dnes je 22.4.2024

Input:

Novela zákona o DPH 2019: Místo plnění u elektronických služeb

19.3.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2019.0506.2
Novela zákona o DPH 2019: Místo plnění u elektronických služeb

Ing. Miroslava Nováková

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vstoupí v účinnost 1. 4. 2019, dochází ke změně ustanovení § 10i ZDPH, které upravuje místo plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani. Změny jsou však vzhledem k přímému účinku evropského práva a i vzhledem k přechodným ustanovením novely aktuální již k 1. 1. 2019.

Příspěvek shrnuje důsledky nové právní úpravy v této oblasti.

Krátký pohled do historie

Do 31. 12. 2014 platilo pravidlo, že se výše uvedené služby zdaňovaly v členském státě usazení poskytovatele služby. Od 1. 1. 2015 se místo plnění určuje naopak dle místa příjemce služby. Mnoha poskytovatelům těchto služeb tak od roku 2015 nastaly komplikace, neboť musí své daňové povinnosti plnit ve státech, kde se nacházejí příjemci plnění (zákazníci). Své povinnosti si mohou splnit tak, že se zaregistrují v těch členských státech, kde se nacházejí jejich zákazníci (soukromé osoby), anebo se zaregistrují ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa v tuzemsku (tzv. Mini One Stop Shop). Tuzemští poskytovatelé se k tomuto režimu mohou zaregistrovat na Finančním úřadě pro Jihomoravský kraj, kde podávají speciální typ daňového přiznání, do něhož uvedou hodnoty poskytnutých služeb v členění dle jednotlivých členských států, daň hradí v eurech tuzemskému správci daně, který zajistí splnění daňových povinností ve státech spotřebitelů. Více viz §§ 110a až 110zf ZDPH nebo také na stránkách finanční správy na: https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/mini-one-stop-shop.

Změny od 1. 1. 2019

Vzhledem ke složitosti plnění daňových povinností ve státech zákazníků, zejména pro začínající a malé podnikající osoby, byla evropská právní úprava (směrnice Rady (EU) 2017/2455) od 1. 1. 2019 změněna v tom smyslu, že místo plnění u přeshraničních služeb poskytnutých osobám nepovinným k dani do limitu 10 000 EUR za kalendářní rok zůstane ve státě poskytovatele.

V návaznosti na změnu evropského práva se právě schvalovanou novelou mění i ustanovení § 10i ZDPH. V § 10i odst. 3 ZDPH se nově zavádí výjimka oproti obecnému pravidlu místa plnění dle státu příjemce plnění uvedenému v § 10i odst. 1 ZDPH. Výjimka se vztahuje na poskytovatele daných služeb, kteří jsou usazeni pouze v jednom členském státě, kteří tyto služby poskytují v Evropské unii přeshraničně (místo příjemce je v odlišném členském státě) a u nichž hodnota těchto služeb nepřesáhne 10 000 EUR v daném ani předcházejícím kalendářním roce nebo ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. 12. 2017 (256 530 Kč). Jsou-li tyto podmínky splněny, nepoužije se pro stanovení místa plnění zvláštní pravidlo podle § 10i odst. 1 ZDPH, ale základní pravidlo podle § 9 odst. 2 ZDPH, tj. místo plnění je v členském státě, ve kterém má poskytovatel sídlo nebo provozovnu.

V § 10i odst. 4 ZDPH je nově uveden i postup při překročení prahové hodnoty. Stanoví se, že pravidlo pro stanovení místa plnění se mění u poskytnutí služby, díky němuž byla tato prahová hodnota překročena.

V § 10i odst. 5 ZDPH se stanovuje možnost volby, kdy poskytovatel služeb může dobrovolně postupovat při stanovení místa plnění vždy podle výchozího pravidla, tedy i v případě, kdy jsou splněny podmínky podle § 10i odst. 3 ZDPH – tj. i u dodávek do 10 000 EUR v kalendářním roce. Pokud poskytovatel služeb tuto volbu využije, je povinen se daným postupem řídit minimálně do konce následujícího kalendářního roku.

Vzhledem k tomu, že nová pravidla díky legislativnímu skluzu nebyla do zákona o DPH promítnuta včas, tj. nejsou účinná k 1. 1. 2019, lze od 1. 1. 2019 podle nových pravidel postupovat na základě přímého účinku směrnice Rady (EU) 2017/2455. S postupem podle nových pravidel počítají i schvalovaná přechodná ustanovení novely zákona o DPH. Dle těchto přechodných ustanovení se pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty vzniklé před 1. 1. 2019 použije § 10i ZDPH ve znění účinném před 1. 1. 2019 a od 1. 1. 2019 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely lze použít § 10i ZDPH ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti novely.

Prakticky řečeno, do data nabytí účinnosti novely si poskytovatelé daných služeb mohou vybrat, zda budou postupovat dle starého či dle nového znění § 10i ZDPH. Zcela jistě bude využití nových pravidel atraktivní pro ty tuzemské poskytovatele služeb, kteří v loňském roce poskytli dané služby zákazníkům v jiných členských státech v souhrnné hodnotě do 10 000 EUR. Tito mohou od 1. 1. 2019 opustit systém zdaňování ve státech příjemců služeb a začít za místo

Nahrávám...
Nahrávám...