dnes je 24.5.2024

Input:

165/1996 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o bezvízových cestách občanů

č. 165/1996 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o bezvízových cestách občanů
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ve znění tiskové opravy uveřejněné v částce 50/1996/1 Sb.:
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. března 1996 byla v Záhřebu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o bezvízových cestách občanů.
Dohoda na základě svého článku 11 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 9. června 1996. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o zrušení vízové povinnosti ze dne 8. října 1964, vyhlášená pod č. 13/1965 Sb.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o bezvízových cestách občanů
Vláda České republiky a vláda Chorvatské republiky (dále jen „smluvní strany”), vedeny přáním rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma státy a s cílem usnadnit cestovní režim pro občany svých států, se dohodly takto:
Článek 1
1. Občané států obou smluvních stran, kteří jsou držiteli platných cestovních dokladů uvedených v příloze této dohody, mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany, vystupovat z něj, projíždět jím a pobývat zde bez víz za účelem pobytu ne delšího než devadesát (90) dnů.
2. Pro pobyt delší než devadesát (90) dnů nebo pro pobyt za účelem výdělečné činnosti si občané státu jedné smluvní strany musí před vstupem na území státu druhé smluvní strany opatřit víza tohoto státu.
Článek 2
1. Občané státu jedné smluvní strany, kteří jsou členy diplomatické mise nebo konzulárního úřadu na území státu druhé smluvní strany a jsou držiteli platných diplomatických nebo služebních pasů, mohou pobývat na území státu druhé smluvní strany po dobu svého služebního přidělení bez víz.
2. Občané státu jedné smluvní strany, rodinní příslušníci osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti a jsou držiteli platných diplomatických nebo služebních pasů, mohou po dobu jejich přidělení pobývat na území státu druhé smluvní strany bez víz.
Článek 3
Občané státu jedné smluvní strany mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany na kterémkoliv hraničním přechodu určeném pro mezinárodní styk.
Článek 4
Smluvní strany se budou neprodleně diplomatickou cestou vzájemně informovat o přijatých změnách vnitrostátních právních předpisů upravujících podmínky pro vstup, pobyt a vycestování.
Článek 5
Občané státu jedné smluvní strany jsou povinni při pobytu na území státu druhé smluvní strany dodržovat jeho zákony a ostatní obecně závazné právní předpisy.
Článek 6
Touto dohodou není dotčeno právo obou smluvních stran odepřít vstup nebo pobyt občanům státu druhé smluvní strany, kteří by mohli ohrozit bezpečnost nebo veřejný pořádek, jakož i osobám bez dostatečných prostředků na krytí nákladů spojených s pobytem.
Článek 7
1. Každá ze smluvních stran si ponechává právo odepřít vstup nebo pobyt
Nahrávám...
Nahrávám...