dnes je 24.5.2024

Input:

39/2022 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé

č. 39/2022 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. července 2012 byla v Phnompenhu podepsána Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 14. dubna 2015.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 57 odst. 1 dne 1. března 2018 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.
České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.

  
RÁMCOVÁ DOHODA
o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie”
a
BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,
ESTONSKÁ REPUBLIKA,
IRSKO,
ŘECKÁ REPUBLIKA,
ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,
ITALSKÁ REPUBLIKA,
KYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITEVSKÁ REPUBLIKA,
LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,
MAĎARSKÁ REPUBLIKA,
MALTA,
NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
RAKOUSKÁ REPUBLIKA,
POLSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO,
REPUBLIKA SLOVINSKO,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FINSKÁ REPUBLIKA,
ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,
strany Smlouvy o Evropské unii, dále jen „členské státy”,
na jedné straně a
FILIPÍNSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Filipíny”,
na straně druhé,
společně dále jen „smluvní strany”,
VZHLEDEM K tradičním přátelským vztahům mezi smluvními stranami a úzkým historickým, politickým a hospodářským vazbám, které je spojují,
VZHLEDEM K TOMU, že smluvní strany přikládají zvláštní význam komplexní povaze svých vzájemných vztahů,
VZHLEDEM K TOMU, že smluvní strany považují tuto dohodu za součást širších vzájemných vztahů tvořených mimo jiné dohodami, jejichž stranami jsou obě smluvní strany společně,
ZNOVU POTVRZUJÍCE závazek smluvních stran dodržovat demokratické zásady a lidská práva, jak jsou stanoveny ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN a v jiných mezinárodních nástrojích týkajících se lidských práv, jejichž jsou stranami,
ZNOVU POTVRZUJÍCE svou oddanost zásadám právního státu a řádné správy věcí veřejných a své přání podporovat hospodářský a sociální rozvoj ve prospěch svých obyvatel,
ZNOVU POTVRZUJÍCE své přání posílit spolupráci na mezinárodní stabilitě, právu a bezpečnosti za účelem podpoření udržitelného sociálního a hospodářského rozvoje, vymýcení chudoby a dosažení rozvojových cílů tisíciletí,
VZHLEDEM K TOMU, že smluvní strany pohlíží na terorismus jako na hrozbu pro globální bezpečnost a přejí si prohloubit svůj dialog a spolupráci v boji proti
Nahrávám...
Nahrávám...