dnes je 15.4.2024

Input:

Brexit a jeho dopady do DPH

2.2.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 22 minut

2021.0102.2
Brexit a jeho dopady do DPH

Ing. Martin Sádovský

Brexit neboli vystoupení Spojeného království Velké Británie (dále jen "Velká Británie" nebo "VB") z Evropské unie započalo oznámením záměru vystoupit z Evropské unie podle článku 50 konsolidovaného znění Smlouvy o Evropské unii. Původní datum vystoupení mělo nastat dne 30. března 2019, avšak bylo několikrát prodlouženo až na 31. ledna 2020. Tímto dnem oficiálně Velká Británie a Severní Irsko vystoupily z Evropské unie.

Od 1. února 2020 se území Velké Británie a Severního Irska stalo třetí zemí a přestalo být členským státem Evropské unie (dále jen "EU"). Dopady do různých oblastí, na které se vztahuje evropské právo, nenastaly již od 1. února 2020, neboť součástí dohody o vystoupení bylo tzv. přechodné období. Přechodné období trvalo od 1. února 2020 do 31. prosince 2020, kdy se na Velkou Británii a Severní Irsko stále vztahovaly evropské právní předpisy. V přechodném období pro ostatní členské státy EU, tedy ani pro Českou republiku, nenastaly žádné změny v oblasti daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH"). Přechodné období zejména sloužilo k vyjednávání budoucích vztahů mezi Velkou Británií a Severním Irskem vůči EU.

Až na Štědrý den 24. prosince 2020 se strany vzájemně dohodly a odsouhlasily Dohodu o obchodu a spolupráci (dále jen "Dohoda"). Od 1. ledna 2021 se na Velkou Británii přestala vztahovat veškerá práva a povinnosti vyplývající z evropského práva, pokud v Dohodě nebyla ustanovena jiná pravidla. Obchod se zbožím a službami mezi členskými státy EU a Velkou Británií se od tohoto data výrazně změní oproti dosavadním postupům, které bylo možné praktikovat do 31. prosince 2020.

Velká Británie již není součástí jednotného trhu, celní unie a ani na ni nedopadá evropská úprava daně z přidané hodnoty. To znamená, že se na ni nebude vztahovat ani princip volného pohybu zboží při pohybu zboží z území EU nebo na území EU. Na transakce se zbožím mezi EU a Velkou Británií se již z pohledu DPH nebude nahlížet jako na transakce v rámci EU (intrakomunitární transakce), ale jako na transakce mezi členským státem EU a třetí zemí, tj. jako na dovoz nebo vývoz zboží. Na dovoz zboží z Velké Británie do EU, na vývoz zboží z EU do Velké Británie a tranzit přes tuto zemi se budou uplatňovat příslušné evropské celní předpisy. Celní předpisy upravují obecná pravidla a postupy pro zboží vstupující na celní území EU z třetí země a na zboží opouštějící území EU do třetí země. Dohoda obsahuje vytvoření zóny volného obchodu mezi Velkou Británií a EU, která zaručuje, že nebudou uplatňována dovozní cla ani kvóty na zboží v rámci obchodu mezi těmito zeměmi. Tuto výhodu však budou muset dovozci prokazovat pomocí pravidel původu – že zboží je skutečně původem z Velké Británie. Nicméně stále to pro obchod se zbožím znamená administrativní zátěž v podobě vyřizování celních formalit a kontrol, které vystoupením Velké Británie z EU nastanou.

Obě strany se také dohodly na vzájemném uznávání certifikace Ověřeného hospodářského subjektu (AEO – Authorised Economic Operator) podle celního kodexu Unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie). Budou také spolupracovat při vymáhání cel a v boji proti podvodům v oblasti DPH a ostatních nepřímých daní.

Nová pravidla však nebudou platit pro obchod se zbožím mezi členskými státy EU a Severním Irskem, neboť na Severní Irsko se uplatní tzv. Protokol o Irsku a Severním Irsku. Na vybrané oblasti uvedené v tomto Protokolu se nadále bude uplatňovat právo EU – mimo jiné i na oblast DPH a spotřební daně, a to po dobu nejméně 4 let od 1. ledna 2021. Pouze na obchod se zbožím mezi členskými státy EU a Severním Irskem se i nadále bude nahlížet jako na unijní plnění mezi členskými státu EU v oblasti DPH.

Od 1. ledna 2021 se při obchodu se zbožím a službami mezi členskými státy EU a Velkou Británií nebo Severním Irskem postupuje dle Dohody provizorně do 28. února 2021, neboť dosud Evropský parlament nevyslovil souhlas s Dohodou, jejíž součástí je i Protokol o Irsku a Severním Irsku. Jakmile bude uzavřen celý legislativní proces, Dohoda se bude uplatňovat již trvale.

Z toho důvodu, že Velká Británie je od 1. ledna 2021 třetí zemí, se na ni nevztahuje ani unijní směrnice o DPH (směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty). To přináší velké změny u plnění mezi Českou republikou a Velkou Británií v oblasti uplatňování DPH.

