dnes je 15.4.2024

Input:

E-shopy v rámci EU od 1. 7. 2021 - 2. část

7.6.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

2021.1100.1
E-shopy v rámci EU od 1. 7. 2021 – 2. část

Ing. Jana Kolářová

Návrh novelizace zákona o DPH, který obsahuje změny v DPH při obchodování se zbožím na dálku či poskytování vybraných služeb konečným spotřebitelům obsažené ve sněmovním tisku č. 867, má nabýt účinnosti od 1. 7. 2021. Třetí čtení je naplánováno na 104. schůzi Poslanecké sněmovny, projednávání je možné od 26. 5. 2021.

V druhé části článku k připravované novelizaci se zaměříme na novinky týkající se dodávek zboží z dovozu v rámci EU.

Čeho se týkají změny

Návrh pokrývá v oblasti dovozu zboží zejména tyto oblasti:

 • Zrušení osvobození od DPH u dovážených zásilek s hodnotou do 22 EUR.

 • Nové možnosti odvodu DPH u dovezených zásilek s hodnotou do 150 EUR, a to dovozní režim v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa a zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty.

 • Nové povinnosti pro tzv. provozovatele elektronických rozhraní, kteří usnadňují dodání zboží nebo služby konečným spotřebitelům v EU (dodání domnělými dodavateli).

Osvobození od DPH při dovozu zboží

V současné době lze dovozy rozdělit z pohledu osvobození od cla a DPH do následujících skupin:

 1. Zboží s hodnotou nepřesahující 22 EUR

Podle současného znění § 71 odst. 3 písm. a) ZDPH je dovoz zásilek s úhrnnou hodnotou nepřesahující 22 EUR osvobozen od DPH i od cla, s výjimkou alkoholických nápojů, parfémů a toaletních vod, tabáku a tabákových výrobků.

 1. Zboží s hodnotou od 22 nepřesahující 150 EUR

Dovoz zásilek v této hodnotě podléhá DPH, ale je osvobozen od cla.

 1. Zboží s hodnotou nad 150 EUR

Dovoz zásilek v této hodnotě podléhá DPH i clu.

Zrušení osvobození od DPH při dovozu zboží do 22 EUR

Návrhem novelizace se osvobození dovozu zboží v hodnotě nepřesahující 22 EUR ruší. Zásilky zboží mají být zdaněny DPH při dovozu bez ohledu na jejich hodnotu. Důvodem jsou mj. nerovné podmínky mezi obchodníky se zbožím v rámci EU a dovozci zboží. Zatímco při zasílání zboží mezi členskými státy je vždy odvedena DPH (buď státu odeslání, nebo státu určení), při dovozu stejného zboží z třetích zemí se DPH při dovozu neodváděla. Dalším důvodem pro zrušení je též motivace k obcházení hodnotové hranice. V celních předpisech však zůstává osvobození zboží v hodnotě nepřesahující 150 EUR od cla.

Osvobození zboží od DPH při dovozu nezávislé na hodnotě zůstává zachováno, např. zboží neobchodní/osobní povahy, určené charitě a dobročinným subjektům atp. Osvobození od DPH se v těchto případech zpravidla odvíjí od osvobození od cla.

Důsledkem zrušení osvobození od DPH při dovozu zásilek nepatrné hodnoty je, že u všech těchto zásilek musí být vybrána a zaplacena DPH. Při standardním celním odbavení, pokud je zboží do volného oběhu propuštěno na účet příjemce, který není plátcem a ani osobou povinnou k dani, vzniká povinnost zaplatit DPH tomuto příjemci v rámci celního řízení. Může použít celního zástupce. Druhou možností je, že je zboží do volného běhu propuštěno na účet prodávajícího, pak vzniká povinnost uhradit DPH při dovozu prodávajícímu, navíc mu může vznikat povinnost odvodu DPH u následné dodávky. V obou případech to však znamená řešit administrativní zátěž u každé individuální zásilky. Proto byly navrženy nové režimy, které mají zjednodušit výběr DPH při dovozu osobám nepovinným k dani.

Nové možnosti odvodu DPH u dovozených zásilek

Návrh novelizace nově umožňuje při dovozu zásilek pro osoby nepovinné k dani v hodnotě do 150 EUR zvolit jeden z následujících dvou režimů:

 1. dovozní režim v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (IOSS, § 110m ZDPH) – DPH je odvedena prodejcem zboží přes IOSS,
 2. nebo zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty (§ 109c a násl. ZDPH) – DPH při dovozu odvede přepravce zboží za příjemce.

Oba nové režimy podrobně vysvětlujeme níže. Nejprve však k novým ustanovením, na nichž nová úprava staví.

