dnes je 18.6.2024

Input:

Co nenajdete v zákoně o DPH?

7.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

2024.0910.2
Co nenajdete v zákoně o DPH?

Ing. Martin Sádovský

Právní úprava daně z přidané hodnoty není pouze obsažena v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen "ZDPH"), nýbrž vychází z evropských právních předpisů a zároveň je doplněna jak soudní praxí, tj. judikaturou Nejvyššího správního soudu či Evropského soudního dvora. Daň z přidané hodnoty je na úrovni Evropské unie harmonizovaná, což znamená, že jednotlivé členské státy jsou povinny implementovat evropské právní předpisy týkající se daně z přidané hodnoty do vnitrostátních právních předpisů. Souladnost evropského práva a práva jednotlivých členských států v oblasti DPH má vést k neutralitě v hospodářské soutěži tím způsobem, že obdobné zboží a služby na území všech členských států mají být zdaněny ve stejné výši bez ohledu na délku výrobního či distribučního řetězce. Konkrétně se tak v českém právním prostředí děje u evropské směrnice Rady č. 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen "směrnice o DPH"), jejíž obsah je transponován do ZDPH.

Navíc existuje soubor pravidel, jenž má zajistit, že používání systému podle směrnice o DPH bude vykládáno jednotně v rámci všech členských států Evropské unie. Tento soubor pravidel je obsažen v Prováděcím nařízení Rady (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen "prováděcí nařízení č. 282/2011"). Prováděcí nařízení č. 282/2011 spadá do sekundárního práva Evropské unie a je právně závazné. Podle čl. 288 Smlouvy o fungování Evropské unie je nařízení závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. To znamená, že pravidla v něm uvedená vztahující se k pravidlům ve směrnici o DPH, potažmo k ZDPH jsou přímo použitelná jak pro daňové subjekty, tak zároveň pro správce daně.

Pravidla v prováděcím nařízení č. 282/2011 zajišťují jednotný režim ve vybraných konkrétních situacích a mají být používána restriktivně. Členské státy nemají povinnost tato pravidla transponovat do vnitrostátních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty, avšak nic jim nebrání je do nich zahrnout.

Prováděcí nařízení č. 282/2011 obsahuje speciální pravidla např. pro stanovení místa plnění, definice vybraných poskytnutí služeb, pojem "stála provozovna", vymezení služeb souvisejících s nemovitostí, možnost prokázání přepravy nebo odeslání pro účely dodání zboží do jiného členského státu a spousty dalších konkrétních situací. Následují některá vybraná pravidla z prováděcího nařízení č. 282/2011.

Článek 5a obsahuje vyjasnění pojmu "odesláno nebo přepraveno dodavatelem nebo jeho jménem" pro účely prodeje zboží na dálku (podle čl. 14 odst. 4 směrnice o DPH, resp. § 4 odst. 9 ZDPH). Tento pojem je pojat velice široce a má se za to, že i nepřímé zásahy do odeslání nebo přepravy dodavatelem představují odeslání nebo přepravu tímto dodavatelem. Za nepřímé zásahy jsou považovány jakékoliv zajištění přepravy nebo odeslání formou subdodávky třetí osobě, která doručí zboží příjemci. Pokud dodavatel nese celkovou nebo částečnou zodpovědnost za doručení zboží, ale zboží doručuje ve skutečnosti třetí osoba, má se také za to, že přeprava nebo odeslání jsou uskutečněny dodavatelem. Pokud fakturuje a vybírá poplatky za přepravu a poukazuje třetí osobě, která přepravu uskutečňuje, rovněž je přeprava přiřazena dodavateli. Dokonce i propagace služby přepravy třetí osobou prostřednictvím dodavatele, spojení zákazníka s přepravcem či poskytnutí informací o přepravě třetí osobě jsou považovány za přepravu uskutečněnou dodavatelem. Pouze v jediném případě, kdy si příjemce zařizuje přepravu zboží sám a dodavatel nezasahuje přímo nebo nepřímo do přepravy, se má za to, že přepravu uskutečňuje sám příjemce zboží. Tato pravidla zejména zasahují do místa plnění a zajišťují odvedení daně ve správném členském státě. V případech, kdy přepravu zajišťuje dodavatel, se nejčastěji přesouvá místo plnění u prodeje zboží na dálku do členského státu, kde je spotřebováno, resp. kde je zákazník. Naproti tomu odveze-li si zboží sám příjemce, jedná se o dodání zboží bez přepravy a místo plnění je v členském státě, kde došlo k prodeji zboží.

Článek 6a až článek 7 poskytují vymezení telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb. U těchto služeb dochází ke specifickému určení místa plnění podle § 10i ZDPH.

Podle čl. 7 se elektronicky poskytovanými službami rozumí služby, které jsou poskytovány přes Internet nebo elektronickou síť a z jejichž povahy vyplývá, že jejich poskytování je v podstatě automatizované a vyžaduje minimální lidský zásah, a nejsou uskutečnitelné bez informačních technologií. Podle druhého odstavce se za tyto služby považují zejména následující druhy:

a) poskytování digitalizovaných produktů obecně, včetně programového vybavení a jeho změn nebo aktualizací;

b) služby poskytování nebo podpory obchodní nebo osobní prezentace na elektronické síti, jako je například internetová stránka;

c) služby automaticky generované z počítače přes internet nebo elektronickou síť v reakci na zadání konkrétních dat příjemcem;

d) úplatný převod práva dát do prodeje zboží nebo službu na internetové stránce fungující jako trh online, kde potenciální kupující podávají nabídky automatizovaným postupem a kde jsou strany informovány o uskutečnění prodeje elektronickou poštou automaticky generovanou počítačem;

e) internetové balíčky služeb, v nichž tvoří telekomunikační složka doplňkovou a podřízenou část (tj. balíčky, které jdou nad rámec pouhého přístupu k internetu a které zahrnují jiné složky, jako například obsahové stránky umožňující přístup k aktualitám, zprávám o počasí, turistickým informacím, prostor pro hry, web-site hosting, přístup k diskusím online atd.);

f) služby uvedené v příloze I.

Příloha I obsahuje velice podrobný výčet pro každou kategorii 1 až 5 (podrobný výčet zde vynechán) níže uvedených jednotlivých služeb:

1) hostitelství internetových stránek [resp. bod 1 § 10i odst. 2 písm. c) ZDPH],

2) poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace [resp. bod 2 § 10i odst. 2 písm. c) ZDPH],

3) poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování databází

Nahrávám...
Nahrávám...