dnes je 20.4.2024

Input:

DPH u elektronicky poskytovaných služeb

15.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

2024.0300.2
DPH u elektronicky poskytovaných služeb

Ing. Martin Sádovský

Elektronicky poskytované služby jsou jedním specifickým typem služeb, u kterých platí odlišná pravidla od obecných pravidel platných pro obecné služby. Lze si pod nimi představit zejména služby poskytované výhradně přes Internet, např. poskytování jakýkoliv médií, např. obrázky, hudbu, filmy, online výuku, internetové televizní vysílání, streamovací služby nebo online uložiště dat. Aby takové služby podléhaly dani z přidané hodnoty, musejí rovněž splňovat základní podmínky vymezené v předmětu daně podle § 2 odst. 1 písm. b) ZDPH. Elektronicky poskytované služby musejí být poskytnuty za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku. Protože neexistuje ve své podstatě žádné osvobození pro tyto služby (s výjimkou § 71i odst. 2 ZDPH), podléhají všechny dani z přidané hodnoty. Nicméně je důležité je umět správně zařadit do definice elektronicky poskytovaných služeb a správně u nich zvolit místo, ve kterém státě dojde ke zdanění.

Definice elektronicky poskytovaných služeb

Vymezení těchto služeb se nachází až u pravidel pro stanovení místa plnění v § 10i odst. 2 písm. c) ZDPH a je obecnějšího charakteru oproti podrobnějšímu vymezení v prováděcím nařízení Rady (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen "nařízení"). Jelikož se jedná o přímo použitelný právní unijní předpis, který mohou aplikovat jak přímo daňové subjekty, tak finanční správy jednotlivých členských států včetně České republiky. Je pouze na členském státu, zda se rozhodne i tento nepovinný předpis transponovat do vnitrostátního práva či nikoliv. Tak jako tak se nesmí nikdy odchýlit od evropského znění unijního předpisu.

Podle § 10i odst. 2 písm. c) ZDPH se za elektronicky poskytovanou službu považuje služba poskytovaná prostřednictvím veřejné datové sítě nebo elektronické sítě, s výjimkou pouze samotné komunikace prostřednictvím elektronické adresy, a to zejména:

 1. hostitelství internetových stránek,
 2. poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace,
 3. poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování databází,
 4. poskytnutí hudby, filmů nebo her, poskytnutí politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých nebo zábavních pořadů nebo událostí, s výjimkou programů, které jsou službou rozhlasového a televizního vysílání, nebo
 5. poskytnutí služby výuky na dálku.

Evropské nařízení dále poskytuje k těmto 5 kategoriím bližší vymezení v příloze I nařízení a současně upřesňuje i obecnou definici elektronicky poskytovaných služeb. Podle čl. 7 odst. 1 nařízení se jimi rozumí služby, které jsou poskytovány přes Internet nebo elektronickou síť a z jejichž povahy vyplývá, že jejich poskytování je v podstatě automatizované a vyžaduje minimální lidský zásah, a nejsou uskutečnitelné bez informačních technologií. Podle odst. 2 se za tyto služby považují zejména následující druhy:

 1. poskytování digitalizovaných produktů obecně, včetně programového vybavení a jeho změn nebo aktualizací;
 2. služby poskytování nebo podpory obchodní nebo osobní prezentace na elektronické síti, jako je například internetová stránka;
 3. služby automaticky generované z počítače přes internet nebo elektronickou síť v reakci na zadání konkrétních dat příjemcem;
 4. úplatný převod práva dát do prodeje zboží nebo službu na internetové stránce fungující jako trh online, kde potenciální kupující podávají nabídky automatizovaným postupem a kde jsou strany informovány o uskutečnění prodeje elektronickou poštou automaticky generovanou počítačem;
 5. internetové balíčky služeb, v nichž tvoří telekomunikační složka doplňkovou a podřízenou část (tj. balíčky, které jdou nad rámec pouhého přístupu k internetu a které zahrnují jiné složky, jako například obsahové stránky umožňující přístup k aktualitám, zprávám o počasí, turistickým informacím, prostor pro hry, web-site hosting, přístup k diskusím online atd.);
 6. služby uvedené v příloze I.