Evropská komise připravila souhrn změn v oblastech, které jsou zasaženy vystoupením Velké Británie a Severního Irska z EU, a publikuje je na svých stránkách v rámci Přípravy na konec přechodného období ( https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview/consequences-public-administrations-businesses-and-citizens-eu_cs ). Rovněž Finanční správa České republiky připravila Informace věnující se oblasti DPH a daním z příjmů v souvislosti s brexitem a publikuje je na svých internetových stránkách ( https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020 ).

Změny v oblasti DPH u obchodu se zbožím mezi ČR a VB

Z toho důvodu, že Velká Británie přestala být podle práva EU členským státem EU, se stává třetí zemí. Transakce se zbožím mezi Českou republikou a Velkou Británií již není dodáním a pořízením zboží v rámci EU, ale stávají se dovozem nebo vývozem zboží podle příslušného směru. Jelikož Velká Británie není od 1. 1. 2021 ani součástí celního území Unie, vztahují se na ni také celní předpisy EU. U každého dovozu zboží z Velké Británie do České republiky nebo vývozu zboží z České republiky do Velké Británie je nutné vyřídit celní formality a provést celní řízení.

Dále se uvedené změny v oblasti DPH u obchodu se zbožím mezi Českou republikou a Velkou Británií vztahují pouze na přepravu nebo odeslání zboží z České republiky na území Velké Británie nebo naopak.

Dovoz zboží z VB do ČR

Je-li přeprava nebo odeslání zboží zahájeno ve Velké Británii a ukončeno v České republice, jedná se o dovoz zboží, neboli o vstup zboží z třetí země na území EU podle § 20 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH" nebo "ZDPH").

Stát, ve kterém má být dovoz zboží zdaněn či osvobozen od daně, určuje pravidla pro stanovení místa plnění podle § 12 ZDPH. Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území EU. To platí pouze pro přímý vstup zboží ze třetí země na území EU, což z hlediska polohy České republiky je pouze u letecké přepravy, neboť Česká republika nemá přímé hranice s jinou třetí zemí. Místem plnění může být také členský stát, ve kterém se na dovážené zboží přestanou vztahovat příslušná celní opatření, pokud je toto zboží při vstupu na území EU dočasně uskladněno nebo propuštěno do celního režimu vnější tranzit, uskladnění v celním skladu nebo svobodném pásmu, dočasné použití s úplným osvobozením od cla nebo aktivní zušlechťovací styk. To platí pro ostatní druhy přepravy, kdy zboží vstupuje na území EU v jiném členském státě EU a následně je např. v rámci celního režimu tranzit přepraveno do České republiky. V České republice je následně celní režim vnější tranzit ukončen a přestane se vztahovat na dovážené zboží. Místem plnění je Česká republika, neboť se v ní přestala na zboží vztahovat příslušná celní opatření.

Jelikož je dovoz zboží s místem plnění v České republice předmětem daně podle § 2 odst. 1 písm. d) ZDPH, podléhá takový dovoz zboží dani podle § 2 odst. 2 ZDPH, případně je osvobozen od DPH např. podle § 71 ZDPH.

U dovozu zboží z Velké Británie uskutečněného po 1. 1. 2021 vzniká povinnost přiznat nebo zaplatit DPH, pokud zboží není osvobozeno od DPH. Plátce je podle § 108 odst. 4 ZDPH povinen přiznat DPH z dovozu zboží, pokud je na jeho účet zboží při dovozu zboží propuštěno do volného oběhu, dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, nebo konečného užití.

Podle § 33 odst. 1 ZDPH je daňovým dokladem u dovozu zboží rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň. Rozhodnutí vydává celní úřad, na kterém dochází k celnímu řízení, a nejčastěji je v elektronické podobě ve formátu datové zprávy (formát xml).

Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží je speciálně upraven v § 38 ZDPH. Do základu daně při dovozu zboží se zahrnuje:

  1. základ pro vyměření cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla,
  2. vedlejší výdaje vzniklé do prvního místa určení v České republice, resp. do dalšího místa určení na území EU, pokud je místo při uskutečnění dovozu zboží známo,
  3. příslušná spotřební daň, pokud není zboží umístěno do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně po propuštění do celního režimu volného oběhu.

Plátce přizná DPH z dovozu zboží ve svém daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží propuštěno do příslušného celního režimu. Plátce přiznává DPH u dovozu zboží na ř. 7 nebo 8 podle příslušné sazby daně. Plátce má současně nárok na odpočet daně při dovozu zboží podle § 72 a násl. ZDPH. Podmínkou pro přiznání nároku na odpočet daně je daň z dovozu zboží přiznat a mít daňový doklad podle § 33 ZDPH. Nárok na odpočet daně uplatňuje na ř. 43 nebo 44 daňového přiznání podle příslušné sazby daně.

