dnes je 24.5.2024

Input:

105/1999 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o Statutu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky

č. 105/1999 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o Statutu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. dubna 1999 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o Statutu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 2 dnem podpisu.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o Statutu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky
Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky, podle článku 9 odst. 2 ústavního zákona č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, se dohodly takto:
Článek 1
Vydává se Statut Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky, který je uveden v příloze této dohody.
Článek 2
Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.
Dáno v Praze dne 16. dubna 1999 ve dvou vyhotoveních, každé v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
 
Za vládu České republiky:
Za vládu Slovenské republiky:
Ing. Pavel Mertlík, CSc. v. r.
Ivan Mikloš v. r.
místopředseda vlády
místopředseda vlády
STATUT
Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky
Článek 1
Postavení Komise
Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen „Komise”) je společným orgánem České republiky a Slovenské republiky zřízeným v souladu s ústavním zákonem č. 541/1992 Sb. pro dokončení vypořádání nároků vzniklých rozdělením majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku po zániku České a Slovenské Federativní Republiky.
Článek 2
Složení Komise
(1) Komise je tvořena šesti zástupci České republiky a šesti zástupci Slovenské republiky.
(2) Zástupce České republiky včetně předsedy české části Komise, který je členem vlády, jmenuje vláda České republiky, zástupce
Nahrávám...
Nahrávám...