak, aby se k DPH nemuseli na přelomu r. 2022 a 2023 registrovat podnikatelé, kteří nepřesáhli nový limit obratu. Tato přechodná ustanovení stanovila, že nevznikne povinnost podat v prosinci 2022 nebo v lednu 2023 přihlášku k registraci a registrovat se jako plátce, pokud osoba povinná k dani přesáhla za 12 předcházejících měsíců obrat 1 mil. Kč, avšak nepřesáhla 2 mil. Kč. Avšak tato osoba mohla přihlášku podat a trvat na registraci plátce, i když nepřesáhla 2 mil. Kč, ale pouze přesáhla 1 mil. Kč; musela však svůj záměr stát se plátcem potvrdit správci daně do stanoveného data.

Ve věci zrušení registrace plátce bylo možné požádat o zrušení registrace, pokud plátce přesáhl za předcházejících 12 měsíců obrat 1 mil. Kč, avšak nepřesáhl 2 mil. Kč. V krátkém období po zveřejnění novely bylo možné požádat o zrušení registrace i podle odst. 8 přechodných ustanovení k novele, podání žádosti o zrušení registrace plátce podle tohoto odst. 8 bylo nutné učinit do 8. 12. 2022.

Další změny v novele DPH se týkají kontrolního hlášení. Do § 101g ZDPH byla doplněna povinnost plátce oznámit správci daně v reakci na jeho výzvu, že plátci nevznikla povinnost podat kontrolní hlášení, a to pomocí formuláře kontrolního hlášení. Dále byla v § 101g ZDPH upravena lhůta pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně na 17 dnů, avšak tato lhůta začíná běžet již od dodání výzvy správcem daně do datové schránky; prodlouženou lhůtu tak bude moci využít plátce jen v případě, kdy datovou schránku otevře bezprostředně po odeslání výzvy správcem.

V § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH byla snížena výše pokuty na polovinu pro plátce, který je fyzickou osobou, společností s ručením omezením, která má jen jednoho společníka fyzickou osobu, nebo pro plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí.

Zdroje: Ministerstvo vnitra České republiky – Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

  • Zákon č. 432/2022

Nahrávám...
Nahrávám...