U dovozu zboží z Velké Británie do České republiky osobou, která není plátcem, vzniká rovněž povinnost odvodu DPH. Taková osoba však nemůže využít odvod DPH přes daňové přiznání k DPH, ale platí DPH přímo místně příslušnému celnímu úřadu, na kterém dochází k celnímu řízení. Osobě, která není plátcem, vzniká podle § 108 odst. 5 písm. a) ZDPH povinnost zaplatit DPH, pokud je na její účet propuštěno do celního režimu zboží, u kterého vzniká povinnost zaplatit daň. Nejčastěji se jedná o celní režim propuštění zboží do volného oběhu. DPH zaplatí v rámci celního řízení přímo celnímu úřadu nebo prostřednictvím celního zástupce (např. poštovní nebo přepravní společnost), který ji zastupuje v rámci celního řízení a odvádí DPH místo ní.

Dovozní clo

U dovozu zboží ze třetí země rovněž vzniká dovozní clo, pokud EU nemá sjednané s těmito zeměmi dohody o volném obchodu. Zástupci EU vyjednali s Velkou Británií dohodu o volném obchodu, tudíž se na obchod se zbožím mezi Velkou Británií a členskými státy EU (tedy i ČR) neuplatňují dovozní cla ani kvóty.

Ačkoliv se na základě této Dohody neuplatňují cla, stále musí být zboží celně odbaveno a proběhnout celní řízení, jako tomu je u obchodu s jinými třetími zeměmi, např. USA nebo Čínou. Aby nebylo v rámci celního řízení uplatněno na zboží clo, musí zboží splnit pravidla o původu zboží. Zboží musí buď kompletně pocházet či být zhotoveno v zóně volného obchodu (v EU nebo ve Velké Británii), nebo zde alespoň musí být dostatečně zpracováno. Původ zboží musí dovozce prokázat doklady o původu (např. deklarací o původu zboží na faktuře) a přiložit je k celnímu prohlášení.

Pokud dovozce neprokáže původ zboží, pak se na zboží vztahují cla jako pro dovoz zboží z jiných třetí zemí podle Společného celního sazebníku EU [Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87]. Dovozní clo se však nevybírá u všech zásilek obsahujících zboží, jehož skutečná hodnota nepřesahuje 150 EUR.

Osvobození od DPH

Dovoz zboží z Velké Británie do České republiky je osvobozen od DPH obvykle ve spojení s osvobozením od cla podle § 71 odst. 2 ZDPH. Osvobození se uplatňuje převážně na zboží neobchodní povahy nebo zboží určené pro vybrané účely, jako jsou humanitární, výzkumné či vzdělávací. Jedná se např. o přepravu majetku při stěhování, výbavu pro studijní účely, přemístění obchodního majetku, zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům, zboží určené k podpoře obchodní činnosti, zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům a další.

Existuje jeden druh osvobození od DPH, který není závislý na jakémkoliv charakteru či účelu zboží, ale pouze na hodnotě dováženého zboží. Dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, s výjimkou alkoholických nápojů, parfémů, toaletní vody, tabáků a tabákových výrobků, je osvobozen od DPH. Zde neexistuje žádné omezení v podobě obchodního či neobchodního charakteru zboží, ani žádné jiné další podmínky pro užití či druh zboží vyjma uvedených specifických druhů zboží. Toto osvobození od DPH u dovozu zboží do 22 EUR je navrhováno ke zrušení novelou zákona o DPH (Sněmovní tisk č. 867/0) s účinností od 1. 7. 2021 na základě změn směrnice o DPH.

Vývoz zboží z ČR do VB

V případě přepravy či odeslání zboží z České republiky do Velké Británie jde od 1. 1. 2021 o vývoz zboží podle § 66 odst. 1 ZDPH. Vývoz zboží je podle § 66 odst. 2 ZDPH osvobozen od daně, pokud se jedná o dodání zboží, které je odesláno nebo přepraveno z České republiky do třetí země (v tomto případě Velké Británie) zákonem definovanou osobou. Přepravu nebo odeslání musí provést prodávající nebo kupující, který nemá v České republice sídlo ani místo pobytu, ani provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro dopravu pro soukromé použití. Jak prodávající, tak kupující mohou k přepravě nebo odeslání zboží zmocnit třetí osobu, např. poštovní nebo přepravní společnost. Při vývozu zboží je rovněž nutné provést celní řízení.

Uskutečňuje-li vývoz zboží plátce, je povinen prokázat výstup zboží z území EU podle § 66 odst. 4 ZDPH. Výstup může prokázat rozhodnutím celního úřadu, u kterého je potvrzen výstup zboží z území EU, o propuštění zboží do příslušného celního režimu (vývoz, pasivní zušlechťovací styk, vnější tranzit nebo zpětný vývoz). Rozhodnutí celního úřadu je nejčastěji opět v elektronické podobě ve formátu datové zprávy (xml formát).

Nahrávám...
Nahrávám...