Příloha I obsahuje velice podrobný výčet kategorií jednotlivých služeb, a to následovně:

1) hostitelství internetových stránek [resp. bod 1 § 10i odst. 2 písm. c) ZDPH]:

 1. web-site hosting a web-page hosting;
 2. automatizovaná online dálková údržba programů;
 3. správa vzdálených systémů;
 4. online uchovávání dat, kdy jsou konkrétní data ukládána a vyhledávána elektronicky;
 5. online poskytování prostoru na disku na žádost.

2) poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace [resp. bod 2 § 10i odst. 2 písm. c) ZDPH]:

 1. přístup k programovému vybavení nebo jeho stahování včetně zprostředkovacích/účetních programů a antivirového programového vybavení včetně aktualizací;
 2. programové vybavení blokující bannerové reklamy, též známé pod označením "bannerblockers";
 3. ovladače ke stažení, jako je programové vybavení, které umožňuje počítačům pracovat s periferním zařízením, například tiskárnami;
 4. online automatizovaná instalace filtrů na internetových stránkách;
 5. online automatizovaná instalace bezpečnostních bran (firewalls).

3) poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování databází [resp. bod 3 § 10i odst. 2 písm. c) ZDPH]:

 1. přístup k variantám pracovní plochy nebo jejich stahování;
 2. přístup k fotografiím nebo obrázkům či spořičům obrazovky a jejich stahování;
 3. digitalizovaný obsah knih a jiných elektronických publikací;
 4. odebírání online novin a časopisů;
 5. statistické údaje ohledně přihlašování a odhlašování a návštěvnosti internetových stránek;
 6. online aktuality, dopravní informace a zprávy o počasí;
 7. online informace generované automaticky programovým vybavením z konkrétních údajů zadávaných příjemcem, jako jsou právní či finanční údaje, zejména takové údaje, jakými jsou průběžně aktualizované údaje týkající se akciových trhů;
 8. poskytování prostoru pro reklamu včetně bannerových reklam na internetových stránkách;
 9. používání vyhledávačů a internetových adresářů.

4) poskytnutí hudby, filmů nebo her, poskytnutí politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých nebo zábavních pořadů nebo událostí, s výjimkou programů, které jsou službou rozhlasového a televizního vysílání [resp. bod 4 § 10i odst. 2 písm. c) ZDPH]:

 1. přístup k hudbě nebo její stahování do počítačů nebo mobilních telefonů;
 2. přístup ke znělkám, úryvkům, vyzváněcím melodiím a jiným zvukům nebo jejich stahování;
 3. přístup k filmům nebo jejich stahování;
 4. stahování her do počítačů nebo mobilních telefonů;
 5. přístup k automatizovaným online hrám, které jsou závislé na internetu nebo jiných podobných elektronických sítích, kdy jsou hráči od sebe vzdáleni;
 6. příjem rozhlasových nebo televizních pořadů distribuovaných prostřednictvím rozhlasové nebo televizní sítě, internetu nebo podobné elektronické sítě k poslechu nebo sledování pořadů v okamžiku, který si uživatel zvolil, a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem mediálních služeb, například televize nebo video na požádání;
 7. příjem rozhlasových nebo televizních pořadů šířených prostřednictvím internetu nebo podobné elektronické sítě (IP streaming), pokud nejsou přenášeny simultánně s jejich vysíláním nebo přenosem rozhlasovou nebo televizní sítí;
 8. poskytnutí zvukového a audiovizuálního obsahu prostřednictvím komunikačních sítí, který neposkytuje a za který není redakčně odpovědný poskytovatel mediálních služeb;
 9. následná poskytnutí zvukového a audiovizuálního výstupu poskytovatele mediálních služeb prostřednictvím komunikačních sítí jiné osoby než poskytovatele mediálních služeb.

5) poskytnutí služby výuky na

Nahrávám...
Nahrávám...