dnes je 20.5.2024

Input:

309/2017 Sb., Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

č. 309/2017 Sb., Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
VYHLÁŠKA
ze dne 11. září 2017
o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., k provedení § 7 odst. 5, § 14h písm. c) až e), § 19 odst. 4, § 20 odst. 4, § 28a odst. 4, § 30a odst. 3, § 38 odst. 4, § 39 odst. 7, § 45 odst. 4, § 46 odst. 4, § 47 odst. 2, § 90a odst. 5, § 192b odst. 4 a § 198 odst. 5:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje
a) podrobnosti náležitostí žádosti o
1. povolení k činnosti investičního zprostředkovatele,
2. povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu,
3. povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,
4. povolení k činnosti ústřední protistrany,
5. povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky zahraniční osoby,
6. registraci další podnikatelské činnosti obchodníka s cennými papíry nebo organizátora regulovaného trhu,
7. akreditaci nebo změnu akreditace a o prodloužení akreditace,
8. povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo pachtu obchodního závodu nebo jeho části,
9. souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu nebo k jeho ovládnutí,
10. zápis do seznamu nucených správců a likvidátorů,
b) podrobnosti náležitostí oznámení změny podmínek akreditace.
(2) Tato vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,
1. jehož je zahraniční fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se tato osoba nebo fyzická osoba, která je občanem České republiky, v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo
2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla zahraniční právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém zahraniční právnická osoba nebo právnická osoba se sídlem v České republice má nebo v posledních 3 letech měla pobočku obchodního závodu, pokud právní řád tohoto cizího státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
b) doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 let, zejména o
1. uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,
2. rozhodnutí o úpadku,
3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud k němu nedošlo na základě žádosti osoby, která je držitelem tohoto povolení,
4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo jiným povoláním do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový
Nahrávám...
Nahrávám...