Prodej dovezeného zboží na dálku

Prodejem dovezeného zboží na dálku je dodání zboží, kdy:

 • je zboží přepraveno nebo odesláno ze třetí země na území EU,

 • přepravu zajišťuje dodavatel nebo třetí osoba, ale dodavatel do odeslání nebo přepravy zasahuje,

 • příjemcem je konečný spotřebitel, pro kterého není pořízení zboží v členském státě ukončení jeho odeslání nebo přepravy předmětem daně.

Dodavatel může uskutečňovat přepravu/odeslání sám na svůj účet. Situace, kdy přepravu/odeslání uskutečňuje třetí osoba, ale dodavatel do odeslání nebo přepravy zasahuje, definuje čl. 5a nařízení (EU) č. 282/2011, ve znění novel, a podrobněji jsou popsány v 1. části článku. DPH povinnosti pak i nadále má dodavatel. To je rozdíl oproti situaci, kdy je dovoz uskutečňován přes provozovatele elektronického rozhraní, který se považuje za domnělého dodavatele a přecházejí na něj DPH povinnosti (viz dále).

Místo plnění u prodeje dovezeného zboží na dálku

Podle nového § 8a ZDPH má být místem plnění z prodeje dovezeného zboží na dálku místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání/přepravy, pokud:

 1. je zboží odesláno/přepraveno do členského státu odlišného od členského státu dovozu,
 2. nebo je na tento prodej použit dovozní režim zvláštního režimu jednoho správního místa (IOSS).

Zvláštní ustanovení ohledně určení místa plnění podle nového § 8a ZDPH se tedy použije ve výše uvedených případech. Pokud je však členský stát dovozu stejný jako členský stát ukončení přepravy či odeslání zboží v rámci dodávky a nepoužije se dovozní režim zvláštního režimu jednoho správního místa (IOSS, § 110m), pak se transakce zdaňují standardně podle dosavadních pravidel pro určení místa plnění.

Podle § 7 odst. 2 ZDPH je místem plnění u dodání zboží s přepravou či odesláním místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná. Pokud však odeslání či přeprava zboží začíná v 3. zemi, za místo plnění při dovozu zboží a následném dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila, se považuje členský stát, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží.

Český e-shop dováží zboží z Ukrajiny určené pro konečné zákazníky (osoby nepovinné k dani) v ČR. Vyřizuje veškeré celní formality a nechává propouštět zboží do volného oběhu v ČR na svůj účet.

Místem plnění při dovozu je ČR a e-shop je osobou, které vzniká povinnost zaplatit případné clo i DPH při dovozu. Následné dodání občanovi ČR má rovněž místo plnění v ČR, vznikne mu povinnost registrace k DPH v ČR a povinnost odvést DPH.

Po novele bude moct využít jednodušší postup, musí však změnit svůj postup při celním řízení tak, aby osobou, na jejíž účet se propouští zboží do volného oběhu v EU, byl zákazník (konečný spotřebitel).

Zvláštní režim jednoho správního místa

První možností, která má dovoz zboží zjednodušit, je použití dovozního režimu v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (IOSS, § 110m ZDPHTento režim je určen pro zjednodušení prodeje zboží s hodnotou nepřesahující 150 EUR, které je dodavatelem nebo na jeho účet přepraveno nebo odesláno z třetí země koncovému spotřebiteli v EU.

Obchodníci se zbožím z třetích zemí mohou nově využít zvláštní režim jednoho správního místa, kdy DPH bude přiznávána a hrazena jednomu správci daně v jednom členském státě, tzv. stát identifikace, přestože místo plnění při dovozu zboží na dálku může být v rozličných členských státech, neboť tam končí přeprava či odeslání.

Již nyní je možné podávat žádost o registraci do režimu a žádost o přístup do aplikací ( https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/dpr/oss_menu_hlavni.faces ) pro různé varianty zvláštního režimu jednoho správního místa včetně One Stop Shop – Dovozní režim. DPH v rámci tohoto režimu lze odvádět u plnění uskutečněných nejdříve 1. 7. 2021.

U dovozního režimu je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. Přiznání je potřeba podat do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení tohoto zdaňovacího období. Zároveň je daň splatná. Platba daně se provádí v EUR. Poprvé tedy za červenec do 31. 8. 2021. Podává se i nulové přiznání.

Dovozní režim (IOSS)

Dovozní režim může v tuzemsku využít pouze osoba, která:

 1. má v ČR má sídlo nebo provozovnu (pokud nemá v EU sídlo),
 2. je plátcem/identifikovanou osobou,
 3. nepoužívá dovozní režim v jiném státě
Nahrávám...
Nahrávám...